Search

__________________________________________________________

2009 - Een Verhaal van Twee Tijdlijnen

Deze pagina is een vertaling van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


In januari 2008 schreven we een belangrijk artikel dat we 2008: The Future is Now hebben genoemd. Het was een grote samenvatting van diverse dreigingen en mogelijkheden, waarvan we het idee hadden, dat ze in deze tijd op Planeet Aarde voor de deur staan en die gebaseerd zijn op de informatie die we toen tot onze beschikking hadden. Indien je dit nog niet hebt gedaan, willen we je dringend verzoeken dit artikel alsnog in zijn geheel te lezen.

Nu is het maart 2009, meer dan 12 maanden later, en sommige dingen zijn veranderd. Andere zijn in de tussentijd niet veranderd. Maar er is voldoende nieuwe informatie om ons overzicht te herzien en een paar belangrijke opmerkingen te maken over het punt, waar we ons nu in het spel bevinden... een spel van twee tijdlijnen.

De titel van dit artikel is een zinspeling op Tale of Two Cities van Charles Dickens. Er is in werkelijkheid natuurlijk een veelvoud van tijdlijnen -- misschien zelfs een oneindig aantal. Lees verder...

2008

2009

1) Overzicht

Onze vriend en belangrijk ingewijdecontact, Henry Deacon, heeft sinds we hem voor het eerst hebben ontmoet herhaaldelijk gezegd, dat het probleem bestaat uit een aantal problemen, die tegelijkertijd convergeren en in combinatie met elkaar een ongekende, wereldwijde situatie veroorzaken. Met hetgeen we weten, zijn we het daarmee eens.

Er kan soms onenigheid tussen onderzoekers ontstaan, omdat ze over een deel van de informatie beschikken. Misschien heeft iedereen gelijk... met betrekking tot hetgeen waarmee ze zich in het bijzonder bezighouden, of waarnaar hun aandacht uitgaat.

 

Niets heeft ons aanleiding gegeven om hierover onze gezichtspunten te wijzigen...

2) De zogenaamde Machthebbers

Het is belangrijk te weten, dat de 'Machthebbers' - de Illuminati, de Commissie van de Meerderheid, en/of diverse buitenaardse groepen - niet de leiding hebben.

Henry Deacon rapporteert, geloofwaardig naar onze mening, dat er niet alleen een overkoepelende mastermindgroep ontbreekt, die op succesvolle wijze de planeet bestuurt, maar dat er op het niveau van instanties, leger en duistere projecten vele pressiegroepen zijn, die met diverse verschillende agenda's in de hand om de macht vechten.

Sommige groepen doen hun best om de situatie binnen hun eigen context te redden. Volgens Deacon behoort hiertoe het geheime ruimteprogramma, waarvan hij zegt, dat het een soort reddingsboei voor Planeet Aarde is, voor het geval het helemaal uit de hand loopt.

Dan Burisch heeft ook gesproken en geschreven over een 'Ark', die deels op Aarde was gebouwd en toen naar de Maan is overgebracht, voor het geval deze nodig zou zijn. Hij heeft treffend beschreven, dat er in Area 51 interessante problemen waren met het optillen en verplaatsen van dit uitermate zware object.

Intussen is aannemelijk, dat andere pressiegroepen er een zeer destructieve en manipulatieve agenda op na houden, zoals het reduceren van de wereldbevolking op iedere haalbare manier -- van geheime verspreiding van pathogenen [ziektekiemen] tot georganiseerde oorlog. Hieronder rapporteren we over beide mogelijkheden.

Andere situaties worden op natuurlijke wijze veroorzaakt en dragen bij aan de combinatie. Hierover rapporteren we eveneens. Er kunnen natuurlijk andere scenario's zijn, waarvan we ons niet bewust zijn.

 

...noch hierover.

3) Wat ingewijden aan het doen zijn

... is dekking zoeken. Volgens ons is er dwingend en geloofwaardig bewijs, dat er sinds verscheidene decennia een grootschalig, geheim programma bestaat voor de bouw van een groot aantal (wereldwijd misschien wel duizenden) diepe ondergrondse bases, waarvan sommige bestaan uit complete, zelfvoorzienende steden.

Dit heeft triljoenen dollars gekost en is niet voor de lol gedaan. Dit is het grootste bouwprogramma geweest in de gekende geschiedenis van de mensheid en loopt reeds vijftig jaar. Het is volkomen geheim gehouden en is het antwoord op een of andere ernstige bedreiding. Hieronder geven we een paar mogelijkheden aan voor de aard van deze bedreigingen.

Wij zijn van mening dat het onethisch en gewetenloos is om het publiek niet in te lichten over hetgeen op de hoogste niveaus van leger en regering zeker goed bekend is. Een van de doelstellingen van Project Camelot is de aard van deze dreiging ontdekken en aan het publiek bekend maken.

 

En dat doen ze nog steeds. In oktober 2008 hebben we een zeer belangrijke getuige ontmoet, Jake Simpson. Jake heeft goede connecties, is goed geïnformeerd en is uitermate betrouwbaar. Hij vertelde ons, dat de militaire plannen om de toekomst van het menselijk ras veilig te stellen worden voortgezet.

Jake vertelde ons, dat datgene, dat tot de militaire plannen van de VS behoort, de eventualiteit is, dat Australië als een 'Ark' wordt gebruikt en dat bepaald materiaal, faciliteiten en personeel daar gestaag naartoe worden overgeplaatst. Hij noemde Pine Gap en een half dozijn andere, vrij grote, maar minder bekende bases in de enorme uitgestrektheid van een totaal lege en amper bewoonde woestijn van Australië.

Jake gaf met grote nadruk te kennen, dat het beruchte hogesnelheidsveer onder de oceaan tussen Noord-Amerika en Australië al enige tijd operationeel is.

De reden voor onophoudelijke, defensieve activiteiten, vertelde Jake, was, dat niet met 100% zekerheid is te zeggen, dat de dreiging van een ramp -- die ergens in de volgende twaalf jaar kan plaats vinden en NIET noodzakelijkerwijs in 2012 -- is afgehandeld. Dan Burisch heeft ons in een privégesprek verteld, dat hij het hiermee volkomen eens is en dat alleen wordt gedacht, dat het gevaar is geweken. Totale zekerheid hierover is niet haalbaar. Hieronder volgt meer over dit onderwerp.

4) Het Grootste Verhaal - Majestic 12

Hetgeen volgt is een eenvoudige samenvatting van een complex en ongelofelijk scala aan gebeurtenissen en factoren. Zie Het Grote Verhaal voor informatie, die nog in ontwikkeling is.

Wij vinden het getuigen van grote urgentie, dat het Amerikaanse leger op de hoogte is met een grote bedreiging voor de overleving van de menselijke soort -- waarschijnlijk reeds sinds eind jaren '40. Technologie voor tijdportalen, die tenminste deels afkomstig is van onze bezoekers (ongeacht of ze ruimtereizigers of tijdreizigers zijn, hetgeen wij geloven), heeft het leger ervan overtuigd dat een grote ramp in de toekomst mogelijk of waarschijnlijk is.

In antwoord daarop heeft MJ-12 (of enig ander geschikt uitvoerend orgaan) besloten drie acties te ondernemen:

• Onmiddellijk overgaan tot beschermende maatregelen.
• De kennis bewaren op het hoogste niveau van  geheimhouding.
• Overgaan op een versneld programma voor een samenzwering met buitenaardsen en hoog technologisch onderzoek in een poging de macht te vergroten en de situatie af te wenden.

Tenminste één fractie van deze groep is uit zelfbelang en wegens de wens naar overheersing tevens geïnteresseerd in het slechtste scenario. Tot deze agenda behoort vooral het terugdringen van de bevolkingstoename vergezeld van gedetailleerde plannen voor eliminatie, zoals bijvoorbeeld in The Report From Iron Mountain.

 

Er heeft zich niets voorgedaan, waardoor onze visie hierop is gewijzigd.

Jake Simpson (zie hierboven) vertelde ons, dat hij dacht, dat het heel goed mogelijk was, dat de dreiging al tijdens de Tweede Wereldoorlog bekend was en dat de kennisname van de informatie, die men van de Anunnaki op uiterst vertrouwelijke bijeenkomsten in 1954 (Muroc/Edwards AFB) en 1955 (Holloman AFB) had gekregen, vooraf ging aan de hartaanval van Eisenhower in september 1955.

5) Wat heeft men gezien

Eén bron, over wie we nog niet hebben gerapporteerd, heeft ons verteld, dat men op 5 november 1971 met een instrument genaamd 'chronovisor' heeft gezien, dat het gebouw van het Hooggerechtshof in Washington DC "ongeveer dertig meter onder brak water stond".

We weten NIET welke de datum van dat incident was, noch welke gebeurtenis dit incident had veroorzaakt.

Dan Burisch heeft gewezen op een poolwisseling rond 2012 en hoe deze informatie werd overgebracht door toekomstige mensen, die in de tijd waren teruggereisd. Wij beschouwen zijn getuigenis als geloofwaardig en van belang. Henry Deacon heeft dit bevestigd, evenals verscheidene anderen (inclusief de bron die hierboven wordt vermeld).

Soortgelijke lekken van vertrouwelijke informatie, waarschuwingen, dromen, intuïtieve en gechannelde boodschappen, die in de duizenden lopen, alsmede het bekende mysterie van de Mayakalender, wijzen allemaal op het idee, dat zich in of rond 2012 een of andere grote, wereldwijde ramp zal afspelen (of bedoeld was af te spelen), die waarschijnlijk zal neerkomen op een poolwisseling.

 

We hebben nog steeds contact met een getuige, die ons vertelde wat hij door de chronovisor heeft gezien, hoewel hij nog niet klaar is om met zijn volslagen verbazingwekkende verhaal in de openbaarheid te treden.

Jake Simpson (zie hierboven) heeft ons duidelijk laten weten, dat de goed ingeschatte datum van een potentiële ramp voorbij 2012 ligt. Hij zei, dat 2017 en 2018 dichter bij de waarheid ligt en dat -- indien rond 2020 niets was voorgevallen -- het gevaar gerust als geweken kon worden beschouwd.

Het is belangrijk te weten, dat Jake benadrukte, dat het niet precies bekend is of en wanneer de ramp gaat plaatsvinden. Zoals we rapporteerden in onze presentatie in Vilcabamba, heeft hij ons verteld over de recente lancering door NASA van een satelliet ter waarde van een triljoen dollar. En dit is iemand die weet, hoeveel een triljoen dollar is.

Het belangrijkste onderdeel van deze buitengewone informatie is, dat de Machthebbers geen triljoen dollar besteden aan het verzamelen van wetenschappelijke informatie, als ze weten wat er gaat gebeuren. Ze besteden wel een triljoen dollar, als ze NIET weten wat er gaat gebeuren... en ze het ontzettend graag willen weten, want er staat heel veel op het spel.

6) Dit is eerder gebeurd

De geschiedenis is cyclisch en dat zijn de  geologie en de opkomst en ondergang van beschavingen ook. De Zondvloed is een mythe, die in bijna honderd culturen in de hele wereld wordt doorverteld. Plato, een betrouwbaar, zeer intelligent en gewetensvol historicus, heeft het verzinken van Atlantis in grafische details gerapporteerd.

In de hele wereld (en waarschijnlijk ook op de Maan en op Mars) staan cyclopische ruïnes, die een helder verhaal vertellen over een grote beschaving, die is uitgestorven. Het kan zijn, dat wij niet uniek zijn met de dreiging, die op ons afkomt.

 

Jake Simpson (zie ook hierboven) vertelde ons, dat tenminste in één geval de bouwkundig ingenieurs  van diepe ondergrondse bases op oudere ondergrondse faciliteiten zijn gestoten, die niet door ons zijn gebouwd. Deze faciliteiten zijn zo'n 12.500 jaar geleden door onze voorgangers (of voorouders) gebouwd... precies voordat de Zondvloed kwam. We beschouwden deze informatie van immens belang, omdat het de cyclische aard van deze grote gebeurtenissen bevestigt.

Even opzienbarend was de bevestiging van Dan Burisch in een privégesprek vorige maand, februari 2009. We vertelden hem het verhaal van Jake. Dan bevestigde, ja, dat dit was gebeurd in een "Skandinavisch land". Er werd een grote tunnelboormachine aangetroffen, die "bijna identiek" was aan degene, die tegenwoordig wordt gebruikt voor het uitboren van de faciliteit door mensen van tegenwoordig -- behalve dat hij op een andere lokatie werd aangetroffen en het zeker niet dezelfde machine betrof... en dat hij "zeer lang geleden" was achtergelaten.

De griezelige aard van de relatie tussen deze cyclische gebeurtenissen en de cyclische aard van de menselijke reflex daarop geeft veel stof tot nadenken. Dr. Bill Deagle bevestigde dit in zijn lezing op het Granada Forum in december 2006,

..Er komt iets aan, want we hebben letterlijk alles in overeenstemming met de tijd van vlak vóór de grote oorlog tussen Atlantis en Lemurië met precies dezelfde technologieën en exact dezelfde geopolitiek. Is het geen toeval, dat we  precies op dezelfde positie staan van de stand van de aardas in de cycli? (Deel 1, 1:05:45)

Ze zijn in een van die tunnels doorgebroken en het bleek, dat de tunnel waarin ze uitkwamen reeds was uitgehold en drie- tot vijfhonderdduizend jaar geleden door een andere beschaving was uitgegraven. God weet, welke soort schepselen -- of ze bewoners van de Aarde of bezoekers zijn geweest. Want onze wereld is een zeer oude wereld... en het idee dat we maar 6.000 jaar oud zijn is ezelachtig. (Deel 3, 23:18)

7) De ramp is afgewend

Volgens Dan Burisch in zijn getuigenis, die we betrouwbaar achten, was de beste evaluatie, die de toekomstige mensen hadden gemaakt van de ramp, die hun voorouders (dat zijn wij) overkwam, dat deze werd veroorzaakt door microscopisch kleine wormgaten in de tijdruimte, die effecten veroorzaakten, welke werden uitvergroot door zelfgemaakte sterrenpoorten en door het instrumentarium voor tijdportalen, zoals Looking Glass.

Men was gewaarschuwd en de oplossing was om deze instrumenten te ontmantelen, waar ze zich ook bevonden en wie ze ook in hun bezit hadden. Dan Burisch vertelt dat dit is gebeurd.

Volgens de informatie die we persoonlijk van Dan hebben vernomen, en die ook op zijn blog staat vermeld, zitten we niet langer op Tijdlijn 2 ('T2'), de naam voor de rampzalige tijdlijn. Deze zomer (2007) is grondig onderzoek verricht en Dan heeft gezegd, dat we nu zitten (of zaten, in november 2007) op 'Variant 83 van Tijdlijn 1'.

"We zitten goed", schreef hij ons eenvoudig een paar weken geleden.

Echter, de recente moord op Benazir Bhutto was onvoorzien. Dit mag ons eraan herinneren, dat de informatie over mogelijke en waarschijnlijke toekomsten verre van statisch is en voortdurend aan verandering onderhevig is.

We beïnvloeden de wereld om ons heen voortdurend met ons eigen bewustzijn. Dus we zijn als gezamenlijke scheppers van het universum volledig betrokken bij het  bepalen van toekomstige gebeurtenissen. In deel 3 van ons recente interview met  Richard Hoagland zegt hij er sterk van  overtuigd te zijn, dat we in staat zijn onszelf zodanig te organiseren, dat we dat  met het grootst mogelijke effect kunnen doen. We staan hier helemaal achter.

Een belangrijke opmerking hierbij is, dat er hoogst waarschijnlijk gangsterbendes actief zijn, die tijdlijnen beïnvloeden met technieken, die men heeft geleerd van bepaalde buitenaardse rassen, en door gebruik te maken van gevorderde, hyperdimensionele natuurkunde. Een diepduistere getuige vertelde ons een paar dagen geleden (die de gegevens in ons recent geposte boek over de Antarctische basis 'New Berlin' bevestigde), dat er een groep zit op Antarctica, die hiermee bezig is, zoals weergegeven in de wiskundige formule op het eind van dat document.

 

Een paar maanden na de publicatie van het oorspronkelijke artikel 2008 kregen we toestemming van Dan Burisch om een volledig rapport te schrijven over Tijdlijn 1, Variant 83. In deze tijdlijn stond een oorlog met Iran op stapel, die in oktober 2008 zou beginnen en die snel zou worden gevolgd door de verkiezing van Hillary Clinton als de nieuwe president van de VS.

Geen van deze kritieke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Degenen die ons Nieuwsblog vorig jaar hebben gevolgd (dat nu hier en hier is gearchiveerd en dat  we nieuwe bezoekers van de website sterk kunnen aanbevelen!), hebben kunnen lezen, dat we een aantal gegevens hadden verzameld (14 in totaal, die niet allemaal op de website zijn gepubliceerd). Dit bij elkaar heeft ons en vele anderen ervan overtuigd, dat er voor oktober plannen zijn geweest voor grote veranderingen in de wereld. Een betrouwbare ingewijde, Hawkeye, over wie we in detail hebben gerapporteerd, verwees naar de komende gebeurtenissen met deze woorden (23 augustus 2008),

De gebeurtenis(sen) van oktober worden de coup d’état [staatsgreep] van het menselijk leven, zoals we dat in deze eeuw hebben gekend.

Half Past Human heeft zijn leden ook gewaarschuwd tegen grootschalige gebeurtenissen die zouden plaatshebben in de laatste paar maanden van 2008. En Dr. Bill Deagle vertelde ons in zijn inmiddels beroemd geworden telefoongesprek met ons op 4 oktober over een vreselijke nacht, waarin hij niet-fysiek getuige is geweest van hetgeen hij zag als een komende nucleaire aanslag op een grote stad in de VS, mogelijk Los Angeles.

Bill Deagle -- samen met George Green, Half Past Human en vele anderen -- hebben ook de financiële ineenstorting van oktober voorspeld. Een grote lawine, die kracht verzamelt naarmate hij zich door de wereldmarkten en instanties heenwerkt, raast nog voort, wanneer we dit artikel vier en een halve maand later schrijven. Maar hoewel we erkennen, dat de gevolgen zeer ernstig zijn geweest voor een grote groep mensen en zaken in de VS en elders, hebben de voorspelde, cataclysmische rampen zich tot nu toe niet gematerialiseerd.

Wat is hier gebeurd? Hebben alle prognosenmakers het verkeerd gehad?

Hadden de critici van Bill Deagle gelijk, toen ze hem verweten, dat hij werd misleid? Heeft Half Past Human de grote hoeveelheden linguistische gegevens, die ze tot hun beschikking hebben, verkeerd geïnterpreteerd? Werd Hawkeye door zijn eigen ingewijde bronnen verkeerd voorgelicht?

Toen onze contactpersoon, Henry Deacon, in september plotseling werd gebeld en hem een baan in het Midden-Oosten werd aangeboden voor een salaris van $800 per uur, dat hoger was dan ooit tevoren, waarvoor hij meteen de volgende dag moest beginnen (welk aanbod hij tot zijn grote eer heeft afgeslagen) -- betrof dit louter een routinematige aanstelling?

We denken van niet. We denken dat we nu op een andere grote tijdlijn zitten, een andere grote variant van Tijdlijn 1. In een privégesprek met Dan Burisch was hij het er volkomen mee eens.

Recente informatie van Dan wijst uit, dat hij en anderen, die als 'withoeden' binnen de regering van de VS hebben geopereerd, ook hun best hebben gedaan om Tijdlijn 1, Variant 83 te wijzigen. Tot de opeenvolging van gebeurtenissen, die werden voorzien, behoorden een ernstig conflict tussen Pakistan en India, een nucleaire confrontatie waarbij China en de VS betrokken zouden raken en tenslotte een nucleaire uitwisseling tussen de VS en Rusland.

Doordat Obama en niet Hillary Clinton president van de VS werd en door de dood van Benazir Bhutto, die, zoals Dan zegt, zich volkomen bewust was van het risico en het noodzakelijke offer, dat ze moest brengen, gelooft Dan er heilig in, dat we niet langer op deze variant van de tijdlijn zitten. Zijn optiek is, die we met hem delen, dat we nu reeds verscheidene maanden op een volslagen onbekende tijdlijn zitten, die we in theorie zelf samenstellen en waarin we worden belast met de materialisatie van al datgene, waarvoor we zelf kiezen.

Hoewel dit nooit kan worden bewezen, geloven we dat er een groot bewijs bestaat voor de omslag rond oktober, die mogelijk het gevolg is geweest van een massaal brandpunt van het bewustzijn gepaard aan een positieve intentie in diverse vormen afkomstig van duizenden mensen. Ons beste antwoord voor de critici op het telefoongesprek van Bill Deagle op 4 oktober is, dat de apocalyptische gebeurtenis, die hij 'zag' waarschijnlijk reeds heeft plaatsgehad op een andere tijdlijn.

Dit betekent, dat het ons gelukkig niet is overkomen. De vraag wie degenen zijn, die het wel zijn overkomen -- andere versies van ons bij gebrek aan een betere omschrijving -- laten we over aan de metafysici. We bevinden ons nu dus in een gebied dat niet in kaart is gebracht. "Alle trossen zijn los", schreef Dan ons in oktober. Dit hebben we korte tijd later besproken met Jake Simpson die het er volkomen mee eens was.

8) Het militaire denken: gooi de verzekeringspolis vooral niet weg

Hoewel de computeranalyses van de informatie verkregen uit tijdportaalinstrumenten hebben aangetoond, dat de kust veilig lijkt te zijn, is het belangrijk te beseffen, dat het militaire denken onveranderd blijft, waardoor het zich op het ergste blijft voorbereiden. Ze hebben dit al twee generaties gedaan, dus wat maken gewoon voor de zekerheid een paar jaar nu uit.

Vandaar, dat de ondergrondse bases voortdurend bevoorraad blijven en dat het geheime ruimteprogramma blijft doorgaan. Terwijl we dit zeggen, wordt Mars  levensvatbaar gemaakt. Volgens ons is dit een harmonische echo van hetgeen is gebeurd op Tijdlijn 2, die door onze nakomelingen werd gerapporteerd, toen één groep, die uiteindelijk "P52 Orions" werden, de planeet via de Maan en Mars zijn ontvlucht om andere stelsels te koloniseren en het menselijk ras elders te laten overleven.

                                                                                       

Alles staat op losse schroeven; daarmee was Jake het eens (zie hierboven). We schrokken, toen we van Jake hoorden, dat de militair defensieve voorbereidingen onverminderd doorgaan. Het ziet ernaar uit, dat ze nog steeds plannen maken en zich willen verzekeren tegen de catastrofe van Tijdlijn 2. Maar Jake was nogal flegmatisch. De datum, waarop het zou gebeuren, zei hij -- als het al gebeurt -- ligt dichter bij 2017-18 dan 2012. Er is meer dan genoeg tijd om informatie en hulpbronnen te verzamelen. En dat was, zoals hij zei, precies wat de militaire wetenschappers aan het doen zijn.

Ook Dan Burisch was het hiermee eens. Een groep P52 Orions, vertelde hij, had besloten "achter te blijven" door in grote ruimteschepen rond de Aarde te blijven cirkelen voor het geval hun assistentie nodig zou zijn. Aangezien de tijdlijn was veranderd in de niet-catastrofale Tijdlijn 1, hebben ze ten behoeve van ons, hun eigen verre voorouders, in wezen een van de grootste offers gebracht door zichzelf de pas af te snijden naar alle mogelijkheden om ooit nog naar huis terug te keren.

Voor het allerlaatste nieuws hierover zie onze update van 14 maart 'Nieuwsblog'. Marci McDowell schreef op het Eagles Disobey Forum (antwoord #27), dat Dan Burisch dacht, dat hij op succesvolle wijze de juiste datum had ontcijferd, waarop de catastrofe van Tijdlijn 2 zou plaatsvinden gebaseerd op een schrijven, dat voor hem werd achtergelaten door zijn buitenaardse contact uit een toekomstig geslacht, Chi'el'ah.

Dan heeft deze datum niet gepubliceerd, maar kreeg zowel mentaal als emotioneel een behoorlijke schok van de potentiële verantwoording voor zijn kennis over de toekomstig historische datum, waarmee hij toen voor de eerste keer exact op de hoogte was. Plichtsgetrouw heeft hij het aan Majestic gemeld en vertelde erbij, dat hij hierover op 28 maart (2009) een publieke uitspraak zou doen. In het openbaar is er weinig meer dan dit over bekend, hoewel op het Eagles Disobey Forum meer details staan vermeld op de pagina's volgend op de aankondiging.
* Update: zie voetnoot onder dit blok.


Eén sleutel van de informatie is onlangs aan de oppervlakte gekomen, namelijk dat Dan op dit moment werkt met de Orionkubus (of het "Yellow Book" volgens sommigen) om vast te stellen, waar we op dit moment ergens zitten in relatie tot  diverse, toekomstige scenario's.

Afzonderlijk en op intrigerende wijze vertelde Dan ons persoonlijk het volgende. De explosie en de brand in Hotel Marriott in Pakistan in september 2008 hadden te maken met stalen kisten, die onder Amerikaans militaire bewaking op de vloer van een aantal kamers waren geplaats. Er werd kennelijk iets in de kisten ontstoken. Dit voert allemaal terug naar hetgeen Dan vertelde over terugontwikkelde duplicaten van deze "kubussen", die op dit moment aan diverse regeringen (met een prijskaart) worden uitgeleend en die zijn voorzien van een geïnstalleerde ja-/neeknop, waarmee onder strikte protocollen slechts één vraag kan worden beantwoord en -- indien er op welke manier dan ook mee wordt geknoeid -- dat ze zichzelf als veiligheidsmaatregel vernietigen.

Deze kubussen zijn voor 'eenmalig gebruik' en stellen de gebruiker in staat om de toekomstige waarschijnlijkheidsfactor als een hologram te bekijken. Maar om de kubus te kunnen gebruiken, moet de operateur getraind zijn om zichzelf en de kubus af te schermen tegen storing veroorzaakt door zijn eigen aanwezigheid en zijn mogelijk vooropgestelde ideeën (a) door slechts één persoon in de nabijheid van de kubus te laten op het moment, dat hij in werking treedt en (b) door op de hoogte te zijn met diverse technieken als gevolg van zijn ervaringen met buitenaardse contacten.

Het gebruik van deze kubussen is van betekenis, maar vormt volgens Dan niet hetzelfde gevaar als de technologie van Looking Glass, omdat de kubussen geen portalen en wormgaten gebruiken, maar eerder opereren in het collectieve bewustzijn om mogelijke uitkomsten te tonen.

Op 28 maart (2009) gaat Dan Burisch iets belangrijks onthullen over het punt, waarop we ons nu in de tijdlijn bevinden. Het is echter belangrijk te weten, dat gegeven de protocollen van de groep oud-militairen van de inlichtingendienst, waarmee hij samenwerkt, er een grote kans bestaat, dat hij geen gelegenheid zal krijgen om hierover onthullingen te doen.

Dan en Marci kondigden het volgende aan op het forum van Eagles Disobey,

Dr. McDowell en Dr. Burisch zullen zich op zaterdag 28 maart 2009 om 12.00 uur Greenwichtijd richten tot de echelonleden van de Nieuwe Groep, tot oud-echelonleden en werknemers van senior en middelbaar niveau uit de voorgaande Raad van Majestic en tot andere leden van het Eagles Team betreffende de ontcijferde zes lokaties, waarnaar de niet langer bestaand veronderstelde datum van T2 verwees, of de lokaties, welke beschreven stonden in het doorlopende dagboek van Dr. Burisch.

Ze verklaren verder, dat er een transcriptie openbaar zal worden gemaakt. Dan en Marci hebben talloze keren duidelijk gemaakt, dat ze alles zullen onthullen, dat de mensheid direct bedreigt ongeacht de consequenties, omdat hun voornaamste loyaliteit ligt bij de mensheid en haar overleving.

Update, 2 april -- Nadat de dag zonder gebeurtenissen was verstreken, verklaarde Dan, dat de datum in kwestie, die hij had ontcijferd, 28 maart 2009 is geweest.

"We hebben het Cycles Cross overleefd. Ik moet mijn emoties onder controle zien te krijgen..."
-- Dr. Stan Goldstein, gepensioneerd klinisch psycholoog van Majestic. Afgevaardigd bestuurslid, Eagles Forum.

9) Het één of het ander

Tijdlijn 1 echter heeft nog steeds zijn problemen. De rest van dit rapport zal hierop ingaan, voorzover we op dit moment op de hoogte zijn en zoals we het begrijpen. Problemen kunnen alsvolgt worden onderverdeeld en beoordeeld,

• Stijgende zeespiegel en verstoorde weerspatronen;
• EMP pieken door toegenomen zonactiviteit (Zoncyclus 24);
• Geopolitieke instabiliteit en het risico op conflicten;
• Economische instabiliteit en de mogelijke ineenstorting van markten;
• Pandemie;
• Politieke en sociale problemen in de VS en elders;
• "Planeet X";
• "Buitenaardse invasie" onder een valse vlag.

 

Zoals hierboven gezegd, heeft de "oktoberverrassing" zich niet gemanifesteerd, hetgeen sterk duidt op de mogelijkheid, dat we op een nieuwe variant van Tijdlijn 1 zitten, die onbekende gebeurtenissen in petto kan hebben. Of die onbekende gebeurtenissen al of geen goed nieuws zijn, of niet datgene zijn, dat wij willen meemaken, blijft nog te bezien.

De rest van dit artikel beoordeelt de mogelijkheden, waarbij wordt vastgehouden aan de categorisering in het artikel van 2008 en in het artikel hiernaast van 2009.

 

10) Stijgende zeespiegel en verstoorde weerspatronen

De ijskap van Groenland smelt in verhoogd tempo in weerwil van zorgvuldig berekende modellen. Er zijn klimatologen, die zich danig zorgen maken en op dit moment de inschatting maken, dat de zeespiegel in de komende jaren met drie meter kan stijgen.

Hoewel drie meter verhoogd waterpeil op wereldschaal minuuskuul lijkt te zijn, is het toch voldoende om kusten te verwoesten en honderden miljoenen mensen gedwongen te laten verhuizen, hetgeen onvoorziene vluchtelingencrises met zich meebrengt gepaard gaand met alle bijkomende problemen van voedsel- en watertekorten, bedreiging van ziekten en lokale conflicten, om niet te spreken van de grote, economische gevolgen voor de industrie en de infrastructuur wereldwijd. Bepaalde landen, zoals de Maladiven, zullen eenvoudig ophouden te bestaan.

We hebben op actieve wijze vrienden van ons in Florida aangemoedigd te gaan verhuizen. Andere gebieden zijn natuurlijk even kwetsbaar. Ook al wordt men niet persoonlijk door het waterniveau aangetast, dient men toch rekening te houden met een kettingreactie van economie, infrastructuur, voedseltoevoer en de migratie van grote menigten mensen naar de plek waar men zelf zit, hetgeen het leven aanzienlijk kan veranderen.

Hierop moeten we nauwlettend toezien, naarmate meer onderzoek naar de publieke sector wordt verricht (zoals nu met grote urgentie wordt gedaan). Indien de zeespiegel niet stijgt, zijn de bovenstaande factoren natuurlijk niet van toepassing.

Echter, de weerspatronen zullen steeds instabieler worden naarmate de Aarde opwarmt door zonneactiviteit en NIET door de uitstoot van kooldioxide. Door een warmer klimaat warmen ook de oceanen op, die tevens warmer worden door een toegenomen vulkanische activiteit onder water (zie Zonnecyclus 24 hieronder).

Warmere oceanen veroorzaken orkanen en grotere hoeveelheden neerslag. Er zijn klimatologen die beweren, dat toenemende neerslag leidt tot afkoeling en sneeuwval op hogere breedtegraden. De paradoxale mogelijkheid van een lokale ijstijd op belaalde lokaties in de noorderlijke delen van Europa, Rusland en Canada, is niet uitgesloten.

Nogmaals, geen van deze factoren veroorzaken het eind van de beschaving, maar ook hier zijn dezelfde principes van toepassing, omdat er waarschijnlijk massale migraties gaan plaatsvinden van mensen die worden gedwongen te verhuizen, of die zich willen verplaatsen, hetgeen gevolgen heeft voor de voedselproductie en de infrastructuur. En dit zal zeker gebeuren, wanneer het weer wereldwijd onstabieler en extremer wordt.

                                                                                       

Er heeft een uitgebreid en verhit debat plaats gehad tussen onafhankelijke klimatologen over hetgeen er gaat gebeuren met het weer in de wereld. Hiermee hangt nauw samen wat de zon eigenlijk aan het doen is (of niet doet) op dit moment.

Hoewel het door de reguliere media niet uitgebreid werd gerapporteerd, is het weer in de winter van 2008-9 extreem geweest in zowel Noord-Amerika als in Europa. De temperaturen waren laag en de neerslag van regen en sneeuw was hevig. Dit hadden niet veel mensen verwacht.

De persoon die dit wel had verwacht, was Dr. Bill Deagle. We refereren hier wederom aan zijn lezing op het Granada Forum van 2006,

Verlies van de Warme Golfstroom -- er is een afname van 30-35% gemeten van warm water, dat van de Golf van Mexico naar Noord-Europa stroomt. We krijgen geen opwarming van de Aarde. We krijgen een ijstijd. Een ijstijd wordt niet veroorzaakt door afkoeling, maar door een toename van neerslag. Heeft iemand van jullie opgemerkt, dat de neerslag in bepaalde gebieden is toegenomen, terwijl andere gebieden uitdrogen? De neerslag op het noordelijk halfrond kan een hoeveelheid sneeuw van 30 meter per jaar veroorzaken. En trouwens, deze ijstijden komen heel snel. Binnen 3-5 jaar. Het betekent niet het eind van de beschaving. Het betekent wel dat veel plekken niet meer goed bewoonbaar zijn. (Deel 1, 1:06:18)

Robert Felix beweert hetzelfde op zijn controversiële website over het weer Ice Age Now.

We hebben het nog niet gerapporteerd, maar het is zeer interessant te weten, dat onze ongepubliceerde bron (zie [5] hierboven), die ons in detail informeerde over zijn eerstehands ervaring met de chronovisor, ons liet weten, dat hij "van zijn CIA-chef had begrepen, dat er een ijstijd zou komen".

11) EMP pieken door toegenomen zonneactiviteit (Zoncyclus 24)

Zoncyclus 24 is officieel op 4 januari 2008 begonnen en gaat geleidelijk en onvermijdelijk naar zijn voorspelde hoogtepunt in... 2012. Het belang hiervan is, dat er overtuigend bewijs in het publieke domein aanwezig is, dat Zonnecyclus 24 ernstige gevolgen op de planeet zal hebben.

Alles dat we hier op Planeet Aarde doen is afhankelijk van of gerelateerd aan de zon. Als de zon zich misdraagt, kan niemand van ons de gevolgen ontlopen. In het midden van 2007 kreeg Project Camelot contact met een wetenschapper van wereldklasse, wiens naam bijna iedereen kent. Hij werkt voor de regering van de VS in ultrageheime projecten. Hij kon ons vertellen, dat een van de problemen, waarmee we de eerstvolgende jaren te maken krijgen ("vanaf 2009"), een CME (Corona Mass Ejection, Zonuitbarsting) is. Hij vergeleek het met de grote zonneramp van 1859.

In 1859 was op alle breedtegraden spectaculair noorderlicht te zien. Toen was de wereld nog niet van electronica afhankelijk. Tegenwoordig zou dit verschijnsel alle communicatie, satellieten en vlieghavens platleggen. Als de storing zwaar genoeg is, zullen ook alle chips en circuits, die niet afdoende zijn afgeschermd, doorbranden. Dit zou een groot en reëel gevaar betekenen.

Het gevaar dreigt hier niet direct voor de mensen, maar voor de infrastructuur. Journalisten vinden het leuk om te wijzen op hetgeen duidelijk is (hetgeen we hier ook moeten doen), namelijk dat iets dergelijks ons terugwerpt naar de situatie van 1850. Het verschil is, dat de meesten van ons geen idee hebben hoe ze moeten leven zonder electronica, automobielen en zelfs zonder stromend water. Dit wordt dus een probleem voor de infrastructuur: geen electronica betekent geen pompen; hetgeen betekent geen gas en water; hetgeen betekent geen voedsel, tenzij het lokaal wordt verbouwd; hetgeen betekent, dat de meesten van ons grote problemen krijgen.

Het goede nieuws is, dat tegen de komst van een grote CME 6-48 uur van tevoren zal worden gewaarschuwd alsof het een tsunami van de zon is. Dat is voldoende tijd om de eigen electronica af te schermen door het in aluminiumfolie en doeken te wikkelen en/of te begraven, of in een diepe kelder te plaatsen.

Let er echter op, dat in het geval van een zware EMP [electromagnetische puls] alle motoren van voertuigen defect raken, tenzij het oude diesels of vrachtwagens zijn zonder electronisch systeem. Henry Deacon heeft ons herhaaldelijk geadviseerd om amateurzendaparatuur aan te schaffen en te leren ermee omgaan. In het ergste geval kan dat de enige manier van communiceren zijn, behalve vanuit je raam staan schreeuwen.

Bezoekers van onze website zullen zich herinneren, dat dit prima aansluit bij het getuigenverslag van Dan Sherman, die werd opgeleid als militair telepaat van Project Behoud Bestemming. Dit diende ter voorbereiding, zoals hem uitdrukkelijk werd verteld, "voor de toekomst, waarin alle electromagnetische communicatie onbruikbaar zal worden".

We weten NIET of dit werd voorzien met behulp van tijdportaaltechnologie. We weten ook niet hoe onze wetenschappelijke bron, die hierboven wordt genoemd, op de hoogte is gekomen met de bewering dat er een CME-probleem aankomt. Hij heeft onze rechtstreekse vraag hierover niet beantwoord. Hij verontschuldigde zich ervoor dat hij niet meer kon zeggen.

Hij zei, we krijgen "een hele slechte tijd". Hij schreef, "Normaal gesproken deel ik het publiek hierover niets mee, want ik heb gemerkt, dat de meeste mensen de harde waarheid niet goed kunnen verdragen."

Deze persoon heeft ook duidelijk gezegd, dat er in 2012 een poolwisseling komt. Misschien wist hij niet dat deze is afgewend (zie 7 hierboven). Of misschien is hij niet afgewend! Het is onmogelijk te weten wat precies de "slechte tijd" is, waarover hij sprak, maar het laat zich raden.

Onze beste evaluatie hiervan is, dat zeker het risico bestaat van een dermate grote 'piek' in de zonneactiviteit (hetgeen Ed Dames op theatrale wijze The Kill Shot heeft genoemd), die de infrastructuur, het transport en de voedseldistributie zal ontwrichten. Zoals velen al hebben aangegeven, is de zorg voor een zekere mate van zelfredzaamheid niet zo gek.

Tenslotte nog het volgende. Sommige wetenschappers verbinden zonneactiviteit met tectonische en geothermische activiteit. Dat betekent een toename van vulkanische uitbarstingen, aardbevingen en (per consequentie) tsunami's. Indien deze causaliteiten geldig zijn, kunnen de veranderingen van de Aarde, die zoveel mensen hebben voorspeld, worden ingeleid door niets meer dan onze vriendelijke, of niet zo vriendelijke, zon.

                                                                                       

Het debat over de vraag of zonneactiviteit al of niet dramatisch zal toenemen woedt nog steeds onder natuurkundigen in de publieke sector. Dit artikel in de New Scientist van 23 maart 2009 zet de potentiële dreiging duidelijk uiteen, zoals deze wordt gezien door een aantal reguliere wetenschappers.

Onderzoeker, Mitch Battros, van Earth Changes Media vat de situatie alsvolgt samen (1 april 2009),

Gesprekken en overwegingen onder specialisten van de zon hebben plotseling tot zorgen geleid, omdat we nog steeds in een lange periode van een minimum van zonneactiviteit zitten. Op 266 van de 366 dagen van die jaren zijn geen zonnevlekken gezien.

Wat betekent dit? Zijn we langzaam aan het afkoelen en is dit misschien het begin van een kleine ijstijd? Of is dit de stilte voor de storm? Je moet helemaal terug naar 1913 om een jaar te vinden met meer witte zonnevlekken, dat 311 vlekkeloze dagen telde.

Maar pas op. Evenals met andere langzame weerscycli kunnen we een gevoel van opluchting krijgen en denken dat we het hebben omzeild. Een paar onderzoekers hebben beweerd, dat Zonnecyclus 24 zijn dieptepunt
in 2008 heeft bereikt, maar de telling van de zonnevlekken in 2009 viel daar zelfs nog onder. Sinds 31 maart waren er op 78 van de 90 dagen van het jaar geen zonnevlekken.

Maar laten we niet de leidende wetenschappers van de NASA
vergeten, het Europees Ruimteagentschap en het Koninklijk Observatorium van verscheidene topuniversiteiten. Ze hebben allemaal voorspeld, dat Cyclus 24 tot 50% sterker wordt dan zijn voorganger.

Moderne technologie kan echter niet exact voorspellen wat er gaat komen. Andere modellen van tientallen fysici zijn het niet eens, soms helemaal niet, over de vraag wanneer dit zonneminimum ophoudt en hoe groot het volgende zonnemaximum gaat worden. Die grote onzekerheid komt voort uit één simpel feit, namelijk dat niemand de onderliggende fysica van de zonnevlekkencyclus echt goed
begrijpt.

Update, 7 april -- We kregen contact met de vrouw van een electrotechnisch ingenieur, die officieel werd ingelicht over een ernstige dreiging van de infrastructuur, die over enkele jaren zou plaatshebben.

We geloven dat deze informatie geloofwaardig en belangrijk is, maar het contact zijn we nu verloren. Daarom willen we datgene publiceren, wat we hebben. Veel vragen blijven onbeantwoord. Dit is het eerste bericht dat we op 27 maart 2009 ontvingen,

Hallo B & K
 
Mijn man is electrotechnisch ingenieur voor een landelijk energiebedrijf. Hem werd juist verteld, dat men in de volgende 3-4 jaar een incident verwacht, dat iedere transformator in de wereld onbruikbaar maakt. Men is wanhopig bezig een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, gaat het electriciteitsnet in de hele wereld plat. Ik weet dat dit aansluit bij jullie onderzoek. Hebben jullie hierover iets gehoord?

In antwoord op mijn vragen antwoordde ze,

Hoi Bill, mijn man werkt buitenshuis aan dit probleem op dit moment en ik kan geen contact met hem opnemen. Hij mag op dat werk geen mobiele telefoon bij zich dragen. Ik zal hem om opheldering vragen, zodra ik hem zie, maar ik kreeg de indruk dat het zeker zou gebeuren. Hij zei iets over electromagnetische wolken in de ruimte, waarin de Aarde terecht komt. Ze staan onder enorme druk om een oplossing te vinden. Mijn man is ingenieur, iemand met gezond verstand en logica. Hij is niet bevattelijk voor geruchten, maar dit nieuws heeft hem enorm verstoord.

Voor de hele correspondentie en alle informatie die we erover hebben kunt u hier klikken.

Update, 28 april

Nieuwe bronnen:

Twee gedetailleerde en belangrijke onderzoeksrapporten door atoomingenieur, James A. Marusek,

Solar Storm Threat Analysis (29 pagina's, 2007)
There are two paths ahead; each marked with a 'Danger' signpost (5 pagina's, april 2009)

Er liggen twee wegen voor ons open. Beiden worden gemarkeerd door een waarschuwingsteken met het woord "Gevaar"!

Op het ene pad treffen we monstrueuze zonnestormen aan. In het ergste geval worden in de Verenigde Staten veel grote hoogspanningstransformatoren vernietigd. Deze installaties zijn uniek en kostbaar (rond $10 miljoen per stuk). Het duurt een jaar of langer om ze te bouwen en te vervangen.

Op het andere pad treffen we verscheidene decennia aan van bittere kou en wereldwijde hongersnood.

• Een gratis online boek getiteld Severe Space Weather Events - Understanding Societal and Economic Impacts.

• Twee artikelen uit de reguliere media hier en hier, die ons verslag ondersteunen van de electrotechnisch ingenieur, die werd ingelicht over "te verwachten" grote problemen met de energievoorziening binnen 3-4 jaar. Dit uittreksel uit het ABC News feature trok onze aandacht,

Het directe gevolg van een ruimtestorm is het uitvallen van het electriciteitsnet, zo was de waarschuwing in het verslag.

John Kappenman, een analist bij Metatech Corporation, een bedrijf dat de effecten van electromagnetische interferentie op electriciteitsystemen onderzoekt, deelde in het verslag mee, dat beschadigde transformatoren veel tijd vergen om te repareren.

In goed gedocumenteerde gevallen van oververhitting in transformatoren, die ten grondslag liggen aan het electriciteitsnet, vertelde hij, dat het 12 maanden en langer had gekost om beschadigde installaties door nieuwe te vervangen.

• Een uitgezonden interview met John Kappenman, de auteur van het Metatech rapport, werd vermeld bij ABC News hierboven. De titel van het interview is The Geomagnetic Apocalypse - And How to Stop It.


12) Geopolitieke instabiliteit en het risico op conflict

Hier kan de mens zijn eigen vijand worden. Er is uitgebreid bewijs, dat er een duidelijke agenda is voor een (lang van tevoren) geplande aanval op Iran door het leger van de VS. Deze aanval wordt op een aantal manieren gerechtvaardigd, hetgeen de meesten op zijn best beschouwen als loze kreten. Dit is terecht zorgwekkend en de laatste maanden van het ambtstermijn van George Bush kunnen uitermate gevaarlijk worden.

Het is moeilijk om dit te evalueren. Er zijn aanwijzingen, dat voor de zomer van 2007 (vorig jaar) een aanval op Iran in de planning stond en dat deze misschien is afgewend door een kleine groep onbekende, maar zeer moedige, mensen bij de luchtmacht op de Barksdale AFB [Luchtmachtbasis]. Tegelijkertijd hebben een aantal onbekende, maar grote, beursspeculanten ingezet op een weddenschap van $4.5 miljard, dat vóór 21 september 2007 de beurzen als een baksteen gaan kelderen. Dit is niet gebeurd, dus ze hebben hun weddenschap verloren. Er was geen aanval en er kwam geen oorlog. Misschien zijn we ervoor gespaard gebleven, zoals velen geloven.

Het is belangrijk zich te realiseren, dat er diverse spellen achter de schermen worden gespeeld. We kunnen hierover niet teveel zeggen, maar we weten wel, dat niet iedereen in Washington en het Pentagon een kernoorlog ziet zitten.

De NIE (National Intelligence Estimate) die op 2 december 2007 werd gepubliceerd en waarin werd verklaard, dat Iran geen bedreiging vormde, was een aanzienlijke poging om de geweren van Bush letterlijk buiten gevecht te stellen en iedere rechtvaardiging voor een aanval weg te nemen. We kunnen hierover geen details onthullen, maar we weten dat dit een feit is.

Korte tijd later werd Benazir Bhutto vermoord. Er is een hele sterke reden om aan te nemen, dat ze uit de weg werd geruimd, omdat een van haar belangrijkste doelstellingen was te zorgen dat er geen groot conflict tussen Pakistan en India zou uitbreken.

De enige conclusie, die hier kan worden getrokken, is, dat alle situaties in het Midden- en Verre-Oosten onstabiel en gevaarlijk blijven. Men moet beseffen, dat er groeperingen -- zie (2) hierboven -- zijn, die willen dat daar een nucleaire uitwisseling gaat plaatsvinden.

De redenen voor deze waanzin (het enige woord dat hier kan worden gebruikt) zijn onduidelijk. Een reden kan zijn, dat het is 'gezien' (door gebruikmaking van tijdportaaltechnologie) en dat het daardoor moet worden vervuld; het kan Bijbels zijn ('het Armageddon ding'); het kan een poging zijn om de bevolking terug te dringen. Anderzijds kan men zich onmiddellijk situaties voorstellen, waarin militaire noodwetten in de VS (en misschien in andere landen) worden ingevoerd als antwoord op een wereld, die plotseling weer nucleair is geworden.

 

Ons contact en onze bron George Green is nog steeds zeer bezorgd over de vraag of de Machthebbers van plan zijn de Derde Wereldoorlog te beginnen. Hij heeft hierover het een en ander gezegd in zijn recente voordracht in Vilcabamba.

Anderen, inclusief wijzelf, hebben het gevoel, dat de scenario's (zie hieronder) nu zeer waarschijnlijk op het economische vlak liggen met de daaruit voortvloeiende, opzettelijk bedachte rechtvaardiging voor een strakke bewaking van bevolkingsgroepen en infrastructuur, wanneer de economie van de Eerste Wereld echt tot een tweede Grote Depressie komt, zoals verscheidene, geïnformeerde verslaggevers hebben gewaarschuwd.

De recente documentaire, The Obama Deception, van Alex Jones belicht dit onderwerp uitvoerig. Naarmate de tijd verstrijkt, worden de gebeurtenissen op een of andere manier glashelder. Maar we kunnen het  degenen, die dit kort na publicatie lezen (eind maart 2009), ten zeerste aanbevelen vanwege de goed onderzochte informatie en de waarschuwingen, die van groot belang zijn.

Er is veel over Obama geschreven, waarbij de alternatieve media zwaar overhellen naar kritiek en (netjes gezegd!) ernstige twijfel. Onze positie blijft precies zoals hier vermeld (Second Archive, 5 november 2008),

Barack Obama is de nieuwe presidentskandidaat voor de VS. We moeten nu allemaal zien, of hij zijn woord houdt. Maar met adviseurs zoals Zbigniew Brzezinski, George Bush Senior en Bill Clinton, en nadat hij twee jaar lang door een andere groepering van de NWO voor die baan is opgepoetst, hebben we het gevoel dat het helemaal niet duidlijk is, wat de toekomst gaat brengen. We hopen te worden verrast en het aan het verkeerde eind te hebben.

We hebben in onze eigen Vilcabamba voordracht onthuld, dat ons door een betrouwbare bron was verteld, dat -- toen hij aan het begin van de jaren '80 Obama had ontmoet -- het heel duidelijk was -- zelfs al was hij nog zo jong, hij was toen nog maar in de twintig -- dat hij wist, dat hij president zou worden.

We hebben dit met grote interesse genoteerd en vermelden het hier voor de anecdotische waarde. Als Obama dit inderdaad heeft geweten, moet er tenminste een eerlijke poging worden gedaan om dit te vergelijken met onze these, dat de tijdlijnen recent zijn gewijzigd, nadat Hillary op de nominatie stond om president te worden volgens de informatie uit Tijdlijn 1, Variant 83. In de tussentijd werd ons ook nog door een contact met buitenaardsen verteld -- die op twaalfjarige leeftijd (toen in 1974) de Pleiadianen had ontmoet -- dat in 2012 Obama de president van de VS zou zijn. Hij schreef die naam op, omdat het niets voor hem betekende, en vertelde het ons vorig jaar, zelfs nog voordat Obama de nominatie voor de Democraten had gewonnen.

In de tussentijd had Henry Deacon ons in oktober zelfs verteld -- en dit hebben we nooit gepubliceerd -- dat hij jaren geleden in een rapport had gelezen dat er "in de laatste minuut iets ongewoons zou gebeuren" -- hij kon zich echter niet herinneren wat het was! -- hetgeen tot gevolg zou hebben, dat Hillary Clinton te elfder ure president zou worden, hoewel het eruit zag dat ze zich niet in die positie bevond.

Dus wat gebeurt hier? Kunnen al die rapporten tegelijkertijd juist zijn? We veronderstellen dat het waar is. De gecompliceerde aard van de interactie tussen parallelle tijdlijnen moet leiden tot een grote waarschijnlijkheid, dat (zoals we zeiden met betrekking tot de visie van Bill Deagle van 4 oktober 2008) al deze gebeurtenissen mogelijk zijn, dus op een of andere manier "echt" zijn en daarom allemaal zichbaar zijn, hetzij fysiek of door middel van diverse vormen van geavanceerde technologie, waarbij de laatste een raakvlak heeft met hyperdimensionele realiteiten in overeenstemming met de versterkte vermogens van een bewuste waarnemer.

13) Economische instabiliteit en de mogelijke ineenstoring van markten en beurzen

Alle bovenstaande situaties kunnen vooraf gaan aan economische instabiliteit of  ineenstorting. De economie van de VS, die een bruto nationaal product heeft van 14 triljoen en een schuld van 120 triljoen, is echter reeds bankroet. De gemarkeerde daling van de effectenbeurs van 22 januari was volgens ons het begin van een periode van instabiliteit en een wereldwijd gebrek aan vertrouwen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een ineenstoring van de dollar en daarna van de pond en de euro.

De grote klap komt, zodra het grote bedrijf en de bank van de VS aankondigen dat ze gaan sluiten. Voor zover wij het kunnen bekijken is dit een kwestie van tijd, weken of maanden.

We spraken hierover met ex-bankier en paradigmaveranderaar George Green. Hij voorspelde de daling van de effectenbeurs voor half januari (hetgeen op ons een grote indruk maakte) en zei, dat hij -- behalve op zoek te zijn naar een stuk land in Latijns-Amerika om te kopen (zoals veel ingewijden doen, vertelde hij) -- al zijn bezittingen van de hand deed en zijn geld in kleine coupures van maximaal $20 had omgezet en bezig is zilveren munten te kopen.

George vertelde ons dat zilver ($16.50 per ounce op dit moment) het metaal is, dat je moet kopen, omdat het in vergelijking met goud onder de prijs ligt. Er is in de hele wereld een waar tekort aan zilver, omdat het in de industrie vele toepassingen vindt. Hij zei dat zilver zal stijgen tot $40 en mogelijk zelfs tot $100. We zullen het in de gaten houden.

Gouden en zilveren munten, die je zelf in je bezit hebt, vormen het beste 'geld'. Het bezit van gouden en zilveren baren in de kluis van een bank (of erger nog, het substituut op papier van een theoretische, niet-fysieke aankoop) heeft geen enkele zin, als de bank wordt gesloten en je hebt geen sleutel.

                                                                                       

Welnu, we kregen gelijk (zie hiernaast). Dit scenario (zie [12] hierboven) blijft ons en vele anderen bezighouden.

Veel mensen hebben gewezen op de trage, maar toenemende neergang van de financiële markten in de hele wereld, die veel weg heeft van een beheerste sloop van de wereldeconomie. Eerst wordt het dynamiet ontstoken, dan lijkt het gebouw nog  even rechtop te blijven staan, maar het noodlot is bezegeld. Zoals bij de Twin Towers van 9/11 bouwt de neerwaartse ineenstorting op, totdat er niets meer over is behalve de schok en het trauma, die jaren kunnen voortduren.

Het voordeel van een dergelijke tactiek zijn duidelijk. Zodra beurzen crashen, zaken mislukken en de infrastructuur (zoals de toelevering van voedsel en energie) vastloopt, kan een toenemende overheidscontrole op burgers -- en misschien wel militaire controle op straatprotesten -- worden gerechtvaardigd. Het is zoals David Icke beschrijft: probleem-reactie-oplossing. En misschien (zie [12] hierboven) levert dit ook weer een prachtig excuus op voor de volgende afleidingsmanouevre. Het zal namelijk de televisiecommentators afleiden, die voorheen alleen bezig waren met hun eigen persoonlijke aanwinsten.

In de tussentijd bleek dat George Green (zie hiernaast) het tot op zekere hoogte juist had met betrekking tot zilver, dat een hoogtepunt van $21/oz op 17 maart 2008 bereikte, zeven weken nadat we ons artikel van 2008 hadden gepubliceerd. Dat zou met de kennis van nu het juiste moment zijn geweest om te verkopen. De prijzen van goud en zilver stijgen weer, waarbij goud het snelste stijgt. Alle adviezen, die we gaven over het bezitten en vasthouden van fysiek goud en zilver, zijn nog geldig, indien men in de positie is om dat te doen.

Een aantal lezers zullen op de hoogte zijn met de getuigenis van Lindsey Williams, die we nog niet hebben geïnterviewd. In het kort, Lindsey zei in juli 2008, toen de olie hoger stond dan $140/vat, dat hem door een zeer oude, ingewijde bron was verteld, dat er werd gedokterd om tegen de tijd van de verkiezingen in november de prijs te laten dalen tot onder $50/vat. Op dat moment leek het ongelofelijk, maar dat is precies hetgeen is gebeurd.

Lindsey zei, dat hem was verteld, dat het plan was om de olieproducerende landen van het Midden-Oosten bankroet te laten gaan, zodat ze werden geconfronteerd met een catastrofale afname van hun inkomsten. Daardoor zouden ze zich gedwongen zien hun reserves aan dollars te dumpen, hetgeen op zijn beurt een vernietigende kettingreactie zou veroorzaken op de Amerikaanse economie en daarna op de wereldeconomie. Deze laatste fase, zegt Lindsey, is in ontwikkeling en kan niet worden tegengehouden, maar heeft nog niet plaatsgehad.

Lindsey verklaart in het bijzonder, dat op een belangrijk recent interview (niet met ons, maar met The Byte Show) geen auteursrechten rusten. We beschouwen deze update van Lindsey als het meest gedetailleerde en informatieve interview dat hij tot nu toe heeft gegeven. Iedereen die de economische waarschuwingen van George Green en Bill Deagle volgt en die graag meer gedetailleerde informatie wil hebben, kunnen we Lindsey Williams' update als een essentiële bron aanbevelen.

14) Pandemie

De volgelgriep is geen grap. De vogelgriep is een ware bedreiging en zou gemakkelijk de reden voor Martial Law kunnen worden. Internationaal vliegverkeer zou kunnen worden stilgelegd en een echte pandemie kan worden gebruikt als excuus/reden om ook niemand meer binnenlandse vluchten te laten maken.

Ook de infrastructuur zou kunnen worden gedecimeerd, omdat weinig mensen, waarschijnlijk niemand, het risico neemt om naar zijn werk te gaan. Vele miljoenen mensen kunnen sterven, veel meer dan in 1918. Veel mensen weten niet, dat de griep van 1918 ook een volgelgriep was, die 5-10% dodelijk was. In 2008 is de griep 60% dodelijk.

Dr. Bill Deagle verklaarde in zijn lezing op het Granada Forum van 2006, dat hij zeker weet, dat de Machthebbers H5N1 (de medische naam) is afgeleid uit de stam van 1918, maar nu met de bedoeling om tussen 1 en 2 miljard mensen te laten omkomen. Henry Deacon heeft ons verklaard, dat hij in vergaderingen heeft gezeten, waar plannen werden gemaakt voor het verspreiden van pathogenen [ziektekiemen] om de bevolking terug te dringen.

Anderzijds heeft Dan Burisch in antwoord hierop uitdrukkelijk het volgende verklaard,

Ik besef nu (waar ik de laatste paar maanden ben achtergekomen), dat dergelijke acties in het verleden zijn overwogen door vertegenwoordigers van de Illuminati. Deze voornemens zijn nooit tot verwezenlijking gekomen, niet vanwege hun genegenheid voor de mensheid, maar omdat ze het nadelig voor zichzelf vonden. Ze hebben tevens overwogen, dat wanneer ze iets dergelijks zouden doen, ze zouden "handelen" op een manier die ze niet aanvaardbaar vinden.

Stille groepen, inclusief de groep die nu belast is in de nasleep van Majestic, hebben zich tijdens de periode van overwegingen door de Illuminati erop voorbereid om de acties van Illuminati te verijdelen met de hulp van biologen, Federal Law Enforcement [bekrachtiging van de nationale wet] en waar nodig directe dwang. Het wordt 24/7/365 in de gaten gehouden. Dit is alles, dat ik
over deze kwesties in het openbaar kan zeggen. Ik ben eigenlijk al te ver gegaan, maar jullie hebben het recht om het te weten.

Afgezien van het feit dat H5N1 in het lab is gemaakt, circuleert het. Op het moment dat we dit schrijven (januari 2009) is de vogelgriep in 90 landen aanwezig. De enige reden waarom het zich niet verspreidt is omdat mensen er te snel aan dood gaan, evenals bij ebola. Er zijn maar twee genetische mutaties nodig (terwijl er een enorme massa virussen aanwezig is) om het van persoon tot persoon te laten overgaan. En daarna hoeven er maar een paar resistente dragers te zijn, met andere woorden, mensen die reizen. Als dit gebeurt, wordt dit allemaal een onderdeel van de strategie die moet worden gevolgd.

De mogelijke redenen voor een Krijgswet  dienen in ogenschouw te worden genomen. Een tweede geheime operatie zoals 9/11 is één ding. Een pandemie is heel iets anders. De Machthebbers zullen deze keer met grotere waarschijnlijkheid iets bedenken, dat onzichtbaar is om hun doelstellingen veilig te stellen, dan weer een 9/11 op touw te zetten. Virussen kunnen niet op video's worden geanalyseerd, maar ze zijn er wel. De vogelgriep is geen grap.

De huidige kansberekening dat de vogelgriep in een of ander jaar een pandemie wordt is 30%. Dit cijfer is afkomstig van de Centers for Disease Control in Atlanta. Een pandemie is een wereldwijde epidemie. Als er een pandemie uitbreekt, zou Noord-Amerika door de Atlantische en de Pacifische Oceanen geïsoleerd kunnen blijven, terwijl het in Europa veel gevaarlijker is, omdat het dichter bevolkt is en een rechtstreekse verbinding heeft met het Verre-Oosten, waar de twee kritieke, extra mutaties hoogst waarschijnlijk zullen plaatsvinden.

Maar verwacht in dit scenario draconische maatregelen in het binnenland van de VS en misschien ook in andere landen om de virale bedreiging onder controle te krijgen of tegen te houden. Dit kan een van de redenen zijn waarom Latijns-Amerika nu als een veilige haven wordt beschouwd door zoveel ingewijden voor wie het bovenstaande in het geheel geen nieuws is.

 

Evenals de oorlog met Iran (en het presidentschap van Hillary Clinton) is dit ook niet gebeurd. Niettemin hebben een aantal goed geïnformeerde waarnemers (zoals Dr. Rima Laibow en Generaal Bert Stubblebine van de Natural Solutions Foundation) het gevoel, dat de dreiging nog heel reëel is, en ze blijven alert.

Onze contactman, Jake Simpson, is het hiermee eens en vertelde ons in oktober 2008, dat een virale uitbraak -- die zou kunnen plaatshebben (of kan worden gerapporteerd te hebben plaatsgevonden) -- gemakkelijk zou kunnen worden gebruikt als rechtvaardiging voor het sluiten van de nationale grenzen en het bewaken (of stilleggen) van het internationale reisverkeer.

Update 28 april,

"Het zwaard van Damocles is misschien gevallen."
-- Dr. Bill Deagle, Jeff Rense interview, 24 april 2009

Terwijl we dit schrijven, volgen we met grote aandacht de uitbraak van de varkensgriep in Mexico. Er zijn een aantal goed geschreven artikelen gekoppeld aan Rense.com, en het interview van Jeff Rense met Dr. Bill Deagle van 24 april staat hier. Klik hier voor Alex Jones in gesprek met Bill Deagle en NWO onderzoeker, Steve Quayle, op 27 april.

Deagle en Quayle zijn er 100% zeker van, dat de uitbraak in Mexico in april een voorproefje is van diverse volgende "golven", waarvan één "de grote" is.

Beide heren verklaren dat ze geruime tijd geleden inlichtingen hebben gekregen over een geplande, potentiële pandemie. In Deel 1 van Bill Deagle's lezing op het Granada Forum van 2006, gaat hij hierop dieper in.

In de tussentijd, op 30 maart 2009, beschreef een klokkenluider, genaamd 'Mary', bij een belprogramma van The Power Hour tot in detail, dat er door het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid duidelijk voorbereidingen voor een pandemie werden genomen. Indien u dat niet hebt gehoord, kunnen we het sterk aanbevelen dat alsnog te doen. We kregen een indirecte bevestiging van iemand, die rechtstreeks contact heeft met 'Mary', dat deze klokkenluider authentiek is. We zouden graag iets van haar vernemen, indien ze met ons in vol vertrouwen contact wil opnemen.
   Klik hier voor de YouTube video (alleen audio met afbeeldingen).
   Klik hier voor de MP3.
   Klik hier voor een transcriptie van het telefoongesprek.
   Klik hier voor een gedetailleerde analyse van deze situatie. (Nota bene -- iedere toepassing op mijn computer bevroor onmiddellijk, toen ik aanvankelijk probeerde deze pagina binnen te komen. Na verscheidene pogingen heb ik er een PDF afgehaald. Klik hier, lees, archiveer en verspreid dit artikel.)
   Klik hier en hier voor het rapport over de uitbraak van de varkensgriep door Dr. Rima Laibow.

Merk ook op, dat we na diepgaande gesprekken bij een aantal ontmoetingen en telefoongesprekken met ingewijde Jake Simpson het volgende hebben gerapporteerd in januari 2009,

Veel ernstiger, zei Jake, is de bedreiging van een opzettelijke verspreiding van virussen. Dit zou betekenen dat de infrastructuur wereldwijd plat gaat, dat er chaos uitbreekt en dat het daardoor gemakkelijker wordt om de bevolking onder controle te houden.

Jake voorspelde, dat het heel goed mogelijk is, dat ergens vóór het eind van 2009 -- of mogelijk begin 2010 -- zich een plotselinge en snelle escalatie voordoet van internationaal gerapporteerde uitbraken van extreem gevaarlijke virussen (kunstmatige of andere). Hij benadrukte dat de plotselinge aankondiging van een pandemie "binnen enkele uren tijd" uit het niets kan verschijnen en dat het slim is om voorbereid te zijn. Hij onderstreepte, dat bepaalde landen snel in quarantaine zullen worden gedaan, of zelf kunnen kiezen in quarantaine te gaan met grote implicaties voor het internationale reisverkeer en de bewaking op havens en luchthavens.


15) Politieke en sociale problemen in de VS en elders

Degenen die de websites volgen van Alex Jones en Jeff Rense zullen reeds enige tijd weten, dat er grote reden is om aan te nemen, dat er in de nabije toekomst ernstige beperkingen van burgerlijke vrijheden zullen worden ingesteld.

Dit zou niet kunnen plaatshebben zonder een excuus (of een reden die overtuigend genoeg is om de bevolking te capituleren). Dus de speculaties zijn wijdverbreid over de vraag welke schaakopening er van de Machthebbers kan worden verwacht. Bill Deagle heeft gezegd informatie te hebben over kofferbommen, die in 22 Amerikaanse steden zijn geplaatst om de volgende schijnaanslag te kunnen ontketenen (zoals die van 9/11, maar dan groter, schokkender en dramatischer). Dit kan wel of niet waar zijn, maar het toont wel weer de mogelijke gedachtengang van de Machthebbers aan.

Project Camelot beschikt over een bron, die nog niet is gepubliceerd en die aan het begin van de jaren '80 betrokken is geweest bij de experimenten van Montauk. Deze persoon heeft verscheidene jaren gesproken over hetgeen hij "Het Koning Georgescenario" heeft genoemd en waarbij George Bush aan de macht zou blijven wegens een (gefalsificeerde en bedachte, maar overtuigende) nationale noodtoestand. Hierover werden we in mei 2007 benaderd.

Verbazingwekkend genoeg benadrukt onze bron, dat dit in de jaren '80 werd voorbereid, nog voordat we ooit van George W. Bush hadden gehoord. Bovendien zouden deze gebeurtenissen volgens hem samenvallen met voedseltekorten en -rellen in de VS.

We hebben dit materiaal niet in 2007 gepubliceerd, omdat het er niet naar uitzag dat er binnen afzienbare tijd voedselrellen zouden uitbreken. We werden genoodzaakt om de juistheid van de informatie na te trekken. Onderzoeker en voedseldistributiedeskundige, Steve Shenk, heeft echter onlangs verslag gedaan, dat voedseltekorten waarschijnlijk zijn in verband met droogte en de sterfte van bijenvolken. Dit is weer een reden, als u er nòg een wilt hebben, om niet op het verkeerde moment in een grote stad vast te lopen.

Andere redenen voor sociale onrust en/of de noodtoestand (een kip-ei situatie natuurlijk) zijn hierboven reeds besproken: nucleaire aanval (een ondenkbare optie, zowel geënsceneerd als 'echt') en inperkingen door quarantaine bij een echte pandemie.

Tenslotte moeten we vermelden, dat in de recente tijdportaalanalyse van Tijdlijn 1, zoals in (7) hierboven, ons werd verteld, dat George Bush niet aan de macht blijft, maar zijn presidentschap doorgeeft aan Hillary Clinton. We zouden willen, dat u het hier voor het eerst had gehoord, maar dat is waarschijnlijk niet het geval.

                                                                                         

Zie [12] hierboven voor de bespreking hiervan. Het is in dit stadium hoogst waarschijnlijk gekoppeld aan kritieke problemen in de wereldeconomie, mocht de situatie zich blijven verslechteren.

16) 'Planeet X'

Als klap op de vuurpijl! We moeten zeggen, dat we nog niet weten wat we hiervan moeten denken. We geloven wel, dat  waarschijnlijk een gigantisch object (hetzij een planeet van steen, een bruine dwerg als 'tweede zon', of zelfs een klein zwart gat) zich in een (of andere) eccentrische baan bevindt, die van dichtbij is vastgelegd door IRAS en de telescoop op de Zuidpool. Maar wat dat betekent, weten wijzelf niet en geen ingewijde heeft ons hierover iets op een geloofwaardige wijze medegedeeld.

We weten, dat diverse intelligente mensen uitstekend onderzoek hebben verricht en dat ze tot de conclusie zijn gekomen, dat er waarschijnlijk een groot probleem onderweg is. Zoiets als een grote biljartbal, die door het zonnestelsel heenrolt; een verschijnsel dat zich iedere paar duizend jaar voordoet. Sommigen zeggen iedere 3.600 jaar. Dit object lijkt te bestaan en speelt waarschijnlijk zijn eigen rol dwars door electromagnetische en andere resonantievormen heen, waarbij het de zon prikkelt tot nieuwe niveau's van activiteit (zie 11 hierboven).

Of deze nu de voorbode van de destructie is (of de voorbode van de Anunnaki, zoals sommigen beweren) is een andere vraag, waarop we nog niet zijn toegerust om antwoord te geven. Onze bron, de Noorse politicus, die meldt, dat hij persoonlijke ervaring heeft met het scenarioplan om in 2012 40% van de Noorse bevolking ondergronds te evacueren, zei dat "Planeet X eraan komt". Hij beschikte echter niet over details, om niet te spreken over wetenschappelijke details. In feite had hij geen enkele harde informatie over de reden voor deze zeer reële en massale voorzorgsmaatregelen, waarvan hij benadrukte, dat ze goeddeels onderweg zijn.

Hij had eenvoudig over 'Planeet X' gehoord. We zijn overtuigd van het bestaan van ondergrondse bases, maar niet van hun vermeende raison d'être [bestaansrecht, vert.] in dit geval. We denken, dat het veel waarschijnlijker is, dat de poolwisseling van 2012, waartegen is gewaarschuwd, de rechtvaardiging is geweest voor al die zware en geheime activiteiten.

Het is zelfs mogelijk, dat 'Planeet X' disinformatie betreft. Niet het bestaan van hetgeen Bill Deagle een 'hyperzwaartekrachtobject' noemt, maar zijn hoogstwaarschijnlijke neveneffecten. Zijn realiteit kan het feitelijke onderdeel van de disinformatie zijn en de destructieve effecten het onjuiste onderdeel, waarbij naadloos wordt ingespeeld op de legende. Het is voor ons uitermate moeilijk hierover iets te zeggen.

Ons standpunt is, zoals altijd, ervoor te blijven openstaan en uit iedere bron meer informatie te verzamelen. In het jaar 2008 zal meer informatie beschikbaar komen. Van alle waarschijnlijkheden en mogelijkheden, die op deze pagina zijn besproken, is de grootste kans, dat we de komende maanden heel veel meer te weten zullen komen.

 

Marshall Masters met wie we een goed contact hebben, blijft over dit onderwerp rapporteren op zijn zeer omvattende website yowusa.com.

In de zomer van 2008 hebben we een ongepubliceerd onderzoek gedaan naar de beweringen van Steve Woods, een vermeende klokkenluider over Planeet X. We moesten concluderen, dat hij een oplichter is. Tegen het eind van dat jaar hebben we daarentegen in een privégesprek gehoord van iemand, die een nauwe verwant is van een oud-Jesuiet, dat hij hem had verteld, dat de kwesties over Planeet X heel reëel zijn.

Dr. Bill Deagle verwijst in zijn lezing van het Granada Forum in 2006 ook naar de ontwrichtende nadering van een 'hyperverdicht object' als een realiteit en dat het van groot belang is om te weten, dat het een afzonderlijk en onafhankelijk probleem vormt voor de cyclische baan van het zonnestelsel in het galactische vlak. En Bob Dean, die we goed kennen en ons zeer dierbaar is, vertelde ons in zijn gedenkwaardige interview van september 2008, dat hij van zijn eigen bronnen had gehoord, dat 'Nibiru' rond 2017 zou terugkeren.

Deze verwarring -- die de informatie integreert van hetgeen is gerapporteerd door Bill Deagle, Bob Dean, Jake Simpson, Dan Burisch, Luca Scantamburlo (die ons in februari 2008 in detail vertelde over het onderzoek van Cristoforo Barbato naar 'Planeet X'), Marshall Masters en vele anderen -- kan in overeenstemming worden gebracht met het commentaar van Henry Deacon, dat helemaal aan het begin van het oorspronkelijke artikel van 2008 werd vermeld,

Onze vriend en belangrijke ingewijde, Henry Deacon, heeft vanaf het moment, dat we hem voor het eerst hebben ontmoet, herhaaldelijk gezegd, dat het gaat om een aantal gelijktijdig convergerende problemen, die gezamenlijk een onvoorziene, globale situatie vormen.

Veel mensen hebben ons afzonderlijk geschreven om te gissen naar de identiteit van onze bron, de Noorse politicus. Sommigen hadden het juist. We hebben hem echter beloofd zijn naam op onze website niet bekend te maken, maar in Noorwegen is de kat uit de zak en heel veel mensen weten nu de details.

Klik hier en na een beetje zoeken kunt u snel het een en ander te weten komen. Maar wees gewaarschuwd. Dit is een wespennest en als u  teveel graaft en spit, kunt u er wel eens hoofdpijn van krijgen. Onze stellingname is, dat de oorspronkelijke berichten van onze bron authentiek en betrouwbaar zijn. Nadat we naar Oslo zijn afgereisd om hem verleden februari te ontmoeten, overigens zonder dat hij is verschenen (hoewel we zijn identiteit en alle contactuele details konden achterhalen), werd de zaak steeds mistiger. We zien af van nader commentaar.

17) Voorgewende 'buitenaardse invasie'

We vermelden dit onderwerp eenvoudig omdat het op het internet wordt besproken. Sommigen noemen het Project Blue Beam. Er valt veel over te lezen, hetgeen bijna allemaal speculatie is met weinig concreet bewijs en getuigenverslagen (waaronder één uitzondering, namelijk die van Dr. Carol Rosin, die spreekt uit naam van haar oud-collega en mentor, Dr. Wernher von Braun).

Project Camelot heeft hierover geen informatie en kan in dit stadium geen commentaar leveren. De kwestie is door geen van onze getuigen genoemd.

 

Hierover zijn we niets meer te weten gekomen, behalve het volgende. In een vastgelegd gesprek tussen Henry Deacon, Michael St. Clair en wijzelf in juli 2008 kwam de volgende dialoog naar voren, die we hier hebben getranscribeerd,

Henry: En dan heb je nog de mogelijkheid van een gefingeerde -- een hele sterke mogelijkheid en heel spoedig -- van een nepinvasie uit de ruimte, die dat bedreigt... Evenals Kerry, ik weet niet wat je hebt gezien. Maar het kan een exemplaar zijn van de machines die hier zijn gebouwd.

Kerry: Oh ja. Daarvan had ik al een gevoel, moet ik toegeven, hoewel het heel hoog was...

Henry: Ja. En als ze met duizenden van die dingen tegelijk over steden en dichtbevolkte gebieden vliegen en daarbij de grote netwerken van de media gebruiken, kunnen ze geweldig veel psychische schade aanrichten en controle uitoefenen -- psyops -- over een grote groep mensen.

Kerry: Klopt. Maar wat zal volgens jou er uiteindelijk het gevolg van zijn?

Henry: Wanneer ze dan in staat zijn om de bevolking onder controle te houden, kunnen ze hen misschien in... eh...

Kerry: Kampen?

Henry: Ja, precies.

...en hier,

Bill: Toen je het had over die nepinvasie van buitenaardsen. Hebben we echt zoveel eigen ruimteschepen? Je had sterk het idee, dat dit zou gebeuren. Ik heb je dat nooit eerder horen zeggen.

Henry: Oh ja. Om met het laatste te beginnen, de tweede vraag is, we hebben er meer dan je... Ik weet niet hoeveel we er hebben, maar we hebben er meer dan je zou kunnen... Je zou stomverbaasd zijn. Iedereen zou stomverbaasd zijn.

18) Samenvatting

Helemaal bovenaan de pagina hebben we de opmerking gemaakt,

Onze taak, waarmee iedereen samenwerkt, is de mensheid te helpen haar weg te vinden door een mijnenveld van potentiële valstrikbommen en tevoorschijn te komen in een betere toekomst. Geblinddoekt door dit mijnenveld lopen is volgens ons niet slim. Je kunt beter een gedeeltelijke kaart hebben. Dat is hier onze intentie.

De bovenstaande samenvattingsanalyse (en het is echt alleen een samenvatting) geeft aan waar een paar landmijnen liggen. De grootste, de poolwisseling van 2012, is voldoende uit de doeken gedaan. Dat is het goede nieuws. Maar er zijn nog meer dan genoeg andere manieren om op het verkeerde moment op de verkeerde plek te belanden. En daarom is een kaart van het mijnenveld geen slecht idee.

We willen niemand overtuigen of overhalen, maar we willen wel informeren op een manier, waarop iedere lezer zijn vermogen kan vergroten om voor zichzelf en zijn gezin verantwoorde beslissingen te nemen.

Dit is vanaf het begin ons standpunt geweest. We willen datgene rapporteren, waarvan we het gevoel hebben dat het geloofwaardig is, dat het potentieel van belang is en mogelijkerwijs niet voldoende is belicht. Wat we ook doen, we hebben ons aan de waarheid verplicht gemaakt, maar zonder enig dogma of leerschool, afgezien van het feit, dat de waarheid op zichzelf staat, zij het goedschiks of kwaadschiks. Het is zoals het is, zoals de Boeddhistische meester geduldig uitlegde.

Ons beste advies is,

• Kijk naar binnen en leer jezelf kennen en degenen om je heen;
• Wees geduldig met sceptici en degenen die bang zijn (dat is over het algemeen hetzelfde);
• Loop niet achter leiders aan;
• Blijf openstaan en wees flexibel in iedere omstandigheid;
• Creëer de verandering en wees de verandering die je wilt zien;
• Onthoud dat we op ieder moment van iedere dag de toekomst gezamenlijk creëren.

Een paar van deze situaties zullen plaatsvinden, terwijl andere achterwege blijven. De tijd zal leren wat wat is. Onze plicht is zoveel als we kunnen te weten komen en het vervolgens mede te delen. Dat is hetgeen waar Camelot voor staat.

Bill Ryan
Kerry Lynn Cassidy
28 january 2008


Klik hier voor een persoonlijk bericht van Bill Ryan
Klik hier voor een persoonlijk bericht van Kerry Cassidy

 

 

Er zijn overal op het internet initiatieven geweest om diverse bijeenkomsten, groepsmeditaties en andere collectieve activiteiten voor te stellen en te organiseren met de bedoeling om ongunstige gebeurtenissen te voorkomen en heilzamer uitkomsten voor ons allemaal te bevorderen.

Dit kunnen we alleen maar toejuichen. We moedigen ALLE activiteiten aan, die de ware intentie koesteren voor de verbetering van de condities van de mensheid. Zoals we dikwijls in het openbaar bekend hebben gemaakt, is Project Camelot een onderdeel van een wereldwijde teamgeest om Planeet Aarde om de potentieel slechte tijden heen te leiden.

Maar er zijn initiatieven, die zijn gegrondvest op valse voorwendsels. Het is van groot belang te zeggen, dat de kwesties verwarrend zijn, want als je over het internet surft zonder onderscheid te maken en differentiatie aan te brengen en je probeert uit te zoeken wat er aan de hand is, vraag je erom te worden verzwolgen door misinformatie, ongeacht of deze nu met opzet of per ongeluk wordt voortgebracht.

Eenvoudig gezegd, er wordt daar veel gebazeld. Je moet goed onthouden, dat een aanzienlijk deel van de algemeen aanvaarde mand vol newagegeloven neerkomt op een nieuwe religie, die ervoor dient de mensen op precies dezelfde manier onder controle te houden zoals ieder ander geloof dat altijd heeft gedaan. Dr. Fred Bell bijvoorbeeld, met wie we buiten de camera hebben gesproken, doet verslag van het volgende,

De programma's met spionagesatellieten zoals Misty, die in 1990 door NASA's STS-36 zijn gelanceerd, zijn begonnen met het opzetten van stralingstechnologieën, die dikwijls de newagechannelers en mediterenden als doelwit kiezen om hen te laten denken, dat ze contact hebben met hun hogere zelf, of met een buitenaardse entiteit. Deze technologieën, zegt Dr. Bell, zijn nieuwe stappen in de richting van controle over de wereldbevolking.

Een van de doelstellingen van Project Camelot is om de informatie van ingewijden vooraf te onderzoeken, zodat de kans op vervalsing op zijn minst wordt geminimaliseerd. Uit de feedback, die we iedere dag ontvangen, schijnt een overweldigende hoeveelheid bezoekers aan onze website het gevoel te hebben, dat we in deze uitdagende taak slagen.

We hebben diverse keren duidelijk verklaard, dat natuurlijk niet al onze getuigen volkomen instemmen. Indien ze dat wel deden -- zoals bij de onderzoekers van de ongevallenpolitie, die tien ooggetuigen met identieke verhalen aantroffen -- zouden we een behoorlijk wantrouwen krijgen.

Er zijn dus verschillen. Veel van die verschillen kunnen worden toegeschreven aan hetgeen, waaraan Richard Hoagland op vermaarde wijze refereert als "de leugen is op ieder niveau anders". Dit betekent, dat misinformatie met opzet wordt uitgezaaid -- en wordt geloofd -- onder ingewijden en onder het nieuwsgierige publiek. Dit maakt iedere evaluatie natuurlijk frustrerend en moeilijk... zoals ook de bedoeling is.

We verlaten ons dus evenzeer op onze intuïtie, waarbij we dikwijls heel sterk het gevoel krijgen, dat we voor ons onderzoek in een positieve richting worden gestuurd, waarbij de deuren zich soms op magische wijze voor ons ontsluiten. We krijgen van tijd tot tijd berichten, waarin oude beweringen van het internet worden herhaald, namelijk dat Dan Burisch onbetrouwbaar zou zijn, bijvoorbeeld. Deze berichten beantwoorden we niet langer.

We kennen deze man. Hij is een van de meest eerbare, briljante, bescheiden en goedhartige mensen, van wie we ooit het voorrecht genoten hebben hem te ontmoeten. Zijn gegevens worden gesteund door Henry Deacon en Jake Simpson en het is voor ons overduidelijk, dat er een diepe en kritieke waarheid verscholen ligt in zijn verhaal van de twee tijdlijnen.

We hebben op onze website een afzonderlijk platform gegeven aan Pane Andov ['Astralwalker'] om zijn ideeën te presenteren. We zijn het niet met alles van hem eens en we hebben het gevoel dat er een paar bij zijn die ernstig verkeerd zijn. Bijvoorbeeld, het '2012-gebeuren', zoals degenen die tot hier toe hebben meegelezen hebben gezien, hoeft helemaal niet op 2012 te zijn gedateerd en hoeft geen relatie te hebben met de Mayakalender. Het tijdstip 11.11 uur op de ochtend van 21 december 2012 is bijna zeker vervalst. Deze tijdzone is nooit gespecificeerd geworden. En besef bovendien, dat de Maya's geen uurwerken hadden en dat er nooit iets door de Maya's is gezegd over een cataclysme of het eind van de wereld... laat staan over de newagegeloofsbelijdenissen van 'Ascentie' (wat dat ook moge zijn) en opgaan in de 'Vierde Dichtheid' (wat dat ook mag betekenen).

De Machthebbers van deze planeet, die hun handen vol hebben aan echte kwesties, welke te maken hebben met werkelijke, aanstaande, potentieel hyperdimensionele effecten en problemen, zijn ongetwijfeld verheugd, dat wij onszelf op schadevrije wijze bezig houden met zulke vage en blijde onzin. Meer voorbeelden zijn, dat de boodschappen uit 1977 van 'Vrillon' van het 'Ashtar Commando' welhaast zeker van aardse oorsprong zijn (het is heel goed mogelijk dat het een Tavistock experiment is, hetgeen -- als dit waar is -- de daders met vreugde zal hebben vervuld). En hoewel het idee van de 'Supergolf' van Dr. Paul LaViolette een serieuze hypothese betreft van een briljante man, beweert LaViolette niet dat deze vorm van periodiek kosmisch gebeuren ("Onbekende vorm van energie komt onze kant op!", zegt Astralwalker) een relatie heeft met de beweging van het zonnestelsel op dezelfde lijn met het galactische vlak, of met datgene, wat 'Planeet X' nog meer kan zijn. In zijn belangrijke boek Earth Under Fire heeft La Violette in feite de notie afgewezen, dat periodieke poolwisselingen zich gedurende de gehele geschiedenis hebben voorgedaan. Dus op dit moment moet de jury maar even buiten de deur blijven.

Samengevat, caveat lector -- lezer wees op uw hoede. Niettemin heeft er wel degelijk een bewustzijnsverandering plaats. Het schijnt onderdeel uit te maken van de natuurlijke cyclus van kosmische gebeurtenissen, die hierboven worden beschreven door Bill Deagle en veel andere serieuze onderzoekers. We moeten echter oppassen, dat we in onze toenemende opwinding niet de planeet en de mensheid in het proces vernietigen.

En bijeenkomsten van allerlei soorten ZIJN waardevol. We steunen ze volkomen. Veel individuen met grote kwaliteiten zitten ook heel stil te werken om de condities van de planeet en elders te wijzigen. Enkelen van hen gebruiken spirituele methoden en anderen, die praktisch zijn ingesteld, zijn de goede borsten van het leger en de veiligheidsdiensten in veel Eerste Wereldlanden, helden en heldinnen, die achter de schermen werken en wier namen we nooit te weten komen, maar die de ronduit kwaadaardige plannen tegenwerken. Jake Simpson lichtte ons op de meest heldere wijze in, dat deze 'withoeden' echt zijn, actief zijn, en heel hard werken met een dijk van een taak onder handen.

Ons wordt dikwijls gevraagd, "Wat moet ik doen?" Dan is ons antwoord steevast, "Wat je kunt doen". Dit is een gigantische groepsonderneming. Iedereen telt mee. De meeste mensen in dit spel hebben goede bedoelingen. Het is een leerproces voor ons allemaal. Er zijn maar weinig mensen die uitzijn op het verlies van onze vrijheden, onze beschaving, of (God vergeve) onze wereld. Wij van Project Camelot gaan door met hetgeen we kunnen doen om kennis naar de mensen te brengen en alle anderen aan te moedigen dat ook te doen.

Bill Ryan en Kerry Cassidy
Project Camelot
21 maart 2009

Het overgrote deel hierboven werd geschreven door Bill Ryan. De updates van Dan Burisch werden door Kerry Cassidy toegevoegd. We zeggen erbij, dat de uitspraken met een algemeen karakter niet noodzakelijkerwijs de opvatting van ons beiden hoeven te zijn... want die lopen soms sterk uiteen.


unieke bezoekers

Support Project Avalon - make a donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Thank you for your help.
Your generosity enables us to continue our work.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits