+ Reply to Thread
Results 1 to 5 of 5

Thread: Truth Behind the Dutch Farmers Landgrabbing

 1. Link to Post #1
  Netherlands Avalon Member 9ideon's Avatar
  Join Date
  9th June 2017
  Location
  Inside my Skin!
  Language
  Dutch
  Posts
  1,004
  Thanks
  2,325
  Thanked 5,849 times in 960 posts

  Default Truth Behind the Dutch Farmers Landgrabbing

  ***Mods*** Please do Not merge with other Topic.

  A couple of days ago, with the Passive help of Mountain_Jim, I stumbled on a Column written about a plan coming from two People owning a website called Natuurrijk Nederland, reading this small column had alarm bells going off, content was a little bizarre when looking at the current protests going on in Holland, not covered one Iota in the so called Free-Press (except for Sky Australia, Kuddos Aussie Sky feckers) either.

  I made a post about it in Exo's topic on the Farmers Protests, obviously I made others aware of this story and the possible exposure it might bring with. Since there's a lot going on and these People do not know me, I decided to try and do some legwork myself and see where it would take me.

  Names will be added, both People and Companies, if you have additional knowledge to add, do not be shy and post it, it'll enlarge the web of deception's exposure.

  Original Column (Dutch/English/Russian).

  Quote Hoe vaak krijg ik niet te horen: Wat is dan de oplossing? Ik kan me herinneren dat ik toen ik in de jaren zestig mijn eerste actiegroep had, ook altijd werd geconfronteerd met de vraag: Wat is dan je alternatief? Morrend begonnen we dan als tieners en twintigers te verzinnen hoe de wereld er uit moest zien. Vaak verzandden we in ‘het socialisme’ of ‘communisme’ hoewel ik daar als anarchist nooit veel in zag.

  Wat is dan de oplossing? Tegenwoordig zijn er voor elk wereldprobleem meerdere alternatieven in omloop die in theorie een perfecte oplossing bieden. Ik zal een voorbeeld noemen dat niet één maar meteen een stuk of wat problemen in ons land oplost. Het komt van Iman Stratenus en Folef van Nispen achter de website natuurrijknederland. Een soort deltaplan voor Nederland.

  Het idee is simpel. Maak de helft van Nederland natuurgebied. Koop het grootste deel van de boeren uit. Die kunnen nu alleen met subsidie overleven terwijl 75% van wat ze aan voedsel verbouwen naar het buitenland wordt geëxporteerd. Nu is Nederland voor 66% landbouwgrond, 19% is bebouwd en slechts 15% is natuur. Slechts een paar procent van de werkgelegenheid en welvaart wordt gegenereerd op twee-derde van onze grond.

  De mannen hebben alles doorgerekend. De 100 miljard die het uitkopen van de boeren op 1,2 miljoen hectares kost, kan worden terugverdiend door een gedeelte van de grond te bestemmen als bouwgrond (winst een paar honderd euro per vierkante meter). Daar kunnen een miljoen goedkope duurzame huizen voor starters op worden gebouwd. Door de aanplant van bomen verdienen we emissierechten, we produceren biomassa voor schone energie, we krijgen een gezonder klimaat en er zijn overal natuurgebieden waar we makkelijk met anderhalve meter afstand van elkaar kunnen wandelen. Ook hoeft de grondwaterstand niet meer op de boeren te worden afgestemd. Kortom, meerdere gigantische problemen opgelost op een budget-neutrale manier.

  Waarom dit soort ideeën die een nieuw soort werkgelegenheid scheppen, wereldproblemen oplossen door geen enkele partij worden omhelsd blijft een raadsel. Nee, Wiebes en Wopke willen groei met hun 20 miljard. En de kamer is volkomen verdeeld over wat het alternatief is.

  Een minuut voor twaalf: omarm de alternatieven

  Quote How often do I not get to hear: What is the solution? I can remember that when I had my first action group in the 1960s, I was always confronted with the question: What is your alternative? We then started grumbling as teenagers and twenties to think of what the world should look like. We often got bogged down in 'socialism' or 'communism', although as an anarchist I never saw much of that.

  What is the solution then? Today there are several alternatives in circulation for every world problem that in theory offer a perfect solution. I will cite an example that solves not just one, but immediately a number of problems in our country. It comes from Iman Stratenus and Folef van Nispen behind the website natuurrijknederland. A kind of delta plan for the Netherlands. The idea is simple. Make half of the Netherlands a nature reserve. Buy out most of the farmers. They can now only survive with subsidies, while 75% of what they grow in food is exported abroad.

  Currently, 66% of the Netherlands is agricultural land, 19% is built-up and only 15% is nature. Only a few percent of employment and wealth is generated on two-thirds of our land.

  The men have calculated everything. The 100 billion that it costs to buy out the farmers on 1.2 million hectares can be earned back by designating part of the land as building land (profit a few hundred euros per square meter). A million cheap sustainable homes for starters can be built on this. By planting trees we earn emission rights, we produce biomass for clean energy, we get a healthier climate and there are nature reserves everywhere where we can easily walk with a distance of one and a half meters from each other. The groundwater level no longer needs to be geared to the farmers. In short, several gigantic problems solved in a budget-neutral way.

  Why these kinds of ideas that create a new kind of employment, solve world problems are not embraced by any party remains a mystery. No, Wiebes and Wopke want growth with their 20 billion. And the room is utterly divided on what the alternative is.

  A minute to twelve: embrace the alternatives

  Quote Как часто я не слышу: Каково решение? Я помню, когда в 1960-х годах у меня была первая инициативная группа, я всегда сталкивался с вопросом: какова ваша альтернатива? Затем мы начали ворчать, будучи подростками и двадцатилетними, думая о том, как должен выглядеть мир. Мы часто увязали в «социализме» или «коммунизме», хотя как анархист я никогда этого не видел.

  Каково решение тогда? Сегодня для каждой мировой проблемы существует несколько альтернатив, которые теоретически предлагают идеальное решение. Приведу пример, решающий не одну, а сразу ряд проблем в нашей стране. Это исходит от Имана Стратенуса и Фолефа ван Ниспена, стоящих за веб-сайтом natuurrijknederland. Своего рода дельта-план для Нидерландов. Идея проста. Сделать половину Нидерландов заповедником.

  Выкупить большинство фермеров. Теперь они могут выжить только за счет субсидий, а 75% того, что они выращивают для производства продуктов питания, экспортируется за границу. В настоящее время 66 % территории Нидерландов занимают сельскохозяйственные угодья, 19 % — застроенные и только 15 % — природа. Лишь несколько процентов рабочих мест и богатства создаются на двух третях нашей земли.

  Мужчины все просчитали. 100 миллиардов, которые тратятся на выкуп у фермеров 1,2 миллиона гектаров, можно вернуть, отдав часть земли под застройку (прибыль несколько сотен евро на квадратный метр). На этом можно построить миллион дешевых устойчивых домов для начала. Высаживая деревья, мы зарабатываем права на выбросы, мы
  производим биомассу для чистой энергии, мы получаем более здоровый климат, и повсюду есть заповедники, где мы можем легко ходить на расстоянии полутора метров друг от друга. Уровень грунтовых вод больше не нужно ориентировать на фермеров. Короче говоря, несколько гигантских проблем, решенных бюджетно-нейтральным способом.

  Почему такого рода идеи, которые создают новый вид занятости, решают мировые проблемы, не поддерживаются ни одной из сторон, остается загадкой. Нет, Вибес и Вопке хотят роста со своими 20 миллиардами. И мнение об альтернативе совершенно разделилось.

  Без минуты двенадцать: используйте альтернативы

  Source

  So, what is Natuurrijk Nederland, more importantly, who's behind that site?

  Iman Stratenus is partner bij de Future Firm (Partner at the Future Firm)

  What is "the Future Firm"

  Quote Future Firm is a Chicago-based architecture and design research office. Founded by Ann Lui and Craig Reschke in 2015, the architecture practice spans diverse scales: from exhibition spaces to residential and commercial buildings to urban and territorial speculations. We focus on using design to synthesize the aims and efforts of multiple stakeholders, catalyze transformation for individuals and groups, and create flexible space for diverse needs. We excel at working with clients who are changemakers in their own communities. Our work helps develop novel approaches towards community and belonging when multiple stakeholders come to the table. We use technical expertise and collaborative means to create spaces which bring together diverse agendas as more than the sum of their parts.

  We are a registered woman- and minority-owned business in the City of Chicago and the state of Illinois (CDB).


  Who founded this Chicago based the Future Firm?

  Quote We are architects for changemakers.
  Future Firm is a Chicago-based architecture and design research office. Founded by Ann Lui and Craig Reschke in 2015, the architecture practice spans diverse scales: from exhibition spaces to residential and commercial buildings to urban and territorial speculations.

  How come this company took off as a rocket at start up? Is it because the two founders are Ivy league puppets?

  In any case, their timeline to me is puzzling, when looking at the start of things, how does a start-up become successful literally over night?


  https://future-firm.org/Press (scroll down)

  On this company, here ends my digging, I am not able to find out true ownership of this company since I do not wish to go into any regulated scenario, identity, how frail it might be these days, needs to be protected.

  I am truly digging as I type this Thread, gonna leave it the way it is, dramatic purposes, click here for musical support, simply because I found something which clears everything up immediately and will show you all how Evil this system of theirs really is, it also answers the question raised about how a start-up....

  So, what happened during my real-time dig? I was looking into the origins of Home Academy when I noted this:


  In my country a double name written that way means Nobility, yes, but.... Then I looked up another article in where they speak about their "plan" to legally help dispose our Farmers from their land, so, now we are back at one of the founders of the Future Firm and who he really is.

  Quote Op 18 februari jl. stonden jonkheer Iman Stratenus en jonkheer Folef van Nispen tot Sevenaer in het FD met hun ideeën over een miljoen nieuwe woningen én heel veel meer natuur en op 29 januari jl. kwamen zij hierover aan het woord bij Vroege Vogels. Iman Stratenus is partner bij de Future Firm en Folef van Nispen is uitgever bij Home Academy Publishers.

  On February 18, squire Iman Stratenus and squire Folef van Nispen tot Sevenaer were featured in the FD with their ideas about a million new homes and a whole lot more nature, and on January 29 they spoke about this at Vroege Vogels. Iman Stratenus is a partner at the Future Firm and Folef van Nispen is a publisher at Home Academy Publishers.
  Source

  They're (Both Founders) of the Nobility, it doesn't matter if they are low ranked either, unless you reading are of higher nobility, they outrank us all inside their system.

  This is what they were up to in May ('21?).

  Quote In de volgende fase gaan wij ons dus richten op dat vervolg: het wat en het hoe. De ambitie is om begin mei een plan neer te leggen bij de dan net aangetreden Minister van Klimaat, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Met in dat vervolgplan een visie, een aantal voorgestelde keuzes en een paar schetsen van hoe Nederland er over 20 en 50 jaar uit zou kunnen zien. Daarin gaan we aandacht schenken aan de mooiste en meest veelbelovende plannen die ons inmiddels bekend zijn. We gaan die integreren tot een vorm die toegankelijk en helder moet zijn. De persoon die deze kar met ons gaat trekken, is Rob Roggema: expert met veel ervaring op het gebied van ruimtelijke transitie en inspirerend persoon.

  In the next phase we will therefore focus on that follow-up: the what and the how. The ambition is to submit a plan to the newly appointed Minister of Climate, Environment and Spatial Planning at the beginning of May. That follow-up plan includes a vision, a number of proposed choices and a few sketches of what the Netherlands could look like in 20 and 50 years. In it we will pay attention to the most beautiful and promising plans that are known to us by now. We will integrate these into a form that must be accessible and clear. The person who will pull this cart with us is Rob Roggema: an expert with a lot of experience in the field of spatial transition and an inspiring person.

  Source


  Next Phase, we're in Phase two now at least so.

  I think this answers our many Questions, I am flabbergasted not surprised. just a good old Fashion Land grab by the Self-Proclaimed Elite and their Agenda, there is more though.

  This seems to be only half the story, the rest remains speculation for now, the exact reason this writing has to stay inside its current form. I really wish I could mention more, I trust the ones following the money and the future possibility to make money out of this, will come to the same conclusion I did, tread lightly.
  Last edited by 9ideon; 20th July 2022 at 18:29.
  "Respect Him, Breath of Life". "-AMN-"

 2. The Following 10 Users Say Thank You to 9ideon For This Post:

  bluestflame (20th July 2022), chrifri (21st July 2022), DaveToo (20th July 2022), ExomatrixTV (20th July 2022), Franny (20th July 2022), Harmony (20th July 2022), Johan (Keyholder) (20th July 2022), Johnnycomelately (20th July 2022), pabranno (20th July 2022), Spiral (20th July 2022)

 3. Link to Post #2
  Netherlands Avalon Member ExomatrixTV's Avatar
  Join Date
  23rd September 2011
  Location
  Netherlands
  Language
  English, Dutch, German, Limburgs
  Age
  56
  Posts
  15,918
  Thanks
  17,918
  Thanked 89,533 times in 14,494 posts
  Last edited by ExomatrixTV; 20th July 2022 at 11:00.
  No need2follow anyone, only consider to broaden (y)our horizon of possibilities
  Dutch/English 🇳🇱 🇧🇪 🇺🇸 🇬🇧 🇦🇺 🇨🇮 🇨🇦: whynotnews.eu

 4. The Following 6 Users Say Thank You to ExomatrixTV For This Post:

  9ideon (20th July 2022), bluestflame (20th July 2022), Harmony (20th July 2022), Johan (Keyholder) (20th July 2022), Johnnycomelately (20th July 2022), pabranno (21st July 2022)

 5. Link to Post #3
  Netherlands Avalon Member 9ideon's Avatar
  Join Date
  9th June 2017
  Location
  Inside my Skin!
  Language
  Dutch
  Posts
  1,004
  Thanks
  2,325
  Thanked 5,849 times in 960 posts

  Default Re: Truth Behind the Dutch Farmers Landgrabbing

  @Mods, I fecked up the title again, you know, age.

  Can you please change to: Truth Behind the Dutch Farmers Landgrabbing
  "Respect Him, Breath of Life". "-AMN-"

 6. The Following 2 Users Say Thank You to 9ideon For This Post:

  Johnnycomelately (21st July 2022), pabranno (21st July 2022)

 7. Link to Post #4
  Canada Temporarily suspended until 20 February
  Join Date
  16th September 2018
  Posts
  1,790
  Thanks
  5,347
  Thanked 10,934 times in 1,706 posts

  Default Re: Truth Behind the Dutch Farmers Landgrabbing

  Quote Posted by 9ideon (here)

  How come this company took off as a rocket at start up? Is it because the two founders are Ivy league puppets?
  I'm sure this scenario will continue to be played out over and over in the years to come.

  Due to personal experience with a startup company here in Canada called Switch Health.
  I learned that they mysteriously landed $100 million dollar contracts with the federal government of Canada for Covid testing.

  Fortuitously, they started up just before the plandemic started.
  They had virtually no testing experience (less than a year) when they landed their first huge contract for almost $100 million.

  The contract was awarded through the government's 'national security exception' :

  "The national security exception (NSE) provided for in all of Canada’s trade agreements allow Canada to exclude a procurement from some or all of the obligations of the relevant trade agreement(s), where Canada considers it necessary to do so in order to protect its national security interests specified in the text of the NSE."

  Translation: all of these contracts are hidden from the public, including the bidding (cough) process.

  The lucrative contracts were given to this startup company as opposed to several specialized testing companies with 30+ years experience.
  And get this, Switch Health doesn't do the actual testing, they just act as a go-between.

  They collect the test samples and then send them off to the above experienced labs to do the actual testing.

 8. Link to Post #5
  Netherlands Avalon Member 9ideon's Avatar
  Join Date
  9th June 2017
  Location
  Inside my Skin!
  Language
  Dutch
  Posts
  1,004
  Thanks
  2,325
  Thanked 5,849 times in 960 posts

  Default Re: Truth Behind the Dutch Farmers Landgrabbing

  Quote Posted by DaveToo (here)
  Quote Posted by 9ideon (here)

  How come this company took off as a rocket at start up? Is it because the two founders are Ivy league puppets?
  I'm sure this scenario will continue to be played out over and over in the years to come.

  Due to personal experience with a startup company here in Canada called Switch Health.
  I learned that they mysteriously landed $100 million dollar contracts with the federal government of Canada for Covid testing.

  Fortuitously, they started up just before the plandemic started.
  They had virtually no testing experience (less than a year) when they landed their first huge contract for almost $100 million.

  The contract was awarded through the government's 'national security exception' :

  "The national security exception (NSE) provided for in all of Canada’s trade agreements allow Canada to exclude a procurement from some or all of the obligations of the relevant trade agreement(s), where Canada considers it necessary to do so in order to protect its national security interests specified in the text of the NSE."

  Translation: all of these contracts are hidden from the public, including the bidding (cough) process.

  The lucrative contracts were given to this startup company as opposed to several specialized testing companies with 30+ years experience.
  And get this, Switch Health doesn't do the actual testing, they just act as a go-between.

  They collect the test samples and then send them off to the above experienced labs to do the actual testing.
  The corruption in our Lands is striking to say the least, it is also interesting that Canada and Frisia, sorry, the Netherlands are both known for their friendly citizens and are both used as try out countries, do you have mandatory organ donation yet? We do, just saying.

  Uk and Us People are disappointing me a little, there seems to be no taste for taking any responsibility to correct the situation from the inside out. I think they do not realize that if there ever was any moment in time, well...
  "Respect Him, Breath of Life". "-AMN-"

 9. The Following 2 Users Say Thank You to 9ideon For This Post:

  ExomatrixTV (29th July 2022), Johnnycomelately (21st July 2022)

+ Reply to Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts