Zoek

__________________________________________________________

Henry Deacon

Deze pagina is een vertaling van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


Deel 4 - Een belangrijke nieuwe verklaring van Henry Deacon

Voor de achtergrond van Henry en voor een transcriptie van ons eerste interview kunt u hier klikken.

Een paar maanden later hebben we deze en deze updates gepubliceerd. Dit waren compilaties van nadere informatie uit doorgaande communicaties die we met hem hadden.

Het beste is om ze alle drie zorgvuldig te lezen, alvorens , dat hieronder volgt, te bestuderen.

_____________________________

Onze laatste communicatie met Henry was op 30 maart 2007. Sinds die tijd is hij doodstil geweest, ondanks diverse pogingen contact met hem op te nemen. Vóór zijn laatste mededelingen had hij ons verteld dat hij werd 'gedwongen' en dat hij had besloten zijn communicatie met iedereen stil te leggen.

Acht maanden later zijn we verheugd te kunnen mededelen, dat we kort na onze terugkeer naar Los Angeles, nadat we enige tijd in Europa hadden doorgebracht, weer iets van Henry hebben gehoord. Zijn redenen voor het stilleggen van zijn contacten waren veelvoudig. Hij werd daartoe inderdaad gedwongen, maar er waren ook diverse persoonlijke kwesties, die zijn besluit om een tijdje te zwijgen hadden beïnvloed. Nu echter zijn er een aantal factoren, die hem hebben gemotiveerd weer te gaan spreken. We juichen zijn moed toe en delen zijn bezorgdheid.

_____________________________

Het Rapport van Iron Mountain

Henry vroeg ons specifiek om voor deze update weer te verwijzen naar Het Rapport van Iron Mountain, waarover hij sprak in ons eerste interview. Dit is het gedetailleerde rapport opgesteld door een grote denktank, die door JFK in het begin van de jaren '60 in het leven was geroepen en die was gericht op rijzende wereldproblemen in het naoorlogse tijdperk. Hoewel het min of meer in zijn geheel bestaat, stond het voor Henry vast, dat een vervalste inleiding aan het Rapport was toegevoegd bij wijze van schadebeheersing, nadat het op grote schaal was uitgelekt en als boek was uitgegeven. Op die manier werd het idee 'gezaaid', dat het een denkbeeldig verhaal zou zijn. Henry houdt hardnekkig vol, dat het geen fictie is.

Het is onmogelijk om het document in een enkele alinea samen te vatten. De relevantie tot op de dag van vandaag is, dat het probleem van de snelle bevolkingsaanwas op Aarde één van de centrale thema's vormt. Henry verklaart dat de meeste aanbevelingen van de denktank nu inmiddels zijn geïmplementeerd.

Aan Henry werd het officiële document uitgereikt tijdens een bestuursvergadering in Tuscon, Arizona, in 1986, waarbij een hoge militaire informateur in verband met het document de opmerking maakte, "Er zijn schapen en er zijn wolven. Wij zijn de wolven."

_____________________________

Bedreigingen voor het leven zoals we het kennen

De reden dat Henry weer naar voren treedt is, omdat hij zich zorgen maakt over de grote problemen waarin we ons bevinden. Hij heeft het grootste deel van de lezing van Dr. Bill Deagle op het Granada Forum van december 2006 bekeken en hij bevestigde, dat veel van hetgeen hij Bill Deagle hoorde zeggen juist was.

Een hoeveelheid informatie die Henry gaf is hieronder samengevat,

1) Er zijn op heimelijke wijze sluipende ziektenkiemen gebruikt met de bedoeling om de wereldbevolking te reduceren. Henry was op de hoogte van veel andere programma's naast het gebruik van de vogelgriep als wapen, zoals in detail beschreven door Bill Deagle. Ook wapens die genetisch selectief (raciaal) zijn, werden genoemd, maar ook de kwestie "milieudreigingen" werden herhaald, waarnaar hij in zijn voorgaande update hier had verwezen.

2) Er dient aandacht te worden besteed aan de documentaire Endgame van Alex Jones, die ingewikkelde en vastbesloten plannen documenteert om de wereldbevolking te reduceren tot een handelbare 500 miljoen. (Dit wordt ook door Bill Deagle in detail gerapporteerd.)

3) Naomi Wolf maakt de juiste inschatting met betrekking tot de komende dreiging voor de democratie van de Verenigde Staten, die zij op briljante wijze uiteenzet in haar boek, The End of America.

4) Waarschijnlijk vindt er in de zeer nabije toekomst een economische ineenstorting plaats, die begint met de dollar, zich uitbreidt naar de pond en daarna naar de euro en verder. Dit kan op ieder moment gebeuren. In het ergste geval worden liquide middelen nagenoeg onbruikbaar. Ruilhandel in gebruiksgoederen en vaardigheden zou een bruikbaar alternatief zijn om gedurende die periode te overleven. Installaties voor waterzuivering zijn een goede investering. Een psychologisch spiritueel (niet religieus) aandachtsveld is uitermate belangrijk om in dergelijke situaties snel te kunnen handelen.

5) Een CME van de zon (grote uitbarsting van de corona van de zon) is waarschijnlijk, maar volgens Henry is dit "Russisch roulette", omdat hetgeen gaat gebeuren zal afhangen van de positie van de Aarde in zijn baan om de zon op het moment dat het gebeurt en het hangt -- voor bepaalde gebieden op Aarde -- tevens af van de rotatie van de Aarde zelf.

6) Henry adviseert om zo snel mogelijk een veilige plek te zoeken, indien de middelen daarvoor beschikbaar zijn. Dit zal buiten de kustgebieden moeten zijn en buiten andere lokaties die gemakkelijk kunnen overstromen; buiten de breuklijnen waar aardbevingen kunnen plaatsvinden; buiten grootstedelijke agglomeraties en bevolkingscentra; ideaal is om tenminste een deel van een onderkomen te hebben tegen een heuvel of ondergronds; en te zorgen dat er een betrouwbare toegang is tot niet-besmet zoet water en voedsel.

7) Ter bescherming tegen de EMP (electromagnetische puls) die gepaard kan gaan met een CME (uitbarsting van de zon) of met apparatuur die electromagnetische pulsen uitstraalt, dienen electronische componenten (a) eerst in katoen of natuurlijke stoffen (die geen electriciteit geleiden) te worden gewikkeld en daarna (b) in aluminiumfolie te worden ingepakt, of in de grond te worden begraven, of in een metalen kist te worden opgeborgen.

8) Bij een zware EMP kunnen voertuigen met een electronisch motorbeheersysteem onklaar raken. Een betrouwbaar voertuig is dan een auto met dieselmotor of een truck, die oud genoeg is en daardoor nog geen electronische onderdelen bevat. Fietsen en Lelijke Eenden doen het ook altijd.

9) Ham radiosystemen (amateurzendapparatuur) voor lokale en wereldwijde communicatie. Zelfs deze systemen kunnen tijdelijk en gedeeltelijk onbruikbaar worden voor het tot stand brengen van een rechtstreekse lange-afstandsverbinding, indien de ionosfeer is verstoord door HAARP-achtige systemen of door zonneactiviteit.

10) Vitamine D3 voorziet in een zeer goede en goedkope beveiliging tegen virale epidemieën, hetzij natuurlijke of bewerkte virussen. 15-20 Minuten natuurlijk zonlicht rechtstreeks op het hele lichaam maakt 10.000-30.000 IU (International Units) D3 aan. Bij opkomende ziekten of influenza kan gedurende 2 tot 5 maanden 5.000-10.000 IU D3 per dag worden ingenomen. Mensen met een donkere huid mogen een iets hogere dosis gebruiken. Meer dan 5.000 IU per dag wordt voor een langdurig gebruik niet aangeraden. Maar degenen die dagelijks binnenshuis leven, zoals ouderen, kantoorpersoneel en degenen, die tijdens de winters op een hogere breedtegraad van de planeet leven, zoals Nederlanders en Belgen, dienen dit gebrek aan zonlicht gedurende de winters te compenseren met ongeveer 5.000 IU D3 per dag. D3 wordt in Nederland geleverd in capsules van 400 IU, hetgeen gelijk is aan 10 mcg (microgram) per capsule. 5.000 IU zijn dus 12 capsules van 400 IU. De onderhoudsdosering bestaat uit 2.500 IU (6 capsules van 400 IU) per dag. De vitamine wordt het beste door het lichaam opgenomen wanneer ieder uur een capsule wordt ingenomen, dat wil zeggen, niet alle 12 capsules tegelijk naar binnen slikken. (Zie over D3 ook het interview met Marcia Schäfer.)

11) Er zijn bruikbare, vrije-energiesystemen ontwikkeld, die in wezen gebruik maken van het Casimir-effect. Henry legde uit, dat dit voor de meeste fysici geen verrassing is. De technologie die hieruit voortkomt is over het algemeen voor het publiek achtergehouden. Dit wordt niet gedaan om economische redenen, zoals oliebelangen, maar omdat men van mening was, dat vrije energie, die breed beschikbaar zou zijn, louter de ongebreidelde bevolkingstoename zou versnellen. Dit wordt door de Machthebbers gezien als het meest dringende probleem van onze tijd. Vanwege de vele religieuze en andere sociale constructies, schijnt het te berde brengen van de kwestie bevolkingsaanwas geen zachtaardige en gemakkelijke oplossing te kunnen bieden, die ook nog op tijd zijn effect zou kunnen hebben.

_____________________________

Komt de apocalyps nu?

Misschien wel, misschien niet. Waarnemers van de huidige wereldsituatie verschillen in hun opvattingen en hun evaluaties. Velen zijn optimistisch en zeggen dat het tij is gekeerd. Dan Burisch heeft recent (november 2007) gezegd, dat hij gelooft dat we veilig in Tijdlijn 1 zitten in tegenstelling tot de catastrofale 'T2'. Anderen zijn er helemaal niet gerust op, dat we op economisch en geopolitiek gebied uit de gevarenzone zijn en vrezen dat de zaken eerst slechter worden, voordat ze beter worden.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ter kennisgeving -- Henry gelooft dat het bijna te laat is om wat dan ook nog te doen, behalve zichzelf persoonlijk veilig te stellen (vooral door ondogmatisch religieus, mentaal, emotioneel en spiritueel te zijn voorbereid). Het is aan hem te danken, dat hij ons toestond deze update te publiceren. Degenen die bekend zijn met de gezichtspunten van Bill Deagle weten, dat ook hij een jaar geleden heeft gezegd, dat het "één seconde vóór twaalf uur" is.

Twee uitspraken zijn hier van belang:

Wij van Project Camelot geloven dat het niet te laat is om het woord te verspreiden, indien het woord dient te worden verspreid. Ieder leven dat wordt gered is een geschenk. En het is mogelijk om rampen te minimaliseren of in hun geheel af te wenden door zich op wereldwijde schaal op een positieve intentie te richten. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en degenen die naar de lezing van Bill Deagle van december 2006 hebben geluisterd, hebben kunnen horen, dat er geen vreselijke dingen zijn gebeurd. Als het jaar 2008 weer een 'redelijk normaal' jaar wordt zonder kernbommen, terroristische aanvallen (echte, of gefabriceerde), pandemieën, of een economische depressie, is er voldoende reden voor hernieuwd optimisme. Wij leven naar die dag toe.

Henry heeft ons nog afzonderlijk gevraagd om uit zijn naam te vermelden dat hij zeer kritisch is op iedereen, die aan de hand van potentiële rampen informatie produceert, of geld verdient door producten en informatie te verkopen voor hogere prijzen dan redelijk is. (Daarmee zijn we het natuurlijk eens.) Hij gelooft, dat alle bruikbare informatie vrij moet zijn en aan alle mensen beschikbaar moet komen, waarbij in ogenschouw moet worden genomen, dat hetgeen wordt verspreid bijdraagt aan het hoogste goed voor de algehele toekomst van de mensheid.

Henry zegt, "Wees een onderdeel van de natuur en laat je angsten los. Ga mee met de stroom. Het leven is kort. Er is niet veel tijd meer. Dus Neem Snelheid Terug in je reis door de tijd en geniet van ieder moment -- van het hier en nu."

_____________________________

Andere informatie

We konden nooit een diepgaand gesprek met Henry hebben zonder dat we ook met andere onderwerpen te maken kregen, waarvan we sommige zeer diepgaand hebben besproken. Zo is het altijd gegaan.

• We kregen meer te horen over de Kolonie op Mars (oud; multifunctioneel; de grootste van verscheidene andere op de planeet; praktisch helemaal ondergronds; en bewoond door veel uiteenlopende groepen);

• Ons werd verteld, dat de aardevorming van Mars was aangevangen;

• De opwarming van de Aarde is een natuurlijk verschijnsel en wordt niet veroorzaakt door menselijk handelen. Het is bekend, dat alle planeten in deze periode opwarmen. De destructie van 's werelds regenwouden baart Henry grote zorgen.

• Henry bevestigde dat de persoon genaamd 'Daniel', die met David Wilcock contact heeft gehad, redelijk accuraat was in zijn beschrijving van het Montauk Project (met één correctie, namelijk dat het transport naar Mars nu met jumprooms plaatsvindt in plaats van jumpgates);

• Henry bevestigde dat de informatie van Bill Deagle redelijk klopt (met twee aanmerkingen, namelijk dat Henry niet had gehoord van Project Omega en dat de scenario's van de 'electronische kooien', waarnaar Deagle verwees, plannen zijn, die nog niet zijn uitgevoerd);

• We hoorden, dat de buitenaardse bezoeker, waarnaar wordt verwezen in zijn oorspronkelijke interview, mager was, maar toch menselijke proporties had; een gering gewicht had, donker van kleur was en "loenzende, amandelvormige ogen" had; dat hij geen moeite leek te doen om op enigerlei wijze te communiceren (mogelijk vanwege de conditie van "zijn" gezondheid); dat hij nog ongeveer een week heeft geleefd en dat zijn dood waarschijnlijk is veroorzaakt door een slechte behandeling en omdat een paar draagbare instrumenten van hem (op domme wijze) waren weggenomen/afgepakt;

• Henry maakte de inschatting, dat er op dit moment op Aarde tenminste veertig groepen "buitenaardse" bezoekers zijn uit verschillende gebieden en uit verschillende tijden, die met elkaar in onmin liggen, omdat ze allemaal een andere agenda volgen;

• Henry vertelde ons opnieuw, dat Alpha Centauri A een onbewoond stelsel is (waarmee hij hetgeen bevestigde, dat we in ons eerste interview met hem hadden gehoord);

• We vroegen Henry wat hij wist over exotische stuwkrachtsystemen. Hij antwoordde, dat er veel verschillende technologieën zijn. Eén waarvan hij iets afwist liet de vorming van een 'zwaartekrachtpotentieel' vóór het voertuig zien. Dat systeem had iets weg van de fysieke constructie van een kleine, lineaire accelerator (golfgeleider), die vanuit een centrale "bol" werd geprojecteerd. Hij zei uitdrukkelijk, dat dit een zwakke vergelijking was. Dit wordt gebruikt bij enkele exemplaren van onze eigen, geavanceerde ruimteschepen.

Andere technologieën hebben een of meerdere piloten nodig, die bewust een raakvlak met het ruimteschip moeten vasthouden, zoals door Col. Philip Corso werd beschreven in zijn boek, The Day After Roswell. Het heeft iets weg van de systeemcontrole in de Montauk projecten en het is in detail beschreven door David Wilcock in zijn interview met ons hier. Het emotionele aandachtsveld van de piloot moet uitermate stabiel zijn, iets dat geen enkel mens op Aarde tegenwoordig voor elkaar krijgt. Met dit doel waren een paar bezoekers -- toekomstige mensen op tijdreis -- biotechnologisch 'gemodificeerd' om de koppeling met het ruimteschip te optimaliseren.

• We vroegen Henry of de astronauten van de Apollo echt op de maan waren geweest. Die vraag was bij eerdere ontmoetingen eigenlijk niet in ons opgekomen. Na een lange pauze zei Henry, "Ja, ze zijn op de maan geweest." Maar het was geen gemakkelijk antwoord.

De meeste missies gingen inderdaad naar de maan, maar een aantal foto's en filmfragmenten waren voor Public Relations gemaakt. Het was opmerkelijk te horen, dat bepaalde geavanceerde technologie was geleend. Op bepaalde voertuigen werd namelijk een lichtgewicht nanotechnologische huidbescherming in combinatie met geladen-veldtechnologie gebruikt om de astronauten tijdens hun reis tegen gamma- en andere schadelijke straling en energetisch deeltjes te beschermen. Andere geavanceerde "buitenaardse" technologieën werden toegevoegd om de Lunar Module op de maan te laten landen en van de maan te helpen opstijgen.

Sommige astronauten van de Apollo waren op de hoogte van deze technologieën, terwijl er maar enkelen waren die het alternatieve ruimteprogramma kenden. Dit is de reden voor hun algemene weerzin om te worden geïnterviewed of openlijk over het onderwerp te spreken. Hun boosheid jegens degenen, die beweren dat ze er helemaal nooit zijn geweest, is begrijpelijk, want ze hebben inderdaad de maan bereikt. Ze waren hele dappere kerels... maar ze hebben een beetje hulp gekregen.

• Het was ongelofelijk, dat Henry verklaarde, dat die ene maan, die we nu hebben, eons geleden op zijn plaats is gezet. Toen we vroegen of dit het werk was van onze voorouders of van onze scheppers, was het antwoord "beiden".

• Op een aantal andere planeten in het zonnestelsel is bewust leven aanwezig. De algemene condities 'daarginds' zijn niet altijd zoals ze worden voorgesteld. Henry verklaarde, dat Mars verscheidene rampen had ondergaan, die niet allemaal door de natuur waren veroorzaakt. Hij vertelde ons, dat bekend was, dat de Van Allen-gordel lange tijd geleden kunstmatig was aangelegd om de Aarde en haar buitengewoon welig tierende leven te beschermen. De huidige conditie van de Van Allen-gordel bevindt zich in een functioneel verslechterende staat. Hij werd ook aangebracht om te voorkomen, dat "primitievelingen" de Aarde zouden verlaten, voordat aan bepaalde criteria was voldaan.

• Henry bleef aandringen om de grote schrijver en futurist Arthur C. Clarke te interviewen, die op 16 december 2007 negentig jaar is geworden. Degenen die zijn geweldige film, 2001 A Space Odyssee, hebben gezien, zullen zich herinneren, dat er een buitenaardse zwarte monoliet in de krater Tycho werd ontdekt. Henry vertelde ons, dat er bepaalde afwijkingen in het magnetisch veld van de maan (evenals in de film) zijn aangetroffen. Maar hij beschikt niet over de informatie wat er precies was ontdekt. Het ziet ernaar uit, dat Arthur C. Clarke exact wist waarover hij schreef. Blijf letten op Europa (één van de grotere satellieten van Jupiter)!

_____________________________

Het Geheime Ruimteprogramma -- ten gunste van ons of van anderen?

Wat misschien het allerbelangrijkste is, is de uitgesproken mening van Henry over hetgeen dikwijls 'het geheime ruimteprogramma' wordt genoemd, namelijk dat althans één van de programma's goed bedoeld is en dat het wordt bestuurd door een groep, die tot doel heeft de overleving van het menselijk ras te verzekeren, wat er ook gebeurt.

Om die reden was Henry er buitengewoon afkerig van om iets te zeggen, dat zijn voortgang in de waagschaal zou stellen. Hij drong erop aan, dat wij zijn standpunt zouden steunden.

In antwoord op onze vele vragen legde hij uit, dat een geheim, alternatief ruimteprogramma, dat op geen enkele wijze was verbonden met het gebruik van raketmotoren, kort na de Tweede Wereldoorlog was begonnen en dat andere agenda's, zoals het radikaal terugdringen van de wereldbevolking en het onder strakke controle houden van het restant van de bevolking, door totaal andere en afzonderlijke groepen werden nagestreefd.

Hij benadrukte, dat er in groepen achter de schermen, die de Aarde besturen, een enorme diversiteit en compartimentering bestaat (evenals onder buitenaardse bezoekers). Hij had geen enkel bewijs gezien van een algehele overheersing door één enkele groep. Hij zei, dat hun uiteenlopende plannen en agenda's voor het menselijk ras op geen enkele wijze een consistent verband met elkaar hielden.

Het was heel interessant te horen, dat het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (de naam heeft weinig te maken met de functie) deels was opgericht als een coördinerende organisatie voor tenminste een paar van deze groepen (veelal veiligheidsdiensten), nadat andere pogingen waren mislukt om de mogelijkheid te bieden groepen te laten samenwerken voor het uitwisselen van hun projectinformatie. Henry had deel uitgemaakt van een paar van die pogingen, hetgeen de reden is waarom hij zo onwaarschijnlijk goed is geïnformeerd over diverse gebieden (die doorgaans voor de meeste medewerkers door afgesloten afdelingen van elkaar zijn gescheiden), die de meeste informatie totaal niet met elkaar uitwisselen.

Deze extreme compartimentering lijkt de verwarring te verklaren over de vraag hoe het mogelijk was dat de machthebbers, wie dat ook mogen zijn, aan de ene kant de intentie blijken te hebben om gigantische mensenmassa's uit te roeien en onder controle te houden, terwijl ze aan de andere kant op actieve wijze tot de sterren reiken. Henry benadrukte opnieuw de zeer hoge mate van complexiteit. Hij drong er bij ons op aan om niet langer aandacht te schenken aan kwesties, zoals Mars, exotische technologie en buitenaards bezoek, maar in plaats daarvan onze aandacht te richten op de rechtstreekse bedreiging van ons voortbestaan en van onze vrijheid en onze zaken dichter bij huis te reorganiseren. We erkennen dit en wensen en hopen, dat we Henry op een goede en juiste manier hebben gerepresenteerd.

_____________________________

Het is nog niet te laat

Henry zei ons diverse keren, dat hij niet het idee had, dat wezenlijke informatie mogelijkerwijs aan het publiek kan worden gepresenteerd op een manier, waarop het in staat is deze te begrijpen, te aanvaarden en er binnen afzienbare tijd en op een rustige, rationele manier mee aan de slag te gaan. Hij heeft het gevoel, dat de Machthebbers (die niettemin een genocide voorbereiden) hun best doen om een overweldigend moeilijke en gecompliceerde toestand het hoofd te bieden door het publiek afzijdig te houden. Hij denkt, dat het ernaar uitziet, dat het nu te laat is om nog iets te veranderen aan de richting, waarin veel agenda's lopen, die nu reeds wereldwijd zijn ingevoerd. Helaas zullen kritieke situaties ons spoedig duidelijk worden en ons in een staat van verwarring en chaos storten. Alleen een geest die is voorbereid zal dan in staat zijn om rustig in de storm op zee verder te zeilen.

Wij van Project Camelot geloven er heilig in, dat het publiek het recht heeft zijn geschiedenis te kennen; zijn identiteit te kennen; zijn toekomst; de problemen te kennen, die de wereld treffen; wie ware vrienden en vijanden zijn; en alles, dat is gebeurd en nu gebeurt in zijn eigen zonnestelsel en op een planeet, die op dit moment zijn enige thuishaven is.

Dit is het enige punt, waarop onze mening verschilt met die van Henry, die overigens een intieme vriend is geworden. Wij zullen nooit aannemen dat het te laat is. We moedigen iedereen, die deze pagina leest, aan om de inhoud in zijn geheel te kopiëren en deze zo breed mogelijk te verspreiden.

17 december, 2007


unieke bezoekers
Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits