Zoek

__________________________________________________________

James

Deze pagina is de geformatteerde versie van de oorspronkelijke publicatie van Project Camelot


De Soevereine Integraal -- Het geschreven interview met James

Klik hier voor een inleiding door Kerry Lynn Cassidy
Klik hier om het geschreven interview van James als een PDF te downloadenVraag 1 van Project Camelot:

Hoeveel van het WingMakers’ verhaal is
waar of op feiten gebaseerd?

Anwoord 1 van James: De aardse verhaallijn is gebaseerd op een techniek genaamd Zintuiglijke Bilokatie (ZB), die min of meer overeen komt met zien op afstand [remote viewing]. De verhaallijn, waarbij ik deze techniek heb gebruikt, is gebaseerd op mijn onderzoek naar de ACIO, Incunabula, Illuminati, ET-doofpotten, enzovoort. Deze elementen zijn toen aangepast wat betreft naam, identiteit en lokatie om ze te integreren met de mythologische verhaallijn van de WingMakers en om de dekmantels van deze organisaties onaangetast te laten. Het is niet mijn bedoeling geweest om deze organisaties of hun dubieuze agenda’s openbaar te maken; niettemin was ik me ervan bewust, dat veel van degenen, die geloven in samenzweringen, het liefst wilden dat de waarheid boven tafel kwam. De kosmologische reikwijdte van het verhaal is mythologisch, terwijl de meer aardse elementen van de Neruda Interviews zijn gebaseerd op mijn ervarngen met ZB (Zintuiglijke Bilokatie).

________________

Vraag 2 van Project Camelot:

Er zijn mensen, die de huidige gebeurtenissen bestuderen en becommentariëren en die zich lijken bezig te houden met hetgeen door sommigen wordt gezien als onheilsvoorspellingen en waarschuwingen tegen potentieel grote problemen. Anderen houden zich uitsluitend bezig met boodschappen van hoop en licht en weigeren zich met slecht nieuws in te laten. Wijzelf hebben er geen moeite mee om beide gezichtspunten tegemoet te treden, want hoe de zaken gaan uitpakken zal afhangen van ieder van ons, waarbij het publiek zich zal richten op een van beide zienswijzen.

Wat is uw eigen filosofie, of die van degenen die u vertegenwoordigt, met betrekking tot dit dilemma; en welk licht kunt u laten schijnen op dit onophoudelijke debat tussen deze twee groepen, die zich beiden zeer veel zorgen maken over de toekomst van onze wereld?

Antwoord 2 van James:  De dreigende situaties van onze wereld zijn zeker reëel. In geen enkel geval zien we in de beleidsvoering van regeringen in de wereld enige samenhang, goede wil, verlichte activiteit, of – in het algemeen – intelligent gedrag als een uitvloeisel van eenheid en gelijkheid.

De mensenfamilie is er duizenden generaties lang helemaal voor gegaan en keerde telkens naar onze thuisplaneet Aarde terug omwille van een verbetering van het domein van voorgaande generaties, het welzijn van schepselen, levensstijl en technologie, terwijl de emotionele volwassenheid in de onderbuik blijft hangen van verkrachting, misbuik, slavernij, oorlog, oneerlijkheid, hebzucht, bestuurlijke fraude en nog honderd andere wandaden door zwakke en gedesillusioneerde figuren, die zijn geprogrammeerd om alleen het buitengebeuren van het mensenlijk verstand en zijn beperkende systemen in ogenschouw te nemen.

De mensenfamilie bouwt gedurende duizenden generaties een piramide op van gemanifesteerd leven en iedere nieuwe generatie bouwt een nieuwe laag – een verbetering van technologie en levensstijl. We bereiken nu de top van de piramide waaraan niets meer kan worden toegevoegd. De piramide is klaar en wij – ieder van ons – moet kijken naar de piramide die we hebben gebouwd en zich afvragen hoe deze een representatie is van onze transcendentie, ons ware Zelf.

De piramide van de mensheid heeft zich in de driedimensionele wereld gemanifesteerd, maar is ontleend aan een hoeveelheid constructies die niet deugen. Welke zijn deze constructies, die niet deugen? Hoe is de mensheid ontspoord geraakt en hoe heeft zij deze structuren van de beschaving en de samenleving opgebouwd, die zo’n armzalige weerspiegeling vormen van hetgeen we werkelijk zijn?

Er is gedurende miljoenen jaren een specifieke structuur tevoorschijn gekomen, die de mensheid naar de repeterende functie van bouwers-van-mislukte-beschavingen heeft geleid. In de context van je vragen moet ik eerst deze structuur uitleggen om al je vragen afdoende te beantwoorden en om een nieuwe structuur en dimensie in de conversatie te kunnen brengen. Deze structuur of dit raamwerk wordt binnen Lyricus de Onderdrukking van de Soevereine Integraal genoemd. Negen voornaamste componenten ervan worden hieronder beschreven.

Voordat u, de lezer, verder gaat, wil ik u waarschuwen dat dit een ontnuchterende en rechtstreekse analyse is van het onderdrukkende systeem. Ik zou daarom iedereen, die dit leest, willen adviseren om bij het beoordelen van mijn antwoorden neutraal te blijven. Indien u de informatie te moeilijk vindt, of als zij angst oproept, leg het dan terzijde en kom er later nog eens op terug. Dit verhaal is niet voor iedereen. Sommigen voelen zich erdoor bedreigd en reageren met een gevoel van paniek en anderen krijgen het idee, dat de grond onder hun voeten verdwijnt. Als u een van deze gevoelens krijgt, bent u misschien niet voorbereid om deze realiteit onder ogen te zien.

Het geheime netwerk voor de onderdrukking van de Soevereine Integraal

Menselijk Verstand Systeem (MVS) – Het Menselijk Verstand Systeem is onderverdeeld in drie primaire, functionele mechanismen: het onbewustzijn of het genetisch verstand; het onderbewustzijn; en het bovenbewustzijn. Deze drie componeneten vermengen zich met elkaar en vormen wat de meeste mensen bewustzijn noemen. Het MVS (Menselijk Verstand Systeem) is de meest ondoorzichtige sluier en verfomfaaide structuur, die zich heeft bevonden tussen de mensheid en haar ware Zelf, waarbij het haar zelfexpressie heeft geperverteerd binnen de domeinen die we realiteit noemen.

Het onbewustzijn, of het genetisch verstand, is de vergaarbak van de hele mensheid; het onderbewustzijn is de vergaarbak van de bloedlijnen van families; en het bewuste verstand is de vergaarbak van het individu. Echter, en dit is belangrijk om te weten, de grondpatronen van gedachten komen primair voort uit het onderbewustzijn (bloedlijnen) en uit de bewustzijnsstructuren van het genetisch verstand (onbewustzijn). Dus hoewel het individu denkt dat hij een individu is, uniek is, afzonderlijk en enig in zijn soort, is hij dat in werkelijkheid niet. Niet in de context van het MVS (Menselijk Verstand Systeem).

Je kunt jezelf beter zien als een kopie van de menselijke familie, die zit opgevouwen in een kopie van je ouders en bloedlijnen en die zich geplaatst ziet in een geïndividualiseerde expressie: jij. De "Jij" is een MVS, dat is geparticulariseerd in één expressie, maar zijn wortels staan helemaal in de bodem van de mensheid en voorouderlijke verwantschappen, die allemaal vóór de geboorte op de foetus worden overgebracht.

Dit is precies waarom we na tienduizend generaties doorgaan in dezelfde patronen van hebzucht, afgescheidenheid en zelfdestructie. Het beeld in de spiegel is weliswaar verbeterd met mooiere "aankleding" en geraffineerde maskers, maar onder het beeld blijven dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten en hetzelfde gedrag bestaan.

Sociale en culturele programmering door middel van amusementsindustrie en educatieve systemen werken samen om het individu tijdens zijn ontwikkelingsjaren tussen 3 en 14 jaar te conformeren en de programma's en subsystemen van het MVS te activeren om er zeker van de zijn, dat het individu goed is voorbereid zich te aan te passen aan de realiteitsmatrix van zijn tijd en woonplaats. Zelfs degenen, die zich niet conformeren, die van zichzelf denken dat ze "buiten spel" staan, bevinden zich helemaal binnen de parameters van het MVS.

Geld-Macht-Netwerk (GMN) – De reden, dat het Menselijk Verstand Systeem bestaat, is omdat het de Elite de gelegenheid geeft over het Geld-Macht-Netwerk te heersen. Geld is het hoofddoel van de Elite, omdat geld macht verleent aan degenen die erover beschikken. Geld neemt vele vormen aan, inclusief die van kostbare metalen en aardolie, land en vastgoed, mineralen, produkten en diensten. Geld is de "God" van de Elite en hun banken zijn de religieuze instituties, waarin ze hun God kunnen vereren.

De gezaghebbers over het GMN (Geld-Macht-Netwerk) zijn de elite van de grote bedrijven, de elite van de regering, ondergrondse elite en de elite van bankiers. Degenen in machtsposities, vooral binnen de bankwereld, hebben de zeggenschap over het GMN en doen al het mogelijke om hun macht over het GMN te vergroten en de mensenfamilie te manipuleren, zodat ze hun agenda dienen.

Interdimentionele Structuur van het Universum (ISU) – Dit is de structuur van realiteitsdomeinen en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. ISU is een zeer, zeer gecompliceerd onderwerp, dat in dit bestek niet kan worden onthuld – daarom zal ik hier een paar oppervlakkige kenmerken ervan geven.

Mensen zijn zowel dimensioneel als interdimensioneel. De Eerste Bron zijn wij allemaal bij elkaar. De Bron bestaat uit het Gezamenlijke Wij. De Eerste Bron is geen God, die op een afgelegen plek in het universum verblijft. Eerste Bron is het Menselijk Collectief, dat onbelast is met het MVS (Menselijk Verstand Systeem). Eerste Bron heeft zichzelf opgedeeld in geïndividualiseerde expressies – wij. In den beginne bewoonden we dimensies, die niet materieel waren, maar die zich wel op de quantumniveau's van tijd en ruimte bevonden.

Naarmate echter de dichtheid van de dimensies toenam door de expansie van de schepping (onze schepping), werden wij als geïndividualiseerde, interdimensionele wezens verleid om het menselijk lichaam binnen te gaan. Deze verleiding was een samenzwering van krachten geleid door Anu, de Koning der Anunnaki, die slaven nodig had om het fysieke goud te delven dat in overvloed op Aarde aanwezig was. De wezens die we nu beschouwen als Atlantiërs leefden interdimensioneel op Aarde. Anu heeft hen met een grote list ervan overtuigd dat ze menselijke instrumenten moesten belichamen.

Deze belichaming was een groot experiment in de menselijke bouwkunde, waarbij het Menselijk Verstand Systeem (MVS) de kern van dit project vormde. Anu wist, dat de enige manier, waarop Atlantiërs tot slaaf gemaakt konden worden, eruit bestond hen in te pakken in een cerebraal systeem, dat het vermogen om hun ware natuur tot uitdrukking te brengen zou reduceren en dat in plaats daarvan programma’s tot uitdrukking zou brengen die in het MVS lagen ingebed. Deze programma’s waren de creatie van Anu en zijn wetenschappers.

God-Geest-Ziel Complex (GGZC) – Dit vormt het centrale element van het MVS dat de afgescheidenheid verankert. Het geïndividualiseerde menselijke wezen, dat oorspronkelijk vrij is van het MVS, wordt in de mythologie van de WingMakers de Soevereine Integraal genoemd. Dit is de ware identiteit van ieder mens. In dit model van de Soevereine Integraal zijn we Goden van ons lokale multiversum en zijn we gezamenlijk de Eerste Bron in het multiversum.

Waarom is het GGZC (God-Geest-Ziel Complex) het anker van afgescheidenheid? We hebben twee routes: Religie en Spiritualiteit, beiden zijn verschillende zijden van dezelfde medaille en deze "medaille" is het GGZC. Welnu, Anu, een intelligent en slim wezen, wist, dat mensen zouden evolueren en dat ze zich in deze evolutie zouden gaan herinneren, dat ze Soevereine Integralen zijn. Je moet weten, dat de Atlantiërs hoog ontwikkelde wezens waren, voordat ze het menselijk instrument van Anu's creatie binnen gingen. Houd ook in gedachten, dat het menselijk instrument niet alleen bestaat uit het fysieke lichaam, maar ook uit emoties en het
MVS, en dat dit menselijk instrument zodanig uit componenten is samengesteld, dat, wanneer het fysieke lichaam sterft, een hoger dimensioneel lichaam, of schil gebaseerd op het fysieke lichaam, zich verder voortbeweegt.

Sommigen noemen deze schil de ziel, anderen noemen het astraal lichaam, maar het is eenvoudig een omhulsel waarin de Soeverein Integraal zich beweegt, terwijl het onderhevig blijft aan het MVS en aan de meeste onderdelen van zijn programmering. Dus zelfs na de fysieke dood is de Soevereine Integraal niet verlost van de invloeden van het MVS en van de programma’s van het menselijk instrument.

De Anunnaki hebben het MVS gemaakt om de Soevereine Integraal – het ware Zelf dat oneindig en eeuwig is – in een netwerk van illusies en misleidingen gevangen te houden. Dus het menselijk instrument werd aangesloten op het MVS en de Soevereine Integraal werd erin geplaatst als levenskracht, datgene wat het menselijk instrument in beweging zet, animeert. Een aspect van het GGZC was het programma dat we angst voor de dood noemen, de angst voor afgescheidenheid, de angst voor het niet-bestaan.

Deze angst werd door mensen zo sterk gevoeld, dat het aanleiding gaf tot de constructie van een afgescheiden God, wiens afzonderlijke Geest het universum vulde en waaruit we allemaal in afgescheidenheid werden geschapen. Of je nu tot God komt via religie of spiritualiteit maakt niet uit, beiden zijn bedoeld om angst voor de dood in het individu te kalmeren, precies zoals het programma voorschrijft. Het resultaat was, dat Anu, Koning der Anunnaki, zichzelf tot God van de mensenwereld uitriep.

Onafhankelijk van de religie of het spirituele pad dat je ging bevatte de weg naar God hetzelfde onderliggende programma: Je bent een mens met een ziel; deze ziel moet worden bevrijd of geactiveerd, waarna je wordt gered. In dit reddingsproces word je ontheven van je eigen verantwoordelijkheid voor de conditie van de wereld. Je wordt beloond met een eeuwig leven in het koninkrijk van God (ongeacht hoe je God noemt), waar je kunt leven in zegen en/of kunt dienen als een leraar van het licht.

De constructie van meester en redder is een integraal onderdeel van het GGZC en moedigt mensen aan te hunkeren naar een meester die hen leert ascenderen, te worden gered, nirvana te bereiken, een moreel leven te leiden, en van het eeuwige geluk verzekerd te zijn. Er zijn meesters met grote wijsheid en licht, die binnen het domein van het MVS (Menselijk Verstand Systeem) blijven hangen zonder hun betrokkenheid te kennen. De subtiliteit is zo krachtig, dat je zelfs – wanneer je voelt dat je zelfrealisatie hebt bereikt – gevangen blijft in het MVS. Zo uitgestrekt is het systeem, vooral wanneer je het vergelijkt met de materiële wereld.

Redders kunnen diverse vormen aannemen, inclusief de tweede komst van Christus, een wraakzuchtige God, de Aarde, natuurgeesten, engelbewaarders, profetieën en buitenaardse krachten, die uit naam van de mensheid interveniëren. Ieder van ons is zijn eigen en enige redding, onze enige meester, die er werkelijk voor kan zoegen, dat we in onszelf opstaan en de repressieve systemen neerslaan en ontwaken voor ons bewustzijn van Soevereine Integraal. Dit is het pad naar bevrijding en dit zal worden besproken in de antwoorden die volgen.

Het GGZC is in wezen een aspect van het MVS, dat afgescheidenheid prolongeert. Zoals verschillende talen zich van elkaar afscheiden, scheiden ook verschillende religieuze en spirituele disciplines de mensenfamilie van zichzelf af en maken het mogelijk dat het ene ras gemakkelijker wordt beheerst en gekalmeerd door het GGZC dan het andere.

Doodsangst Implantaat Netwerkomleiding (DIN) – Zoals de lange naam veronderstelt is DIN de afdaling naar het mensdom en de keten, die ons bindt aan de materiële wereld. In het gebied van de solar plexus van het menselijk instrument bevindt zich de DIN-module van het MVS (Menselijk Verstand Systeem). Dit wordt een beetje gecompliceerd, omdat je het MVS moet zien als het hoofdnetwerk, waarop pluggen of implantaten zijn aangesloten. Eén van die pluggen is de DIN, die is verankerd in de solar plexus (zonnevlecht), en die een ingewikkeld netwerk vormt dat zich exponentioneel naar boven toe ontwikkelt richting hart, nek en gebieden
in het hoofd. Dit is een etherische structuur, die angst, bezorgdheid, stress en onrust verzamelt, absorbeert en distribueert.

Hoewel deze module wordt gedomineerd door angst voor de toekomst, heeft Anu er vanuit het perspectief van programmering voor gezorgd, dat hij werd verbonden met primaire angst voor de dood en het niet-bestaan. De DIN veroorzaakt veel dysfunctioneren in de mensenfamilie met betrekking tot haar wangedragingen. Het activeert mensen ook dienst te doen in religie en spirituele disciplines.

Polariteiten Systeem (PS) – Dit is een sub-aansluiting van de DIN ontworpen om polariteiten in het MVS te creëren en op die manier wrijving tussen polariteiten te creëren en met deze wrijving onenigheid en disharmonie te bewerkstelligen. Als je je in het MVS bevindt (en dat doe je), dan bevind je je in polariteit. Zo simpel is het. Polariteit activeert en voedt het MVS. Polariteit is het "voedsel" van het MVS, want in polariteit is het menselijk instrument in afgescheidenheid verloren en dat is nu precies de functie van het MVS, die door de ontwerpers zo was bedoeld.

Genetisch Manipulatie Systeem (GMS) – Dit systeem was een uitwas van verscheidene interdimensionele rassen, die bezig waren een geschikt instrument te maken om toegang te krijgen tot de fysieke wereld. Het was vooral Anu, die niet alleen toegang wilde hebben tot de fysieke wereld om zijn grondstoffen te exploiteren, maar hij wilde dit doen door wezens die oneindige zijn te onderdrukken en die de menselijke instrumenten moesten animeren, zodat hij kon beschikken over gewillige slaven. Ja, oneindige wezens kunnen worden onderdrukt tot eindige wezens, wanneer ze worden blootgesteld aan het MVS.

In de loop van het ontwikkelingsproces van het menselijk instrument werd besloten om het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) te maken, waarmee het menselijk instrument na verloop van tijd – wanneer het zich ging ontwikkelen – kon worden gemodificeerd om ervoor te zorgen, dat het nimmer tot zelfrealisatie of tot de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal kon komen. De bewustzijnsstaten van satori, nirvana, kosmisch bewustzijn, verlichting en vervoering waren allemaal verschillende namen voor verhoogde staten binnen het GGZC, dat zich nog steeds in het domein van het MVS bevond. Deze staten echter werden controlepunten, die interventies van het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) op gang brachten. De ware staat van de  Soevereine Integraal – zelfs na de dood van het menselijk instrument – is nooit door een lid van de mensenfamilie gerealiseerd, tot zeer recentelijk. 

Heelheid Navigator – Dit is een element van het MVS, dat in het individu de authentieke zoektocht naar God activeert in de context van heelheid, eenheid, vereniging en gelijkheid. Er zijn mensen die deze zoektocht ondernemen omdat ze zich verplicht voelen aan de verwachtingen van hun ouders, hun ega, of uit hun eigen gevoel van schuld. De authentieke zoektocht, zoals afgeroepen door de Heelheid Navigator, is een recente doorsteek, die door het GMS in het menselijk instrument is ingebracht, en dat is een open systeem. Hoewel het nog altijd een onderdeel is van het MVS, vormt hij de achterdeur naar het pad van bevrijding. Hierover straks meer.

Post Dood Systeem (PDS) – Dit is het systeem, waarbij het individu na de dood van zijn fysieke lichaam wordt opgewacht door gidsen "aan gene zijde" die met hem zijn levenservaring doornemen en wanneer hij perioden van grote gebreken tegenkomt, gaat hij terug naar de wereld om de misstappen in zijn voorgaande leven recht te zetten, met andere woorden, karma en reïncarnatie. PDS is het middel, dat de Soevereine Integraal in de greep van illusie houdt, zelfs al is de illusie een verhoogde realiteit in vergelijking met het fysieke bestaan op het aardse niveau. Het voorziet in de kringloop van de Soevereine Integraal in fysieke dimensies, die zich eindeloos blijft herhalen.

Dit proces van het PDS (Post Dood Systeem) was aanvankelijk bedoeld als belangrijkste middel om de wereld voor te bereiken op de geboorte van Anu op Aarde en op zijn bestuur in de functie van onbesproken wereldleider. Dit scenario echter is uiteindelijk geschrapt.

De gevangenis bestaat uit deze negen componenten, waaraan ieder mens is onderworpen wanneer hij wordt geboren, leeft en sterft ongeacht het aantal kringlopen van dood en geboorte hij heeft ondergaan.

Door de Onderdrukking van de Soevereine Integraal leven we allemaal in een Matrix-achtige wereld van illusie en bedrog. Hoewel mensen geen diensten meer verlenen aan de Anunnaki voor de produktie van goud, zijn de genetische overdracht van het MVS en andere componenten van het onderdrukkingsnetwerk niettemin nog steeds in werking en de teugels van deze onderdrukkingssystemen zijn overgedragen aan de Elite, die ze gretig hebben aangepakt.

Het wordt tijd, dat mensen wakker worden en zien waaraan ze hebben deelgenomen en dat ze leren hoe ze dit kunnen stoppen – één individu per keer. Wij zijn zelf de sleutel tot ons dilemma en moeten leren hoe we de onderdrukkingsmatrix kunnen de-activeren, zodat we kunnen ontwaken voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal, dat we leven in deze gedragsintelligentie en onszelf vrij maken van de greep van het verstand en het menselijk instrument.

Tegen degenen die hoop en licht verheerlijken kan ik alleen zeggen, dat jullie worden teleurgesteld als je hoop voorwaardelijk is, dat wil zeggen alleen voor jezelf, om in deze wereld verandering te faciliteren. Het is echt zoals Gandhi zei, we moeten de verandering worden die we in de wereld willen zien. De sleutel echter is de vraag welke verandering.

Heb je ooit een omschrijving van je Zelf overwogen? Wat definieert jou? Als je in de spiegel kijkt en je maskers laat vallen, je pretenties, leugens, angsten, gedachten en gevoelens; wat blijft er dan over? De meesten zullen zeggen dat hun ziel of geest overblijft. En als ik je vertel, dat de ziel – zoals de meesten haar omschrijven – niet werkelijk bestaat buiten het verstand, wat zou je dan zeggen?

De verandering die ik in de wereld wil zien is dat mensen zichzelf gaan zien als multidimensionele wezens, wier kern bestaat uit de Soevereine Integraal, die het destillaat is van de Eerste Bron in de vorm van een enkele, menselijke expressie. Als mensen in overeenstemming waren met deze frequentie, zouden ze begrijpen, dat alles is verenigd in eenheid, gelijkheid en waarheid. Dit behelst de omschrijving van het Grote Portaal, zoals het door de mythologie van de WingMakers gedurende de laatste tien jaar is onthuld.

Ieder individu is een portaal voor zichzelf en dit portaal is de toegangspoort naar de interdimensionele werelden van de Soevereine Integraal, waar het menselijk instrument als een astronautenpak eindelijk kan worden achtergelaten en waar het individu zijn ware, oneindige natuur realiseert. En dat hij in deze realisatie begrijpt, dat iedereen – IEDEREEN – in deze staat gelijk is en dat we in deze gelijkheid EEN zijn.

Het Grote Portaal vindt plaats wanneer de mensheid voor deze allesomvattende realisatie als EEN WEZEN opstaat. Dan kunnen we het raamwerk van onderdrukkingsmechanismen transcenderen en kunnen we ons uitdrukken als Soevereinen.

2012 Is een enkele pagina in het "boek" getiteld het Tijdperk van Transparantie en Expansie. Het leven van de leugen – het tijdperk van sluiers over sluiers over sluiers – begint zich op te lossen, mits voldoende mensen in zichzelf opstaan en de Soevereine Integraal van binnen de eer geven door zijn waarheid te kunnen uitdragen. Maar om dit te doen moeten mensen zich afstemmen op zijn bewustzijn en wel om het MVS heen – dit is de manier waarop mensen zich ermee moeten bezighouden.

Het zoeken naar informatie is voorbij. Het zoeken naar een meester, een guru, religie, spiritueel pad of wegwijzer is voorbij. Het zoeken naar vormen van blaam is voorbij. Het zoeken naar verborgen informatie achter duistere krachten is voorbij. In dit nieuwe tijdperk worden de expressie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en de ontmanteling van het onderdrukkingsmechanisme het aandachtspunt van ieder individu.

________________

Vraag 3 van Project Camelot:

Mijn eigen gezichtspunt is, dat onze planeet een bewust wezen is en dat de planeet en de mensheid in de komende jaren van de 3de naar de 4de en de 5de dichtheid gaan. Volgens mij zijn we op dit moment de 4de dichtheid al binnengegaan. Volgens het RA Materiaal gaat niet de totale mensheid naar de 5de dichtheid, maar blijft een deel uit vrije keuze achter in de 3de dichtheid van de Aarde, omdat dit deel kiest voor zelfzucht in plaats van het onbaatzuchtig dienen van anderen.

 • Hoe ziet u dat?
 • Als uw gezichtspunt anders is, wilt u dan enigszins gedetaileerd ingaan op hetgeen u ziet?

Antwoord 3 van James:  De Aarde is als een bewustzijn ondefinieerbaar. Zodra je het bewustzijn van de Aarde omschrijft, maak je een definitie. En zodra je definieert, maak je een hokje in afgescheidenheid. En zodra je de Aarde in elementen onderscheidt, vermink je haar ware essentie. De Aarde is een Gastbewustzijn; dit is haar essentie, hoewel zelfs deze omschrijving afgescheidenheid creëert en daarom tevens een mate van bedrog inhoudt.

Ja, de dichtheden zijn aan het verschuiven, maar deze dichtheden zijn gebruiksvoorwerpen van het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Zelfs het idee, dat de bijna-oneindige dimensies van de astrale en mentale gebieden echt zijn, komt neer op een vergelijking met het fysieke vlak. Ik zou je willen zeggen, dat hetgeen binnen het gezichtsveld van het menselijk instrument ligt, waartoe de fysieke, emotionele (astrale) en mentale dichtheden behoren, allemaal in het MVS en het onderdrukkingsmechanisme gevangen zitten. Ze maken geen onderdeel uit van de Soevereine Integraal en zijn daarom niet permanent; ze bevinden zich in polariteit, in afgescheidenheid en in begoocheling. Met andere woorden, het is een creatie die is ontworpen om te verhullen wat je werkelijk bent.

De Aarde gaat niet naar een andere dimensie om haar bewustzijn te verhogen en om naar een hogere staat te ascenderen. Ook zullen er geen gelukkige borsten naar een hogere dimensie  worden gestuwd, omdat ze iets beters deden dan anderen en daarom zijn uitverkoren. Wij, als een mensenfamilie, worden voorbereid om als Soevereine Integralen op Aarde te leven. Gaat dit gebeuren in 2012? Nee.

2012 Zal voor de meeste mensen aanvoelen als ieder ander jaar. Er is geen specifiek jaar of tijdstip dat het tijdperk van transparantie en expansie, of het verrijzen van de Soevereine Integraal aangeeft. Het gebeurt in stilte en op de meest onverwachte plekken. Mensen gaan inzien, dat in hun menselijk instrument een systeem van controle, bedrog en manipulatie is ingebouwd. En op een dieper niveau krijgen ze een nieuwe helderheid, al is die nog zo vluchtig; ze zien zichzelf als meer dan alleen een systeem van gevoelens en gedachten verpakt in een lichaam. Dit gaat komen... mensen worden wakker uit een virtuele realiteit in een virtuele realiteit.

De Aarde maakt onderdeel uit van deze nieuwe transparantie. De Natuur is deze nieuwe verschijning reeds gegeven en draagt haar met trots, maar dat is de mensen nog niet opgevallen, want onze programma’s beschikken niet over deze waarneming. De mensenfamilie zal deels door de Natuur wakker worden en de Aarde is zich voor deze gebeurtenis aan het voorbereiden. Dat wat gebeurt is niet omdat de Aarde wraak neemt, of omdat God wraak neemt, die door de Aarde heen werkt en Zijn toorn uitstort. Het is de Aarde/Natuur die haar nieuwe transparantie en expansie op haar eigen wijze tot uitdrukking brengt.

Kijk eens naar het volgende verhaal: Gevorderde mensen, die op een interdimensioneel niveau leven, werden op slimme wijze verleid om een menselijk instrument te belichamen, dat door een vreemde intelligentie, de Anunnaki, was ontworpen. Naarmate deze "werkkracht" werd ontwikkeld, werden de fysiek belichaamde mensen uitermate bereid om hun beperkingen te aanvaarden, want deze beperkingen ondrukten op systematische wijze het bewustzijn van de Soevereine Integraal – de oneindige en eeuwige levenskracht, die hun menselijke voertuig animeerde, in beweging zette.

Vanaf het eerste stadium werden menselijke bloedlijnen vermengd met die van hun ontwerpers, waardoor het evolutionaire proces van menselijke diversiteit werd versneld. Een deel van de diversiteit bevond zich in elitaire gemeenschappen, die de afgescheidenheid van de mensenfamilie liet formuleren in het Geld Macht Netwerk. De "Goddelijke" ontwerpers, de Anunnaki, waren uitermate tevreden met hun mijnoperaties; ze verlieten de Aarde en lieten hun menselijke schepping achter.

Het menselijk genoom paste zich aan binnen de matrix van het Menselijk Verstand Systeem (MVS) en ontwikkelde zich tot de mensenfamilie, die we hebben in de vroege 21ste eeuw. Dus nu hebben we een ras, dat gevangen zit in een raamwerk van onderdrukking zonder van hun conditie op de hoogte te zijn, terwijl ze geloven in hemelen en hellen die deel uitmaken van het MVS-landschap; terwijl ze bidden tot meesters en heilanden om hun zonden en morele apathie te vergeven; en terwijl ze de dood en het niet-bestaan blijven vrezen, alsof ze volstrekt onbewust zijn van hun ware natuur.

Stel je voor dat jij de ware God bent, de Eerste Bron. Wat zou je doen om mensen bewust te laten worden van hun ware natuur? Welk proces zou je gebruiken om de mensenfamilie over te brengen naar een perspectief waarin ze zich zouden realiseren, dat alles waarin ze hadden geloofd bestond uit bedrog en onderdrukking van hun ware natuur en waarbij je zou weten dat de componenten van het onderdrukkingsraamwerk niet van de ene op de andere dag kon worden weggenomen zonder dat het individu gek werd of – erger nog – zou bezwijken. Wat zou je doen?

Eerste Bron heeft een aantal bewegingen op het "schaakbord" beperkt, omdat de mensheid zit opgesloten in een gevangenis, waarvan de opzichters en bewakers het geldsysteem beheren en de macht onder elkaar vasthouden en verdelen. Spirituele en religieuze leiders zitten ook in de gevangenis; ze zitten in de secties voor de meer rechtschapenen, maar ze zitten toch in het huis van bewaring. De interdimensionele wezens, zoals geascendeerde meesters en engelen, zijn ook gevangen genomen, hoewel hun vrijheden bijna onteindig lijken in vergelijking tot menselijke gedetineerden.

Er is een handvol mensen, die het MVS met zijn toegevoegde systemen heeft ontmanteld en uit de gevangenis is ontsnapt, maar dit is een minuuskuul percentage. Hun artikelen, verhalen en technieken worden door hun medegevangenen beschouwd als "gekkenwerk". Maar zelfs al ontsnapt een handvol mensen uit de gevangenis, het huis van bewaring stuurt zijn bewakers er onmiddellijk op af om hen opnieuw in te rekenen. Of ze worden zodanig in discrediet gebracht, dat ze hun daden bestempelen als "bovennatuurlijk" of, erger nog, als demonisch.

Het ware probleem in dit verhaal is, dat de mensen in de gevangenis hun arrest niet als hechtenis beschouwen en de bewakers niet als bewakers. Ze zijn onverschillig voor hun gevangenschap. Ze proberen dus niet uit de gevangenis te komen. Ze doen meer moeite om van allerlei andere dingen af te komen, zoals verveling, angst, armoede, pijn, slechte relaties, ziekte, depressies en uitzichtloosheid. De onderdrukking van hun identiteit als Soevereine Integraal, die in eeuwige en onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid leeft, vormt in hun zoektocht zelfs geen overweging.

De Aarde – bestaande uit de Koninkrijken der dieren, planten en mineralen, als ook de elementen lucht, water en vuur gecombineerd met de Natuur, zoals gedefinieerd door de kosmos – is de "Koningin" op het schaakbord dat Eerste Bron kan gebruiken. Ze combineert de strategische instrumenten waarmee specifieke muren van de gevangenis zullen worden neergehaald. Individuen die goed zijn voorbereid kunnen hun identiteit als Soevereine Integraal terugeisen en een nieuwe transparantie en expansie in hun heelheid bewerkstelligen.

Welnu, alleen omdat een paar muren van de gevangenis worden omgetrokken, betekent dat niet, dat iedereen eruit vliegt en van zijn nieuwe vrijheden gebruik gaat maken. De gevangenis is gebouwd met vele muren en wanneer er een omvalt, ontstaat er aanvankelijk een uitstroom of relatieve vrijheid, maar daarachter staat de volgende muur, en de volgende muur. De gevangenis is een labyrint en tot het moment dat het individu niet langer afgaat op plaatjes, beelden, geluiden, woorden, gevoelens en gedachten om zijn wereld te interpreteren, blijft hij binnen de muren van de gevangenis zitten, die ik eerder heb beschreven als het raamwerk van onderdrukking van de Soevereine Integraal.

Veel mensen zullen zich niet lekker voelen met de ruimtelijke kwaliteiten en de lange horizonten van dit nieuwe tijdperk. Ze zullen zich verzetten tegen de transparantie en de expansie, omdat ze zich zo sterk met de identiteit van hun MVS zijn gaan vereenzelvigen, dat alles wat deze identitiet aantast een bedreiging vormt voor hetgeen ze beschouwen als hun grip op het bestaan.

Anderen, die zijn voorbereid, zullen dit nieuwe tijdperk met gemak belichamen en erin overgaan als een jonge arend die zijn eerste vlucht maakt – eerst een beetje onhandig, maar al snel leert hij de nodige vaardigheden beheersen. Hoewel Aarde, Universum en Natuur sleutelrollen spelen in de bevrijdingsoperatie, is het individu voor zijn eigen voorbereiding verantwoordelijk. Het is een uitgebalanceerde formule: Aarde/Natuur + Individuele Voorbereiding = Soevereine Integraal Realisatie.

Het Aanvangspunt van het proces is de belangrijkste factor voor de voorbereiding. Indien je Aanvangspunt voor het terugeisen van de bewustzijnsstaat van Soevereine Integraal minder is dan onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid in de uitdrukking van ieder moment, loop je in de gevangenis tegen vele muren op. En iedere keer dat dit gebeurt, zal je overnieuw moeten beginnen. Dus het allereerste punt van de zelfrealisatie moet in overeenstemming zijn met de realisatie zelf. Dit heeft te maken met wiskundige vergelijkingen, die het proces begeleiden.

________________

Vraag 4 van Project Camelot:

Hoe denkt u over de gebeurtenissen in de komende jaren tot en na 2012? Wij kennen veel klokkenluiders, ervaringsdeskundigen en futuristen, die hun visie geven over toekomstige
gebeurtenissen, waaronder:

 • Een poolwisseling van het magnetisch veld magnetic pole reversal
 • Een natuurlijke poolwisseling
 • Een Fotonenstorm uit de Zon
 • Alle bovenstaande mogelijkheden, die misschien worden verergerd door het naderen van Nibiru naar de Aarde.
Kunt u uw mening geven op de bovenstaande scenario’s? Heeft u aanleiding om te denken dat een van deze dingen gaan gebeuren?

Antwoord 4 van James:  Laat ik duidelijk zijn, het universum waarin we ons bevinden is met zijn totale fysieke uitstraling en statuur een onderdeel van de gevangenis waarover ik zojuist sprak. Ik weet dat het woord "Gevangenis" een negatieve betekenis heeft, maar als in een gevangenis meubels staan, zeg je ook niet dat de meubels slecht of negatief zijn. Nee, het zijn meubels, die toevallig in een gevangenis staan. Dat geldt ook voor de planeten en sterren en het universum als geheel.

Alle verschijnselen, die onze zintuigen waarnemen, of het nu een poolwisseling is of een aardbeving van 9.0 op de Schaal van Richter, blijven zich afspelen binnen het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Fenomeen [verschijnsel] is bedrog. Iedereen wil iets zien en doet moeite om over de rand te kijken zonder zich te realiseren dat deze fenomenen – beelden en geluiden – waarnemingen zijn, die worden gedaan door het MVS en dat ze een nog subtielere weergave vormen van de gevangenismuren in de buitenste gebieden van het labyrint.

Je kunt in mijn voorgaande antwoord (vraag 3) lezen, dat ik denk dat Aarde/Natuur de primaire catalysatoren zijn, die Eerste Bron orchestreert om de mensheid te helpen met haar zelfrealisatie van Soevereine Integralen. Dus het zal aanvoelen alsof de Aarde en het hele universum zich op het individu samenpakken en hun greep rond zijn hele wezen versterken. Deze compressie is nu juist het gereedschap dat door Eerste Bron wordt gebruikt om jullie te helpen activeren.

Wat betreft Nibiru, dat is geen factor van belang. Het is in zekere zin verwijderd uit de formule van de Soevereine Integraal vanwege een complex aantal redenen, waarop ik hier niet zal ingaan.

________________

Vraag 5 van Project Camelot:

We krijgen van klokkenluiders verscheidene verslagen over een duistere agenda van de Illuminati, waaronder:

 • Een crash (of eind) van de dollar en situaties in de V.S. die lijken op de jaren '30 van de vorige eeuw crash (or end) of the dollar and 1930s-like conditions in the U.S.;
 • Afkondiging van de Krijgswet en mogelijk het transporteren van mensen naar concentratiekampen;
 • De verspreiding van virussen in de wereld bedoeld om 2/3 van de wereldbevolking te reduceren;
 • Het micro-chippen van de bevolking en toenemende electronische bewaking, die de vrijheid van mensen nog verder beknotten.
Hoewel we tegenstrijdige getuigenissen krijgen over de bovenstaande mogelijkheden, lijkt het duidelijk dat sommige beleidsvormen reeds zijn begonnen. Kunt u iets zeggen over deze scenario's? Heeft u redenen te geloven dat een van deze zaken kunnen gebeuren?

Antwoord 5 van James:  De globale systemen van onze planeet kun je gezamenlijk zien als een Wezen dat bestaat uit organen, zoals een hart, hersenen, lever, enzovoort. De globale systemen zijn de banken, regeringen, leger, religies, scholen, voedselproductie, energievoorziening, transportsector en handel. Deze systemen vormen organen in het lichaam van de Realiteit van het Collectief Menselijke Verstand Systeem, of eenvoudig gezegd, het Collectieve Systeem (CS). Ieder van deze negen globale systemen is een orgaan dat afhankelijk is van "bloedcellen" om het in leven te houden, om de voedingsbestanddelen door het grotere
lichaam te laten circuleren, waarbij mensen de bloedcellen zijn en het geld de adem is die het CS van zuurstof voorziet.

Dit is het lichaam van het collectieve MVS-bestaan en juist dit lichaam wordt door mensen geanimeerd en mogelijk gemaakt door hun eigen overlevingsstrategieën en de uitwisseling van geld. Het Collectieve Systeem is de optelsom van globale systemen, mensen en geld. Dit bestaat uit één systeem en hoewel het onmogelijk lijkt dit systeem onder controle te houden, is het heel wel mogelijk voor degenen die de teugels in handen hebben en het vitale orgaan besturen – de hersenen.

De "hersenen" van het CS (Collectieve Systeem) is het bankwezen. Het opereert op het Aanvangspunt-paradigma van "leven is geld en geld is leven". De oorsprong van het menselijk bestaan is het paradigma "geld is leven". De mensheid is geëvolueerd in deze enkele gedachtenvorm, waarbij het haar geheugen uit de Oudheid overbrengt naar ons huidige
banksysteem.

Het Collectieve Systeem werkt samen met het MVS (Menselijk Verstand Systeem) en bouwt de primaire "muren" op binnen de gevangenis van het MVS, waarover ik sprak in vraag 4. Het lichaam van het Collectieve Systeem krijgt gebreken en werkt niet meer naar behoren, omdat het nieuwe tijdperk van transparantie en expansie onderweg is. De krachten van het CS en het tijdperk van transparantie en expansie komen in onze tijd in botsing. Om het bewustzijn van de Soevereine Integraal op dit fysieke vlak te laten manifesteren en te accommoderen moet het Collectieve Systeem veranderen, want beide bewustzijnsvormen gedragen zich als olie en water en kunnen zich niet met elkaar verenigen.

Dus degenen die de teugels van het Collectieve Systeem in handen hebben zijn doodsbenauwd dat er iets loos is. Er gebeurt iets in de wereld dat duidt op grote verandering en verandering is niet iets dat zij omarmen. Met het oog op verandering, die voor hen een afname van macht betekent, gaan ze duistere plannen maken om de bevolking af te leiden en zich ongemakkelijk, nerveus, onzeker, onwetend, overladen met technologie, gevoelig voor angst en onmachtig te laten voelen.

Alle punten – en nog meer – die je in je lijst opnoemt, staan in diverse stadia in de planning. Dat wil niet zeggen dat ze erin zullen slagen ze tot uitvoer te brengen, maar ze worden voorbereid en zelfs in de overweging van deze plannen kun je de sinistere aard waarnemen, die onderdelen van de mensenfamilie heeft overgenomen.

Het Collectieve Systeem zal vallen. Het moet vallen. De organen houden ermee op en het lichaam sterft af. Dit kost tijd; het wordt een proces van vele jaren, dat gelukkigerwijs voor de mensen in een overgangsperiode voorziet, zodat ze zich kunnen aanpassen aan het nieuwe lichaam dat in aanbouw is om het bewustzijn van de nieuwe Soevereine Integraal te steunen en in stand te houden zoals het – de oorsprong van onszelf – in de wereld bekend wordt.

Wanneer ieder van ons zichzelf de-programmert en zijn MVS de-activeert, komt er vervolgens toegang tot de Soevereine Integraal, en met deze toegang scheppen we de beste gelegenheid die we hebben om de duistere agenda's op Aarde te verslaan. Dan kunnen we de overgang van het ontbindende lichaam van het Collectieve Systeem van vandaag naar het nieuwe lichaam vergemakkelijken.

________________

Vraag 6 van Project Camelot:

Kunt u vertellen hoe mensen zich het beste kunnen voorbereiden op de komende veranderingen ongeacht het bewustzijnsniveau waarin ze zich op dit moment bevinden? Ons idee is, dat hoewel er voorbereidingen kunnen worden getroffen in de fysieke realiteit, een veilige plek slechts een reflectie is van het bewustzijn van degenen die daar zitten en dat geen enkele lokatie in feite beter is dan de andere (afhankelijk van het pad dat ieder van ons heeft gekozen om deze tijden door te komen).

Antwoord 6 van James:  Dit is een ingewikkelde vraag, want het hangt helemaal af van het individu, maar afgezien daarvan is het universele steunpunt de adem. De adem verbindt ons met ons punt van oorsprong en als ik dat zeg bedoel ik niet de fysieke geboorte van dit leven of een ander leven. Ik verwijs hier naar de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal, die onze zuivere staat van zijn is.

Adem is hetgeen het menselijk instrument verbindt met zijn punt van oorsprong, waar dan ook in ruimtetijd. De adem is het snijpunt tussen de fysieke dimensie en de quantum- of  interdimensionale domeinen, maar het is niet de normale, autonome adem, maar een heel specifiek adempatroon, dat we Quantum Pauze noemen.

Quantum Pauze is een eenvoudig proces van vier stadia, dat begint met een inademing met een duur van ergens tussen de drie en zes tellen afhankelijk van je longcapaciteit, je lichaamsbouw en de mate van privacy. Nadat je door je neus hebt ingeademd, houd je de adem vast (pauze) gedurende hetzelfde aantal tellen, waarna je door je mond uitademt gedurende hetzelfde aantal tellen en daarna houd je gedurende hetzelfde aantal tellen vast (pauze) zonder lucht.

De sleutel is de symmetrie tijdens ieder van de vier onderdelen van het proces: adem in (4 tellen) – houd vast (4 tellen) – adem uit (4 tellen) – houd vast (4 tellen). Als je drie tellen gebruikt is het belangrijk dat je alle onderdelen in drie tellen doet. Je hoeft dit niet met grote nauwkeurigheid gade te slaan, maar je moet gewoon de tijd voor ieder onderdeel in de gaten houden en regelmaat in het proces bewaren.Hierboven is één cyclus beschreven. We raden aan om drie of vier van deze rondjes achter elkaar te doen en daarna weer over te gaan op een normaal patroon. Deze "normale" ademperiode wordt de Consolidatie genoemd. Houd je ogen gesloten tijdens het hele proces en ga met een rechte rug in een gemakkelijke houding zitten met beide voeten op de grond. Wanneer je begint aan de consolidatieperiode, moet je aandacht schenken aan de gedachten die naar de oppervlakte van je bewustzijn borrelen. Deze komen naar boven met een reden. Dit is een uitstekend moment om de Zes Harte Deugden (appreciatie, compassie, vergeving, bescheidenheid, moed en begrip) op iedere gedachte en ieder gevoel dat zich manifesteert toe te passen.

De consolidatieperiode duurt meestal drie tot vijf minuten, maar er zijn geen vastgestelde regels voor. Gebruik je intuïtie voor deze tijdsduur. Er zijn over het algemeen vier of vijf consolidatieperioden en je zal merken, dat tijdens iedere achtereenvolgende periode er minder gedachten en gevoelens naar boven komen. En tegen de tijd dat je in de laatste consolidatieperiode bent aangeland, zal je merken dat je jezelf hebt leeggemaakt van gedachten en gevoelens en het quantumdomein bent binnengegaan.

Het diagram hieronder laat een typische sessie van Quantum Pauze zien. Je ziet in dit voorbeeld, dat er drie ademhalingen worden gevolgd door een consolidatieperiode. Dit rondje wordt vier keer herhaald. Je kunt ook vijf rondjes doen, die worden afgewisseld door consolidatieperioden, maar nogmaals, de symmetrie is belangrijk.

Het kan onwaarschijnlijk lijken, dat de toepassing van Quantum Pauze in staat is het Onderdrukkingsmechanisme van de Soevereine Integraal te de-activeren en dat het hiermee gemakkelijker wordt om met de overgangsperiode, waarin we nu zitten, om te kunnen gaan, maar ik zou jullie willen aanmoedigen om het drie weken te proberen en te kijken welke resultaten je boekt. Als je na drie weken van dagelijkse beoefening merkt dat je helderder bent en in verbinding staat met je punt van oorsprong, zal je gemotiveerd zijn ermee door te gaan en heb je met deze beslissing je nieuwe Aanvangspunt gevestigd, waarop onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid hun basis vinden.

Er bestaan vele nuanceringen in de techniek van de Quantum Pauze en ik nodig jullie uit om ze zelf op je eigen manier te ontdekken. Dit is slechts een basistechniek, die ik aan jullie geef, maar er zijn in deze techniek subtiliteiten, die leiden tot krachtige versterkingen. Je zal ze opmerken wanneer je bezig bent het proces te gebruiken, dus blijf hiervoor open staan, wanneer je deze techniek gebruikt.

Hier zijn een paar snelle suggesties die je op gang kunnen brengen. De quantumpauze, die onmiddellijk na de uitademing volgt, kan bij sommige mensen een licht gevoel van paniek veroorzaken. Als dit gebeurt, verkort dan je periode, zodat je in ieder onderdeel minder tijd laat verstrijken. Als je bijvoorbeeld in een rondje vier tellen gebruikte, kun je dat verkorten tot drie tellen. Dit gevoel van paniek verdwijnt naarmate je de techniek blijft gebruiken. Deze onderbrekingen of quantumpauzes hebben een doel dat je zelf gaat begrijpen.

Ik wil je ook adviseren om de aandacht op je ademhaling te houden – op het geluid, de structuur, de klank, hoe het in je longen aanvoelt, hoe de stand van je lippen is tijdens de uitademing, hoe het door je hele systeem vloeit, enzovoort. Dit brandpunt brengt je in overeenstemming met het Aanvangspunt of het oorspronkelijke punt van je Soevereine Integraal, want de adem is het Portaal van het oneindige en eeuwige wezen dat je in
werkelijkheid bent en via dit portaal manifesteert de Soevereine Integraal zich op het fysieke vlak.

Als je Quantum Pauze gebruikt, is er een natuurlijke neiging om te zoeken naar een ervaring van Licht, of nieuwe dimensies, spreken met Wezens of zelfs met God, om extase te beleven; waarnemingen die bevestigen dat je op het juiste pad bent. De beoefening van Quantum Pauze geeft je weliswaar nieuwe ervaringen en gewaarwordingen, maar laat je verwachtingen achterwege. Nogmaals, mensen zijn dol op visuele prikkels. Ze houden ervan om hogere dimensies te zien, alsof zien betekent geloven. Maar alles dat zich in de quantum ruimtetijd bevindt is niet conform het Menselijk Verstand Systeem. Quantum is oorsprong. Quantum is metafysisch en gaat vooraf aan visuele, acoustische en zintuigelijke objecten. Quantum gaat vooraf aan gevoelens en gedachten. Het bevindt zich vóór deze stimuli en ligt tot als het ware achter deze stimuli verscholen.

De extatische ervaring kan zich manifesteren op een manier die je MVS niet kan vertalen in beelden, woorden, gevoelens en gedachten. Doe daarom je best om verwachtingen van experimentele aard achterwege te laten en volg eenvoudig je adem. Het moment, waarop de Soevereine Integraal je MVS bereikt en zijn aanwezigheid aankondigt, zal je nooit meer vergeten en je zal het nooit meer aanzien voor iets dat het niet is. Het moment, waarop het gebeurt, kun je je tanden staan poetsen, of een email schrijven, of op de bank liggen sluimeren. Het gebeurt op zijn eigen tijd.

Als aanvulling op de beoefening van Quantum Pauze wil ik je adviseren om nieuwe paradigmata voor je levenswijze te overwegen. Ik heb bijvoorbeeld de Zes Harte Deugden (in een gratis PDF bestand) onthuld op de website van EventTemples.org. Deze praktische oriëntering helpt je met een grotere harmonie door het leven te navigeren. Je kunt ook waarde ontlenen aan de beoefening van het Quantum Moment.

Het Quantum Moment legt je dag uiteen in verstreken momenten. Met andere woorden, "momenten" zijn in deze definitie het verstrijken van tijd of gebeurtenissen. Laten we bijvoorbeeld zeggen, dat je 's morgens uit je bed stapt; op dat moment begint een nieuwe passage of een nieuw quantummoment. Voordat je een nieuwe passage ingaat, beoefen je een verkorte Quantum Pauze van één of twee rondjes: inademen, quantumpauze, uitademen, quantumpauze. Dit bevestigt je Aanvangspunt opnieuw en het aardt je fysiek menselijke instrument in het quantumdomein. Als je de passages doorloopt van wakker worden, gezicht wassen, tanden poetsen, enzovoort, loop je door passages van de tijd heen.

Het Quantum Moment als Aanvangspunt is zich gewaar dat het individu soeverein en oneindig is en hier bestaat. Precies hier. Hij vliegt niet rond door de gebieden van de ziel; hij zit niet verstopt in de kleren van een God of een Meester; hij is niet afgezonderd van het menselijk instrument; en hij ontloopt niet de menselijke conditie. Hij is en zal altijd hier zijn. Zoals eerder gezegd is een quantummoment het verstrijken van tijd, dat aanvoelt alsof je door een portaal stapt en ergens binnen gaat waar de ervaringen anders zijn dan in de voorgaande passage. Dat kan zijn het wandelingetje van je auto naar de garage bij het kantoor – dat is een moment – en het volgende moment gaat de telefoon en je stapt over in een nieuw moment van het gesprek met iemand aan de telefoon.

Je hele leven bestaat uit een reeks momenten of passages van de tijd en in iedere passage ben je vergezeld van je oneindige Zelf, die maar naar één ding op deze Aarde zoekt: Zelfrealisatie van zichzelf in het menselijk instrument.

In julie wereld worden informatie en kennis als vuurwerk naar alle kanten verspreid. Iedereen vertelt je dat de weg naar de waarheid dit is of dat, maar "de weg" leidt tot afgescheidenheid en daarom naar bedrog.

Wanneer je je in het Quantum Moment bevindt, zie je dat de splitsing in de weg altijd leidt naar twee richtingen: waarheid en oneerlijkheid. Waarheid is de levensadem die voortvloeit uit de Soevereine Integraal. Oneerlijkheid is het Menselijk Verstand Systeem dat kennis en informatie napraat als een papagaai, die in alle hoeken en gaten van ons leven schieten via mobiele telefoons, televisies, boeken, seminars, films, podcasts, e-artikelen, websites, kranten, en relaties met mensen.

Om hier het Zelf te realiseren als Soevereine Integraal en om dit bewustzijn tot uitdrukking te brengen, terwijl je in het menselijk instrument zit, is het nodig dat je je richt op de Zes Hartedeugden in je lokale universum – de passages van je leven waarin je je fysiek beweegt – en ze onophoudelijk toepast. De sleutel tot realisatie is een rechtstreekse, nuchtere, waarachtige beoordeling van je gedrag en het toepassen van de Zes Harte Deugden op deze gedragingen, die uitdrukkingen zijn geworden van je zelfbegoocheling en oneerlijkheid.

Het Quantum Moment helpt je aanwezig te zijn in het moment en je Zelf te zien als waarnemer, die geen oordelen op anderen of zichzelf uit, maar de nuchtere beoordeling van de Soevereine Integraal vasthoudt en vergeving en begrip op de passage toepast waarin je juist bent binnen
gegaan gedurende je leven. Dit wordt een manier van leven.

________________

Vraag 7 vanProject Camelot:

Wilt u uw mening geven (of die van degenen voor wie u spreekt) over het onderwerp Ascentie. Wat is precies Ascentie? Vindt u het een aanbeveling waard, dat mensen het in hun spirituele gewaarwording toepassen?

Antwoord 7 van James:  Om te weten wat ascentie is moet je de oorsprong kennen. Het concept van ascentie kwam voort uit verdeling en ontbinding. Religie had het idee, dat Bron of God zich buiten het Zelf in een afgelegen dimensie van de ruimte bevond en geheel was afgescheiden van de menselijke conditie. Mensen waren God niet echt waardig, maar religie gaf mensen in haar zelfverlichte staat het idee van het geloof. Door vertrouwen te hebben komt God naar beneden en redt je van de menselijke hoedanigheid op voorwaarde natuurlijk dat je gelooft en Zijn geboden naleeft.

Toen kwam Ascentie voorbij, niet zozeer uit religies, maar uit spiritueel mystieke bronnen, en stelde dat mensen niet passief hoefden te blijven in het belijden van het geloof, maar dat ze naar de Bron konden opstijgen. Met andere woorden, in plaats van op God te wachten tot hij naar je toe komt, kon je zelf naar God toegaan. Mensen met het juiste voogdijschap van de meesters konden leren hoe je kon ascenderen, hoe je tot Godheid kon worden verheven en een meester op zichzelf konden worden om God en Zijn universum te dienen als afgezant van het Licht.

Religie en spiritualiteit hielden er hetzelfde idee op na, het enige verschil was dat religie passief geloof gebruikte, terwijl spiritualiteit op actieve wijze haar geloof beoefende. Het Aanvangspunt van ascentie is het hunkeren naar een Bron buiten het Zelf, vandaar verdeling en ontbinding. Ieder Aanvangspunt dat start in afgescheidenheid wordt naar het zwaartekrachtveld van het Menselijk Verstand Systeem getrokken en raakt zoek in de misleidingen daarvan.

Ascentie is dus geen aspect van de staat van Soevereine Integraal. Zoals ik in mijn vorige antwoord zei, je bent hier en je bent hier altijd geweest en je zal altijd hier zijn. Er valt nergens buiten jezelf te gaan om jezelf of God of Licht of verlichting of ascentie te vinden. Bekijk het op deze manier, als je in jezelf zit, als de Soevereine Integraal te allen tijde inderdaad in je zit, waarheen precies moet je dan ascenderen? Het gaat om realisatie, niet om ascentie. En realisatie heeft als Aanvangspunt onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid van Zelf in alle levensexpressies. Terwijl daarentegen het Aanvangspunt van ascentie is: Ik ben niet gelijk aan mijn Bron, mijn Bron is buiten mezelf en daarom moet ik ascenderen om een groter wezen te worden dat liefde en licht waardig is.

Ascentie bestaat uit de hiërarchie van leeraar-leerling van het universum, die zich in het MVS (Menselijk Verstand Systeem) bevindt. Ascentie beschrijft de subtiele aspecten van zelfbedrog, die worden opgevangen door de spirituele geloofsystemen van de Aarde en de interdimensionele gebieden. Als je denkt dat je in het proces van ascentie bent, vraag jezelf dan af: waar ascendeer ik naartoe? Hoe weet ik, dat het eindpunt niet het Menselijk Verstand Systeem is? Zijn mijn mentale plaatjes van ascentie gebaseerd op mijn eigen ervaring of heb ik ze opgeslagen uit de informatie en kennissystemen van de mensheid – met andere woorden, uit het domein van het onbewustzijn?

Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal. Het is alsof je de schaduw omarmt ten koste van de substantie. Het pad van ascentie heeft zich verschanst in het comfort van guru's en meesters, zowel fysieke als interdimensionele meesters en guru's, die je vermeende reis naar het Licht en de Liefde van God steunen. Tijdens deze reis kun je zien hoe het proces je ontheft van de verantwoording voor de werkelijke condities van deze wereld, zoals honger, ongelijkheid, verkrachting, oorlog, misbruik, slavernij, ziekte, racisme en nog honderd andere aandoeningen. De absolutie komt in de vorm van je reis zelf. De verdeeldheid. De afgescheidenheid.

Realisatie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal is de realisatie van je Ware Zelf zoals die aanwezig is in ieder ander. Je ziet de conditie van de mensenfamilie als die van jezelf, en je eigen conditie als een van ieder ander. Je bent in het moment, je bent bezig met de ontmanteling van het MVS en je weet, dat je daarmee het bewustzijn van de Soevereine Integraal aanroept om zich op Aarde te manifesteren in een menselijk instrument, waar volkomen en onvoorwaardelijke transparantie en daardoor expansie heersen.

________________

Vraag 8 van Project Camelot: Gezien het ras van wie u een vertegenwoordiger bent en voor wie u zichzelf beschouwt te spreken – en ik moet toegeven, dat ik mezelf als een lid van deze groep beschouw – wil ik u omwille van onze lezers vragen om in het kort een antwoord te geven op de volgende vragen voor degenen die het materiaal van de WingMakers niet kennen:

 • Van welke planeet of uit welke tijd zijn de WingMakers afkomstig?
 • Hebben ze op Aarde een fysieke aanwezigheid?
 • Wat is uw eigen missie hier op Aarde?
 • Hebben ze met andere mensen contact gehad of gecommuniceerd, zoals uzelf?

Anwoord 8 van James:  Het is bijna precies tien jaar geleden dat de WingMakers.com website voor het eerst op het net kwam. Het eerste materiaal was gemaakt om bepaalde mensen te activeren voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal. Dit bewustzijn kan niet worden gevat in de historische context van ziel, atma, spirit, of anima. Het moest opnieuw worden gedefinieerd, want de constructie van de ziel was een onderdeel van het God-Geest-Ziel Complex (zoals omschreven in vraag 1) en daarom een onderdeel van het Menselijk Verstand Systeem.

Er waren maar heel weinig mensen die zich dit bewust waren. Het gevolg was, dat de Soevereine Integraal gedurende de laatste tien jaar met weinig omhaal werd geïntroduceerd en op de websites van de WingMakers en Lyricus op een laag pitje bleef staan. In dit tijdperk van transparantie wordt de Soevereine Integraal op een nieuw niveau van actualiteit en toegankelijkheid gebracht.

Diegenen van ons, die betrokken zijn bij de WingMakers en Lyricus, richten zich op de introductie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en geven ondersteuning aan degenen die zijn geïnteresseerd in de realisatie van dit bewustzijn als hun Zelf. Wij geloven dat de mensenfamilie is geprogrammeerd om te geloven wat zij via de informatie en kennissystemen van de wereld krijgt toegediend en dat deze systemen het Menselijk Verstand Systeem stimuleren met de bedoeling dat het individu zich verliest in verdeeldheid en ontbinding.

De vraag waar de WingMakers vandaan komen is niet van belang. Wij zijn jullie en jullie zijn ons. Dat is alles. De gemanifesteerde wereld van de Aarde en de mensheid en de hele Natuur is één laag van de "Ui". Er bestaat ook een interdimensioneel domein dat uit ontelbare lagen bestaat – en binnen deze lagen bevinden zich levensvormen in levensvormen in levensvormen. Deze complexiteit en reikwijdte zijn onvertaalbaar in het menselijk denken.

De wezens die in het gemanifesteerde, driedimensionele universum leven zijn uitsluitend mensen. De wezens die zich in de andere "lagen" bevinden zijn interdimensionele wezens, die niet zijn gemanifesteerd in het fysieke domein. Maar alle wezens, of ze nu menselijk en fysiek zijn, of nietmenselijk en interdimensioneel, maken onderdeel uit van het bewustzijn van de Soevereine Integraal.

Welnu, ik ben me bewust, dat deze onthulling in het MVS van veel mensen het gevoel geeft van ongemak en afkeer. Het MVS kan deze begrippen niet gemakkelijk bevatten, omdat ze buiten de bekende patronen van het begrippenapparaat vallen, maar alles, wat je hebt te doen, is de Quantum Pauze beoefenen, de Zes Harte Deugden in je lokale universum toepassen en alles observeren door de ogen van de Soevereine Integraal – de quantumaanwezigheid, die zich diep in jezelf bevindt en die niet is geprogrammeerd, geen agenda heeft, geen bedrog pleegt en geen doel dient. Deze is gewoon zichzelf door in iedere ademhaling op onvoorwaardelijke wijze eenheid, gelijkheid en waarachtigheid tot uitdrukking te brengen.

________________

Vraag 9 van Project Camelot:

Als u over enige informatie beschikt met betrekking tot uiteenlopende agenda's van de belangrijkste rassen, die de situatie hier op Aarde gadeslaan, bijstaan, ingrijpen, profiteren of manipuleren, wilt u die dan zo helder mogelijk aan ons mededelen?

Anwoord 9 van James:  Zoals je misschien in mijn vorige antwoord hebt opgemerkt is het aantal wezens oneindig, en toch, als je goed leest, heb ik gezegd dat mensen de enige driedimensioneel gemanifesteerde wezens in het universum zijn. Wezens die niet-menselijk zijn kunnen weliswaar in de driedimensioneel gemanifesteerde wereld opereren, maar hun lichaam is over het algemeen voor onze dichtheid niet goed geschikt en sterven, als ze niet naar hun eigen dimensie terugkeren.

De agenda van de gevangenisbewakers is gericht op één ding: verberg het zicht op de gevangenismuren door de aandacht van het Menselijk Verstand Systeem te richten op vormen van amusement die hun zintuigen prikkelen. Degenen die gevoelig zijn voor deze afleidingsmanouevre gaan door het leven zonder zich ooit bewust te zijn, dat ze in ieder moment van hun leven tegen gevangenismuren oplopen.

Degenen met een andere resonantie, wier Heelheid Navigator is ontwaakt en erdoor worden geleid, zijn bezig hun waarnemingen van de gevangenismuren te verdiepen. Zij ervaren muren van moment tot moment, waarbij ze de muren niet vrezen en de bewakers niet vrezen en waarbij ze degenen die de bewakers dienen ook niet vrezen. Hun realisatieproces is bij iedere ademhaling gewaar worden van gevangenismuren, zodat ze ze steen voor steen kunnen ontmantelen.

De wezens binnen de gevangenis zijn zowel menselijk als interdimentioneel; de gevangenis strekt zich zowel uit over de fysieke als de interdimensionele werelden. Hij staat op beide gebieden. Het is niet zo, dat mensen in de gevangenis zitten en na de dood uitbreken en rechtstreeks naar een verlichte wezensstaat gaan om daar de vruchten van de hemel te genieten. Nee, het bewustzijn, dat je in deze wereld tot uitdrukking brengt, zal je vergezellen naar de volgende dimensie. Een mens is even goed in staat om de gevangenis te verlaten als een entiteit in het interdimensionele domein; je moet onthouden, dat gelijkheid en eenheid geen hoedanigheden zijn, die te maken hebben met omgeving of frequentieveld.

________________

Vraag 10 van from Project Camelot:

Deze vraag is enigszins gerelateerd aan
vraag 9. We beschikken over bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat er op het ogenblik een conflict gaande is tussen twee groepen Anunnaki... en tussen de Nordics en de Grijzen/Reptilianen; hiertoe behoren ook de Illuminatie en verscheidene regeringen, die door middel van verdragen met een van beide zijden overeenkomsten hebben bereikt... over de soevereiniteit van de Aarde. Kunt u hierop uw commentaar geven?

Antwoord 10 van James:  Overeenkomsten worden alleen gesloten met de Verborgen Elite. De Verborgen Elite betreft de Incunabula. De Elite opereert over het algemeen in de deze volgorde: Incunabula > Bankwereld > Illuminati > Geheime Genootschappen > Leiders van de Wereldregering. De Incunabula beheersen het banksysteem, en degenen die aan de touwtjes trekken houden zich op slimme wijze verborgen. In de loop der tijd is het banksysteem de kracht geworden, waarmee alle andere organisaties en doelen worden beheerst, gevoed, vernietigd, of toegestaan te bloeien. Het vormt de alfamacht van het Collectieve Systeem en daarom was het van belang, zij het niet noodzakelijk, dat de Incunabula zich achter de schermen bleven ophouden.

De Incunabula werden oorspronkelijk ontworpen om het menselijk domein voor te bereiden op de terugkeer van Anu, de Anunnaki Koning die oorspronkelijk het menselijk ras ontwierp en samen met anderen ontwikkelde. Een deel van de mythe rond de terugkeer van Christus had te maken met deze verwachting, want dit werd de religieuze doctrine ingefluisterd door degenen die met de ware toedracht van de Tweede Komst op de hoogte waren.

Anu komt echter niet terug, want het spel in de dimensies is gewijzigd. Het oorspronkelijk plan was, dat Anu een aantal jaren vóór 2012 onze wereld zou binnenkomen, zodat hij tijd had om zijn staf – de Incunabula - voor te bereiden op het einde der tijden, of zoals dat in de populaire media "2012" wordt genoemd. Het einde der tijden werd verondersteld het eind van het geprogrammeerde, menselijke bestaan te zijn; de aftocht van het Menselijk Verstand Systeem – de ineenstorting van de gevangenismuren, die de mensheid afgescheiden hebben gehouden van haar ware aard als Soevereine Integraal.

Het einde der tijden zal veel lijken op een sterke wind, die over een kalme zee blaast, waarbij alleen de schepen, die erop zijn voorbereid en hun zeil hebben opgestoken, het effect van deze wind zullen opmerken. Anderen zullen zodanig zijn afgeleid en zo bang zijn, dat ze de wind niet eens opmerken, en als ze dat al doen, zullen ze niet in de gaten hebben, dat er een nieuwe richting wordt ontsluierd, een nieuwe kust in zicht komt, een nieuwe manier van leven mogelijk is.

Aangezien de Elite zich gericht houdt op het Geld Macht Netwerk, zien zij het einde der tijden als het eind van hun macht. Nu ze dit waarnemen, rennen ze achter posities aan en proberen ze nieuwe relaties te vormen, die hen in staat stellen het nieuwe tijdperk in te gaan zonder verlies van macht, en ze hopen dat op zijn minst het Geld Macht Netwerk onaangetast blijft, want ze willen zich onder de overlevenden scharen. Daarom bestaat er grote ruzie en strijd binnen de Elite.

Er zijn vele interpretaties in omloop over het einde der tijden en zoals ik aangaf in mijn voorgaande commentaren, zal het heel anders uitpakken voor degenen die zijn voorbereid in vergelijking met degenen die zijn doordrongen van het Menselijk Verstand Systeem en zich volkomen op hun gemak voelen door zich te identificeren met de gevangenis die het voorstelt. Voor deze figuren zal het einde der tijden aanvoelen alsof het programma een virus of een storing heeft. Voor hen zal het aanvoelen alsof het universum in elkaar valt en zij worden de chaos ingezogen. Voor een aantal van hen zal het heel beangstigend zijn.

De Elite, en hiertoe behoren ook hun interdimensionele bondgenoten, weten, dat het eindresultaat van het menselijke programma onbekend is. Het wordt niet begrepen. De implicatie ervan op het Geld Macht Netwerk, de levensader die hun overheersing in stand houdt, is onzeker, maar ze weten wel dat er verandering op komst is en dat deze verandering een omvang heeft die alle historische standaarden overtreft.

________________

Vraag 11 van Project Camelot:

Kunt u iets zeggen over de rol van channelen in tegenstelling tot informatie ontleend aan remote viewers en de rol van profetie in ons voortschrijden naar de toekomst? Wat is uw mening over de rol van de profetieën van Maya's, Hopi en andere Oude Natuurvolken (zoals de Australische Aboriginals) en de accuratesse ervan met betrekking tot het openbaren van de toekomst?

Anwoord 11 van James:  Channelen is een onderdeel van het God-Geest-Ziel Complex (GGZC) en betreft daarom het Menselijk Verstand Systeem. De oorsprong van het channelen komt voort uit Anu's poging om zijn persoonlijkheid in het menselijk domein te automatiseren, want hij realiseerde zich dat de doorgang tussen de dimensies en het gemanifesteerde milieu van de mensheid zich zou sluiten. Het GGZC was het automatiseringssysteem dat zijn aanwezigheid in de wereld van de mens belichaamde.

Channelen was van oorsprong hetzelfde als bezetenheid door een demoon, waarbij interdimensionele entiteiten tijdelijk het menselijk instrument binnen gingen en een tekst voorlazen die voor hen was voorbereid. Het was doorgaans een werktuig van het GGZC, dat de intentie had om hoop, liefde, waarheid, wijsheid en kosmologische indoctrinaties aan de mensheid door te geven via spirituele en in mindere mate religieuze systemen van de mensenfamilie.

In recenter tijden is het channelen verder geautomatiseerd door gebruikmaking van geprogrammeerde teksten, intonaties van de stem, gebaren en accenten, die in het MVS van de individuele channeler zijn geïmplanteerd en die letterlijk worden "uitgezonden" ten behoeve van latere publicatie en verspreiding onder degenen met een resonantie voor het GGZC, die er verlichting in zoeken.

De gechannelde teksten waren wegens hun hoge mate van bewerking kosmologische wonderkinderen, die ontzag inboezemden en in hun lezers bijna-terstond geloof opriepen. Werken zoals het Urantia Boek, Gesprekken met God, Seth, Agartha, Alice Bailey en talloze anderen waren allemaal geprepareerde teksten voor de mensheid, die werden geschreven door dimensionele entiteiten onder leiding van het GGZC en die ter consumptie werden verspreid om te zorgen, dat mensen in verdeeldheid en bedrog verzadigd bleven – hoewel ze opereerden onder de dekmantel van spirituele en kosmologische waarheid.

Als je het gechannelde materiaal goed bestudeert, zie je dat ze niets zeggen over de Soevereine Integraal, de stilte die jij bent. Ze spreken over de hemelen, God, engelen, buitenaardse intelligenties, de dienstbaarheid van het geascendeerde wezen, het ascentieproces van de ziel, moraliteit, praktische levenswijzen, overeenstemming met God, leven na de dood, en de complexe hiërarchie in het universum van leeraar/student. Het is allemaal ontworpen om afgescheidenheid te bewerkstelligen en de zoeker tevreden te stellen met het feit dat er waarheid bestaat op het materiële platform, opdat ze geen aanleiding zien om hun gevangenis te verlaten; ze hoeven alleen te lezen of te luisteren met hun verstand.

Remote viewing put informatie uit het onbewustzijn of het verenigd veld van het Menselijk Verstand Systeem. In dit bewustzijnsveld kunnen remote viewers toegang krijgen tot de astrale blauwdruk van de Aarde of van iedere andere planeet of systeem waarin het MVS zich uitstrekt – en dat is het totale, gekende, fysieke universum. De astrale blauwdruk lijkt op een reflectie in een korrelige spiegel. De structuur en details ontbreken, maar het globale plaatje is aanwezig. Het is gevoelig voor tijd, dus het komt wel voor, zonder dat de remote viewer dat weet, dat het onderwerp zich in een andere tijd afspeelt. De verschuiving van tijd kan duizenden jaren omvatten.

Remote viewers kunnen ook door meer subtiele dimensionele velden worden beïnvloed, die niet fysiek manifest zijn. Dus soms is hun beeldkracht niet van deze wereld, hoewel het de fysieke, driedimensionele wereld lijkt te zijn, terwijl het echt afkomstig is uit de astrale of mentale wereld.

Wat betreft profetie, vooral de Maya's waren zeer gevorderd omdat ze specifieke priesters hadden, die nakomelingen waren van de genetische kruising tussen mens en Anunnaki, waardoor ze verstand hadden van de hogere wiskunde van het Menselijk Verstand Systeem. De basis van het MVS is een samengestelde, mathematische formule. Ik weet, dat dit onmogelijk lijkt, maar jullie geloof of ongeloof is niet van belang. Het enige dat ik kan uitleggen is, dat om profetieën te laten werken er predestinatie moet bestaan en als predestinatie bestaat, lijkt wiskunde een logische reden te zijn, nietwaar?

Wat profetie betreft, er zijn maar twee thema's van belang. Eén profetie verwijst naar het Grote Portaal (zoals het van de WingMakers bekend is) en de andere verwijst naar de Eindtijd. De profetie van de Eindtijd wordt toegeschreven aan de Maya's, maar zoals ik eerder suggereerde, bevindt zich daarin een Anunnaki invloed die ontleend werd aan de genetische kruising van twee rassen, hetgeen een heel ander verhaal is.

De Eindtijd-profetie werd in feite ontwikkeld in de tijd van Atlantis. Er was een persoon in de leidinggevende klasse van de Atlantiërs, die een indringende kennis had van profetie en wel in zo'n mate, dat zelfs Anu op de hoogte was met deze persoon. Ik zal dit individu Cogniti noemen. Hij was in staat om de profetie van het Einde der Tijden waar te nemen en wat belangrijker is, hij kon haar oproepen en onder woorden brengen. Deze profetie werd aan Anu voorgelegd en werd er de oorzaak van, dat Anu de Hemel van de Aarde afsloot.

De profetie van Cogniti bestond eruit, dat er in de verre toekomst een individu zou komen die in staat was de Aarde voor de interdimensionele gebieden te openen. En dat de Aarde niet kon worden afgesloten voor de Hemel, want het individu was voorbestemd de Hemel opnieuw op te eisen. Anu was niet blij met dit vooruitzicht en vatte het plan op om de mensen af te scheiden van de interdimensionele gebieden. Tegelijkertijd schiep hij nieuwe werelden, die onderdeel waren van het MVS en die zich als programma's in het MVS (God-Geest-Ziel Complex) bevonden, waartoe constructies behoorden als reïncarnatie, leven na de dood, en de astrale, mentale en etherische gebieden.

De Eindtijd-profetie volgens Cogniti betekende een bedreiging voor Anu, omdat wanneer zijn schepping – mensen – de dimensies kon bereiken, ze te weten zouden komen, dat ze geprogrammeerde bestaansvormen waren, die bestonden uit versluierde schaduwen van hun ware Zelf. Deze profetie heeft dus het GGZC in het leven geroepen en werd een van de meest gecompliceerde labyrinten in het arsenaal van Anu om de mensheid als slaaf te houden.

De tweede profetie was het Grote Portaal. Deze heeft niet te maken met één individu, die het portaal naar de dimensies van de Soevereine Integraal ontdekt, maar betreft de hele mensheid. Dit is de terugkeer van de mensheid naar haar statuur als de Soevereine Integraal die is bevrijd van het MVS, maar toch nog manifest is op Aarde in een menselijk instrument. Om kort te gaan, het is de transformatie van het menselijk instrument in een gereedschap voor de uitdrukking van de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal.

Hoewel de Hopi en veel andere inheemse culturen over profetische visioenen beschikken, bevindt de meerderheid ervan zich als programma's in het MVS, hetzij binnen de gevangenismuren, of als echo's van de twee hoofdthema's van profetieën die resoneren met het onbewuste domein van het MVS, dat ik zojuis heb beschreven.

________________

Vraag 12 van Project Camelot:

Voor zover wij weten, spelen Looking Glass en andere buitenaards gerelateerde portaaltechnologie een rol in de overleving van de planeet op haar reis naar het galactische gebied. Is de poging, zoals vermeld door Dan Burisch van Majestic om de zelf-gemaakte sterrenpoorten te sluiten (ter voorkoming van een potentiële catastrofe), authentiek – en kan dit op succesvolle wijze bijdragen aan een geleidelijke overgang van onze planeet door het galactische veld?

Antwoord 12 van James:  De overgang van de Aarde is niet afhandelijk van welke heiland of technologie ook. Houd in gedachten, dat de mensenfamilie, dimensionele wezens, Aarde, Natuur en Universum allemaal zijn verenigd in de Toon van Gelijkheid (zoals beschreven in de WingMakers' filosofie). Deze gelijkheid is nu precies de reden, waarom afscheiding niet reëel is. Alles dat zich in afgescheidenheid bevindt is bedrog of is het MVS.

De Aarde gedraagt zich in deze gelijkheid en dat is alles wat nodig is. Door in te gaan op sterrenpoorten en andere technologie ten behoeve van de manipulatie van tijdruimte wordt alleen de misleiding van afgescheidenheid gevoed. Dit is allemaal het schouwtoneel van het MVS.

________________

Vraag 13 van Project Camelot:

De WingMakers' sage benadrukt de ontdekking van hetgeen zou kunnen worden gezien als een chakrasysteem op de planeet en de activering ervan door de nodige verbindingen te leggen, die zouden resulteren in een soort kundalini effect, dat de Aarde van de 3de naar de 5de dimensie zou verplaatsen en op die manier buiten de baan van Nibiru en een andere potentiële invasie door een ongewenst ras van robots zou komen liggen. Is dit nog steeds een juist beeld van hetgeen moet gebeuren om cataclysmen en/of invasie te vermijden?

Antwoord 13 van James:  Je interpretatie is interessant, maar niet juist. Ten eerste, de zeven WingMakers sites bevinden zich ieder op een ander continent, dat geen chakrasysteem vertegenwoordigt, maar het symbolische paradigma [wereldbeeld] dat verscholen ligt in iedere cultuur. De WingMakers' mythology is een brug van de Soevereine Integraal naar het Menselijk Verstand Systeem en is ontworpen om belangstelling te wekken bij het vallen van de maskers van het MVS (Menselijk Verstand Systeem) ten gunste van de identiteit van de Soevereine Integraal. Het is een voorbereidingsproces, dat voor ieder individu anders is, maar ieder individu in het menselijk instrument zit in een verschillende mate in het MVS gevangen.

Ik heb altijd gezegd, dat het Materiaal van de WingMakers versleuteld is en dat deze codes zijn ontworpen om het individu te laten ontwaken voor diepere structuren (de buitenste gevangenismuren) en hem te helpen zijn weg te vinden naar het nieuwe territorium van de Soevereine Integraal. De Soevereine Integraal is geen plaats met eeuwig gemak, schoonheid, vrijheid, pijnloosheid en extreem comfort. Het is daarentegen een gewaarwording van de manier waarop we allemaal één en gelijk zijn met Eerste Bron en voor het feit dat deze gelijkheid ons verantwoordelijk stelt voor de gevangenis en voor de uitstroom van dysfunctionele gebeurtenissen.

Hoe kun je bij de dood je lichaam verlaten en ronddwalen in een hemels oord, dat prachtig en inspirerend is, terwijl je je medemensen op Aarde achterlaat in de gevangenis van hun onvermoede MVS? Sommigen beweren dat dit te wijten is aan karma en dat deze arme schepselen zijn geïncarneerd om in deze capaciteit te dienen. Zelfs al zou dit waar zijn, ontheft het je dan van je verantwoordelijkheid om je medemensen te steunen en te helpen? Houd in gedachten dat we allemaal één zijn. We bestaan allemaal in de Toon van Gelijkheid als Soevereinen verenigd als Eerste Bron.

Wat de één overkomt, overkomt iedereen.

Als ik spreek over degenen die in de gevangenis verloren zijn zonder het te weten, heb ik het niet alleen over de verschoppelingen – degenen die van de honger omkomen in vluchtelingenkampen, degenen met onoverkomelijke gezondheidsproblemen, of degenen in relaties van misbruik (om er een paar te noemen). Nee, ik verwijs naar praktisch de hele mensheid die op Aarde is geïncarneerd en degenen die naar de astrale of mentale gebieden zijn gegaan en daar ook in gevangenschap leven. Als je niet zelf-gerealiseerd bent in de Soevereine Integraal, bevind je je ergens in de gevangenis en hoewel het duidelijk is, moet het toch worden gezegd – hiertoe behoren ook de gevangenisbewaarders en hun directeuren.

Welnu, de robots, of mechanische krachten, waaraan jullie refereren (de Animus in de mythologie van de WingMakers) is een symbolische vertegenwoordiging van de duistere kracht. Ze bestaan niet echt in die zin, dat ze een bedreiging vormen voor de mensheid, nu of in de toekomst.

Degenen die hun bewustzijn hebben vergroot en hun waarneming hebben verdiept op een manier dat ze de Soevereine Integraal kunnen voelen en ervaren – hoe vluchtig ook – zijn degenen die deze nieuwe wezensstaat tot uitdrukking moeten brengen in waarachtigheid en rechtlijnigheid. Dit is de tijd van de Nunti-Sunya, de boodschapper van stilte en leegheid. Dit is de antieke, versleutelde naam voor het Eind der Gevangenschap. De "leegheid" is de quantum-aanwezigheid of de staat, waarin zich de Soevereine Integraal bevindt.

Zoals ik eerder zei, Nibiru is niet langer een bedreiging voor de Aarde. Onze bedreiging bestaat uit het Menselijk Verstand Systeem en zijn zelfrepeterende natuur.

________________

Vraag 14 van Project Camelot:

We hebben aanwijzingen waaruit blijkt, dat de Anunnaki hier zijn en samenwerken met hedendaagse regeringen en op onze basis op Mars. Bent u het daarmee eens? Is Nibiru een planetoïde, die de negatief georiënteerde zijde van de Anunnaki omvat en die onze richting uit komt?

Antwoord 14 van James:  Ik ben het ermee eens, dat de Anunnaki hier zijn, maar ze vormen geen bedreiging. Zoals ik eerder zei, de ware bedreiging is de onverschilligheid van de bevolking om hun wereld te heroriënteren van het MVS naar de Soevereine Integraal. De Elite richt op alle niveau's de aandacht van de mensheid op die ondernemingen, die hun behoeften lenigen. De Nieuwe Wereld Orde bestaat al en de Anunnaki met hun posities zijn de baas. Ongeacht welke naam je eraan geeft, de wereld ondergaat inderdaad een nieuwe orde en er zijn figuren binnen de Elite, die bezig zijn de gewaarwordingen van deze veranderingen en hun reacties erop van de massa aan het meten zijn.

Om te zorgen, dat de rebellie in de massa van de mensheid hanteerbaar blijft, gebruikt de Elite amusement, media, sport, religie, regering en onderwijssystemen om de mensheid ongevoelig te maken voor de ware problemen door hun aandacht te richten op triviale en niets ter zake doende onderwerpen, terwijl ze tegelijkertijd hun reacties in de gaten houden van het feit dat ze worden bekeken.

Je kunt ofwel zeggen dat dit paranoia is, of dat de bevolking naïef is en zich gemakkelijk laat bespelen. Welke zijde je ook kiest, in beide gevallen activeer je je Polariteiten Systeem. Gefeliciteerd. Het gaat erom, of je resoneert met de constructie van het Menselijk Verstand Systeem of met de Soevereine Integraal. Als het de laatste is, laat je dan door je resonantie leiden en laat op informele wijze je aandacht los voor de elementen, die het MVS reflecteren of bevatten.

________________

Vraag 15 van Project Camelot:

In hoeverre bent u op de hoogte met de bases op de maan en Mars en de verschillende rassen (inclusief mensen) op die bases daar?

Antwoord 15 van James:  Het spijt me dat ik klink als een repeterende breuk in een plaat, maar ik kan je vraag enerzijds bevestigend beantwoorden – ja, er zijn bases op de maan (en op andere planeten in ons zonnestelsel), maar veel van die bases zijn niet in onze menselijke dimensie gemanifesteerd. Met andere woorden, een mens kan voor zo'n bases staan en hem totaal niet waarnemen. Dit verschijnsel is hetzelfde als de verlichte bollen die mensen fotograferen, maar ze zelf met het blote oog niet zien. En dat geldt ook voor UFO's, die de camera wel vastlegt, maar die voor het menselijk oog onzichtbaar blijven.

De grote meerderheid van buitenaardse voertuigen is alleen gedurende korte perioden zichtbaar (als ze al zichtbaar zijn), omdat het zwaartekrachtveld van de Aarde hun voertuigen naar onze dimensie "aantrekt" en ze even voor onze zintuigen zichtbaar maken. Op de maan daarentegen zijn deze zwaartekrachtvelden geen factor van belang.

De bases werden aangelegd door andere rassen, voornamelijk Anunnaki, als observatieposten en opslagplaatsen.

________________

Vraag 16 van Project Camelot:

In hoeverre denkt u dat de Zittende Machthebbers erin slagen een poolwisseling of een cataclysme te overleven in hun ondergrondse bases, die ze voor dit doel hebben gebouwd?

Antwoord 16 van James:  De ondergrondse bases zijn niet bestand tegen de veranderingen. Als Aarde/Natuur wil, dat de hele mensheid deze compressie van de quantumwerelden in de gemanifesteerde werelden voelt, is er geen plek meer veilig. Aardbevingen en overstromingen, om twee voorbeelden te noemen, kunnen ondergrondse installaties op dezelfde manier beschadigen als bovengronds. Degenen die denken dat ze Aarde/Natuur straffeloos kunnen manipuleren, zullen ondervinden dat dat niet lukt.

Ter verduidelijking, ik zeg niet dat vreselijke veranderingen van Aarde/Natuur snel plaats vinden of onvermijdelijk zijn, ik zeg alleen, dat niemand bestand is tegen de effecten ervan, wanneer ze zich voordoen, want we zijn één en gelijk aan alles in het bestaan. Er zijn figuren in de Elite die geloven dat ze hiervoor immuun zijn, maar ze worden zo geabsorbeerd door hun MVS-programma's, dat ze totaal worden misleid en gehersenspoeld en geloven dat hun activiteiten niet op hen zal terugslaan, hen in de volgende dimensie niet zal volgen, en hen niet in arrest zal houden tot het moment dat ze tot vergeving overgaan en vergeven worden.

Deze vergeving betreft geen bijbelse uitdrukking en is geen religieuze platitude; het is de aard van de Soevereine Integraal om ontoegankelijk te blijven tot het moment, dat het individu in zijn menselijke expressie (MVS) opstaat in zichzelf en in zijn lokale universum de aankondiging doet: ZO IS HET GENOEG! Ik zal nooit meer deel uitmaken van dit bedrog. Ik zal nooit meer mijn energie wijden aan leugenachtige bezigheden. Ik zal nooit meer wegkijken wanneer anderen lijden. Ik zal nooit meer aan mezelf twijfelen en degenen die aan de macht zijn mijn noodlot laten bepalen. Ik laat me nooit meer aanzuigen door de afleidingsmanouevres van de Elite. Ik zal mijn activisme nooit meer op de lange baan schuiven... de tijd is NU.

Als je dit doet – niet alleen met de mond maar met daden – zal je zien dat er in je leven een ruimte opengaat; een soort leegheid en een stilte, die is ontdaan van menselijk borduursel en definities. Dit is de ruimte waarin je kunt opstaan en de eenheid, gelijkheid en waarachtigheid van de Soevereine Integraal kunt uitstralen. Dit is het activisme dat de wereld zal veranderen. Niet de organisaties, de sekten en de militia's kunnen verandering brengen. Zij kunnen niet tegen de Elite opstaan. Alleen het Zelf, de Soevereine Integraal, die handelt in harmonie met Aarde/Natuur, kan tegen de Elite opstaan en het tijdperk van transparantie en expansie
inluiden.

Als je gehoor geeft aan de ware en nuchtere zelfinschatting in al zijn structuren en subtiliteiten, nodig je de nieuwe gedragingen van de Soevereine Integraal uit. Dit zijn allemaal tekenen van authentieke vergeving; ze zijn geen geheiligde, over-emotionele overgaven van een door schuld getergde volgeling, die het ritueel van vergeving als een machine opdreunt. De apathie, de blindheid en de extreme toewijding aan het Geld Macht Netwerk zijn allemaal relatief aan de toenadering van de staat van Soevereine Integraal. Je wordt er op die manier van uitgesloten. Vergeving is de actieve formule van zelfinschatting met betekking tot je huidige situatie en de toepassing van nieuw gedrag, dat resoneert met de Soevereine Integraal.

Let ieder moment op je leven en kijk of je handelt vanuit het MVS of rustig bezig bent de kabels die je binden door te hakken. Als je het gevoel hebt dat je gedragingen een staat van eenheid, gelijkheid en waarachtigheid vertegenwoordigen, ben je in overeenstemming met de Soevereine Integraal.

________________

Vraag 17 van Project Camelot:

Beschouwt u zichzelf als een tijdreiziger, die is teruggekomen in de tijd om de planeet door deze overgang heen te helpen? Beziet u ook andere grote leraren of historische figuren in dit perspectief?

Answer 17 from James:  Zoals ieder ander die is belichaamd in een menselijk instrument en in deze tijd leeft, ben ik zowel mijn soevereine Zelf en ik ben Eerste Bron. Ik ben me misschien beter gewaar van deze wezensstaat dan anderen, maar dit is dan ook het enige verschil. Ik ben een van degenen, die is blootgesteld aan het leven buiten de gevangenis en ik ben teruggekeerd – niet met beschrijvingen van de "andere zijde" maar met versleutelde werken, technieken en gedragsystemen, die mensen kunnen helpen in overeenstemming te komen met hun voornatuurlijke Zelf en met groter gemak het nieuwe tijdperk van transparantie en expansie binnen te gaan.

________________

Vraag 18 van Project Camelot:

Onze filosofie is, dat schuil houden in het volle aanzicht het slimste is... of, met andere woorden, de beste schuilplaats is in de openbaarheid. U hebt ervoor gekozen om verborgen en grotendeels anoniem te blijven. Zou u willen uitleggen welke filosofie daarachter ligt, welke uw ervaringen zijn met de machthebbers en hun toezicht op u en uw werk, en welke omstandigheden of condities u kunnen motiveren om in de toekomst naar voren te treden?

Antwoord 18 van James:  Mijn anonimiteit drukt geen verborgenheid uit voor de machthebbers. Ik ben een oneindig wezen zoals jullie en ieder ander. De reden voor mijn anonimiteit heeft te maken met mijn wens om het materiaal op zichzelf te laten staan zonder het handwerk van een persoonlijkheid of image, want ik ben geen image of persoonlijkheid. Afgezien daarvan, de machthebbers weten wie ik ben en hoe ze me kunnen vinden, als ze ooit de neiging zouden krijgen om dat te doen.

Mijn rol, hoe eenpuntig die ook mag lijken te zijn, is de Soevereine Integraal opnieuw aan de mensheid te introduceren. Dit is een versleuteld concept, dat vele, vele lagen omvat. Sommige mensen resoneren onmiddellijk met het concept zonder helemaal te weten waarom of wat het woord betekent. Toen het tien jaar geleden door de WingMakers.com website werd gelanceerd, werd het alleen op een bepaald niveau onthuld. Nu, door deze communicatie en degenen die volgen, is een nieuwe laag van zijn betekenis geopenbaard.

De Soevereine Integraal is het transparante Wezen van expansie, dat op unieke wijze geschikt is voor het tijdperk, dat we nu zijn binnengegaan. Dit is het portaal waarmee het individu Eerste Bron kan ervaren in onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid. Het betreft niet de ziel of de geest of de spirit. Het is niet God. Het heeft niets te maken met het God-Geest-Ziel Complex. Het ligt buiten de constructie van het Menselijk Verstand Systeem. Daarom is dit nu precies de reden waarom het een uitdaging is om te leren begrijpen wat de Soevereine Integraal is en waarom het een aanzienlijke voorbereiding vergt om zijn ongeëvenaarde kwaliteiten en dimensionele expressies te ervaren.

De Soevereine Integraal bevindt zich buiten de gevangenis en desondanks omvat het de gevangenis vanwege zijn oneindige natuur. Als omvattend element van het menselijk lichaam is het zo nader als je adem en circuleert het in je menselijk instrument, toch blijft het in zijn eigen quantumbestaan in leegheid en in rust. Ik weet, dat de omschrijving van leegheid onbevredigend klinkt en voor sommigen een beetje eng, maar de leegheid, waarover ik spreek, betekent gewoon, dat het ontdaan is van illusie – de leugens en de afscheidingen van het Menselijk Verstand Systeem.

Om af te sluiten, want dit was jullie laatste vraag, wil ik eraan toevoegen, dat ik me realiseer, dat mijn antwoorden op deze vragen in sommige mensen een gevoel van verlorenheid teweeg kan brengen – misschien niet meteen, maar na een paar dagen en weken kun je je in dit proces verloren gaan voelen. Ik kan je verzekeren, dat dit normaal is. Dit gevoel van verloren zijn is een gevolg van het loslaten van de zaken die je aan je Menselijk Verstand Systeem vastbinden, en alles, dat deze verbindingskabels verbreekt, alles, dat je ervan verzekert, dat je meervoudige geloofsystemen uit je meervoudige levenslopen gebaseerd zijn geweest op bedriegelijke programma's, is een zware dobber om te aanvaarden zonder een gevoel te krijgen dat je totaal verloren bent.

Wat ik je kan zeggen is, dat de enkelingen die voelen dat ze verdwaald zijn – die zich ongemakkelijk voelen bij iedere gedachte en ieder gevoel – het dichtste bij de vindplaats zitten. Deze herkenning kan je gerust stellen. Bij de meeste mensen komt de realisatie van de Soevereine Integraal in golven, die lijken op lagen die worden afgepeld, stuk voor stuk, hetgeen je geleidelijke realisatie geeft, en de vraag wanneer deze realisatie zich bij ieder van jullie zal voordoen, kan het beste een mysterie blijven. Je kunt niet weten wanneer het komt, maar in het nieuwe tijdperk zijn de voorwaarden gunstig en het proces neemt in snelheid toe met voorbereidingen zoals Quantum Pauze.

Wees alsjeblieft geduldig met je proces. In Lyricus noemen we dit proces het Aanvangspunt, want wanneer het gebeurt ervaar je jezelf buiten het Menselijk Verstand Systeem en voel je dat je Zelf naar zijn oorsprong is teruggekeerd, maar het is natuurlijk nooit weggeweest, het voelt aan als een terugkeer, wanneer je overgaat van het Menselijk Verstand Systeem naar de Soevereine Integraal, en dit gevoel van terugkeer duurt een fractie van een seconde, tot de waarheid volkomen is hersteld.

Degenen die het materiaal op WingMakers.com, Lyricus.org en EventTemples.org hebben gevolgd, kunnen zich afvragen waarom mijn antwoorden zo direct zijn en uit een andere geometrie afkomstig zijn dan mijn voorgaande werken. Daarvoor zijn verschillende redenen: de eerste is, dat we ons in een nieuw tijdperk bevinden, het tijdperk van transparantie en expansie is onderweg en botst met de agenda van de Elite. Een andere reden is, dat de vragen van Kerry en Bill me nooit eerder in een openbaar forum zijn gesteld, waardoor jullie voor het eerst nieuw materiaal te horen krijgen. En tenslotte, als onderdeel van mijn persoonlijke onderneming om het volgende niveau van de Soevereine Integraal te openbaren, is het noodzakelijk om iets van de rondgeslepen leuningen van de overbrugging af te halen, dat zich in de oorspronkelijke
versie van dit concept bevond.

Ieder van jullie moet zich de volgende vragen stellen: Wie zou ik zijn, als meesters, of God, of Licht, of een buitenaardse heiland niet zouden bestaan? Wat zou ik doen, als ik dat allemaal zelf was? Het is tijd om voor jezelf verantwoording te nemen. Om op te staan en de eenheid, gelijkheid en waarachtigheid te belichamen van degene die je bent, want je kunt niet achter een Allerhoogste Wezen of Meester gaan staan en de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal tot uitdrukking brengen.

Het komt erop neer, dat dit hele imperium van bedrog, dat ik een gevangenis heb genoemd, geschapen moest worden om mensen tot slaaf te maken zonder dat ze wisten dat ze waren verslaafd. En verder, dat al het werk, dat sinds Anu's eerste slavernij van de mensheid is verzet, bedrog is geweest, want mensen zouden er anders nooit zijn ingetrapt, hetgeen Anu en de Elite ook wisten. Eerste Bron is bezig zichzelf opnieuw in de mensenfamilie te activeren. Je kunt het wel hebben vergeten, maar je kunt het niet zijn vergeten. Je bent het niet vergeten.

Nunti-Sunya.

Van mijn hart naar dat van jullie,

James

_______________________

• Toegevoegde vragen voor James van Kerry Cassidy

James,

Allereerste wil ik je bedanken voor de geweldige antwoorden die je hebt gegeven op de lange lijst vragen die we je toestuurden.

Ik hoop dat je het niet erg vindt als ik je een paar toelichtingen vraag, die direct te maken hebben met een kwestie die op dit moment bij Project Camelot speelt en die invloed zal hebben op de weg die we in de toekomst gaan inslaan.

Ik heb begrepen, dat we zonder het MVS Soevereine Integralen zijn, god van ons lokale multiversum en Eerste Bron. En dat het GGZC hetgeen is dat ons in het MVS verankert.

Terwijl het GGZC ons niet leidt naar de herkenning van deze waarheid, heb je ook in het materiaal van de WingMakers gezegd, dat de WingMakers vertegenwoordigers zijn van het Centrale Ras en het Centrale Ras waren/zijn ook de Elohim, of de scheppers van ons melkwegstelsel en van al het leven daarin (de genetische hoeders van het Universum), zoals je in een fragment van het WingMakers materiaal hebt gesteld.

Dit zou betekenen, dat Anu en de Anunnaki onderdeel uitmaken van de WingMakers. En toch, zoals je zegt, was Anu in staat de interdimensionele Atlantiërs te "verleiden" om een menselijk lichaam binnen te gaan en op die manier door het MVS gevangen genomen te worden en terecht te komen in een kringloop waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is, behalve door de eigen natuur te herkennen, namelijk de Soevereine Integraal en daarmee Eerste Bron. Met het oog op dit dilemma zou ik me het volgende kunnen afvragen.


Vraag 19 van Project Camelot:

Wie was Anu; wat was zijn bedoeling en waarom?

Antwoord 19 van James:  Anu steeg op tot koning van de Anunnaki als gevolg van zijn superieure wraakzucht en zijn manipulatieve vaardigheden. Deze maakten hem tot "Redder" van zijn ras, hetgeen hijzelf ging zien als zijn geboorterecht in alle dimensies van zijn schepping. Volgens alle menselijke definities is Anu God.

Anu's bedoelingen hebben vele facetten en is moeilijk in één zin te vatten, omdat het ervan afhangt over welke tijdruimte-coördinaten je een beoordeling maakt. In één coördinaat [tijdlijn] kun je zeggen, dat zijn relatieve genialiteit hem een mate van Goddelijkheid verleende, maar in een andere tijdlijn kun je hem als Satan beschouwen – en de waarheid is, dat hij beiden is, althans volgens menselijke opvattingen.

In interdimensionele bestaansvormen, waar entiteiten of wezens leven als individuele expressies van Eerste Bron, vinden rassen of wezens hun bestaan in verschillende frequenties, of dichtheden. Er zijn talloze verschillende rassen en evenals in de Natuur bestaat er een natuurlijke selectie, die bepaalt welke soort een dominante positie over andere rassen verkrijgt. De Anunnaki zijn het ras dat binnen de interdimensionele gebieden prominent werd, en hun koning, Anu, was degene die zicht kreeg op het proces dat hem tot Godheid zou verheffen. Dit verhaal wordt op honderd verschillende manieren in diverse mythologieën verteld, maar Anu wordt op deze planeet vereerd door degenen die oprecht zijn en zich tegelijkertijd niet bewust zijn van de oorsprong van het begrip God.

Voor zover het de mensheid betreft was de bedoeling van Anu een fysiek gemanifesteerd ras te maken, dat hij onder controle kon houden. Zijn impuls om te scheppen heeft hem ertoe geleid om Godheid te willen worden en door zijn schepping te worden geëerd, maar hij wist, dat dit alleen mogelijk was, als hij in staat zou zijn de ware natuur van de mensheid tot slaaf te maken in een menselijk instrument, dat geschikt was voor het Menselijk Verstand Systeem en alle mogelijke sub-systemen.

De neiging om een Scheppergod te zijn was een aspect van Anu's uitermate begaafde geest, die een uitwas was van zijn genetische codes, omdat hij het vermogen had dit te beredeneren vanuit de noodzaak om zijn ras en zijn civilisatie te redden. Uit deze noodzaak kwam het idee voort om een arbeidersras op Aarde te zetten. Pas na tientallen duizenden jaren na de eerste experimenten van de Anunnaki met menselijke genetica, toen het menselijk ras vorm begon te krijgen, werd de menselijke uitdrukkingsvorm een van de grootste obsessies van andere interdimensionele rassen.

Deze obsessie heeft aanleiding gegeven tot de meest uiteenlopende mythologieën van buitenaardsen, die evenals mensen op andere planeten leefden en ruimteschepen gebruikten om de Aarde te bezoeken – sommigen waren goedaardig en anderen waren niet zo vriendelijk. Zoals ik eerder heb gezegd, het menselijk ras is in het hele universum de enige levensvorm in zijn soort wat betreft zijn dichtheid en gemanifesteerde fysiologie, en dit is te danken aan de experimenten van Anu, die menselijke instrumenten wilde maken die met behulp van het Menselijk Verstand Systeem als slaven konden worden gehouden.

Anu was een meester in observeren. Hij begreep de essentie van wezens en met deze kennis in zijn achterhoofd heeft hij hiervan gebruik gemaakt om te manipuleren. Hij wist dat alle wezens in de kern van hun essentie waren gecodeerd om te dienen. Er bestaat een natuurlijke bezieling in de Soevereine Integraal om de eenheid van alle wezens te dienen, maar Anu kwam erachter, dat deze aangeboren aspiratie om te dienen ook een zwakte was die kon worden geëxploiteerd – in die zin geëxploiteerd, dat wezens in een onderdrukte staat kunnen worden gemanipuleerd zonder dat ze het weten.

De mythologie van het delven naar goud, hetgeen het doel vormde voor de manifestatie van Anu's hele creatieve systeem, is slechts een oppervlakkig motief. Anu had aspiraties voor een veel bredere agenda: hij wilde God over alle wezens zijn – interdimensioneel en dimensioneel (mensen) – en hij wilde de macht grijpen om het lot te bepalen van een planeet, ras, groep, of individu, hetgeen is toegestaan aan degene die het systeem heeft gecreëerd. Anu geloofde, of beredeneerde misschien wel, dat hij de mensen en de interdimensionele wezens voorzag van een levensvervulling om God te dienen.

In antwoord op je vraag, waarom deed Anu dit? Het ging eenvoudig om macht, maar niet om macht zoals we die kennen in relatie tot een directeur van een multinational of een president van een land, nee. Dit was macht van een grotere omvang, die hele rassen en planeten omvatte, maar zelfs dat was niet de reden. De motivatie lag nog subtieler: het was de bedoeling om de Soevereine Integraal tot slaaf te maken in de wetenschap dat deze machtiger, intelligenter en bewuster was dan zelfs Anu. Dit was het ware motief van Anu – om datgene onder controle te houden, dat groter was dan hijzelf. Dit is een macht die in ons menselijke domein onbevattelijk is, maar zodra deze macht eenmaal was bereikt, gaf deze aanleiding tot meer macht en daardoor tot meer geraffineerde controlesystemen.

Deze controlesystemen, die bovenop elkaar lagen "opgestapeld", waren de oorzaak dat de waarneming van tijd ging vertragen. Dit gaf Anu in zekere zin de mogelijkheid om zelf in een totaal andere tijd te opereren. Dit verschil in tijd stelde hem in staat om vooruit te lopen op andere rassen en de stroom van gebeurtenissen als een kosmische marionettenspeler onder controle te houden. Andere rassen werden daardoor in het nadeel
gesteld, omdat zij de ontvangers van gebeurtenissen waren en niet de scheppers ervan. Zij bevonden zich achter de creatieve vloedgolf en moesten altijd zwoegen om alles bij te houden, om alles uit te zoeken, terwijl Anu in zekere zin duizend kilometers voorlag en rustig zijn stappen kon uitstippelen, die andere rassen pas veel later en in een totaal andere tijd zouden tegenkomen.

________________

Vraag 20 van Project Camelot:

Als de WingMakers het Centrale Ras zijn en het Centrale Ras bestaat uit scheppergoden, of Elohim, is dan het RA Materiaal en andere channelings van bijvoorbeeld Wynn Free en anderen, die zeggen dat ze de Elohim channelen, misleiding als onderdeel van het GGZC, of is het waar, dat ze de WingMakers of Eerste Bron channelen?

Antwoord 20 van James:  Laat ik eerst je vraag beantwoorden met een analogie. Stel je voor, dat ik je in een kamer zet die helemaal donker is – geen enkel foton is in die kamer aanwezg, maar ik wist dat er een dimmer in die kamer aanwezig was en ik wist uit ervaring waar deze zich bevond. Als ik de dimmer aanzet, verspreidt hij fotonen vanuit een bron in de kamer, die ik met grote precisie kan richten. Als ik de dimmer verder opendraai, neemt de fotonenbundel toe en wel in die mate, dat jij voorwerpen in de kamer begint waar te nemen, die eerst heel vaag zijn, maar je zou niettemin zien, dat de kamer geen duistere leegte was, maar uit voorwerpen bestond die in de kamer aanwezig zijn, zelfs al wist je nog niet welke objecten het waren.

Als ik nu de fotonenbundel op een specifiek object richt en de dimmer voldoende open zet, zou je zien dat het de menselijke ziel was. Als ik de dimmer nog verder openzet en de fotonen in een breder patroon laat spreiden, zou je het God Geest Complex zien dat als een circulatiesysteem in de menselijke ziel ligt ingebed. Als ik de dimmer nog verder zou openzetten, waardoor er nog meer lichtdeeltjes de kamer instromen, zou je zien dat er objecten waren, die ver op de achtergrond stonden achter het God Geest Ziel Complex en dat deze objecten toch zelfs maar zwak waren verlicht en een mysterieuze uitstraling hadden.

De objecten die achterin de kamer staan en zo zwak zijn verlicht dat ze ongekend blijven, zijn de Soevereine Integraal en zijn gezamenlijke expressie: Eerste Bron. Het God-Geest-Ziel Complex (GGZC) staat in de kamer en is het eerst voorwerp dat door het licht zichbaar kan worden gemaakt. In het zwakke licht van een paar duizend fotonen wordt het GGZC voor duizenden of miljoenen spirituele zoekers het onderwerp voor interpretatie. Niemand ziet het duidelijk genoeg om het afdoende te omschrijven en daarom blijven die interpretaties van het ene tijdperk naar het volgende bestaan.

Als ik de fotonenbron op de voorwerpen in de verte zou richten en de dimmer omhoog zou draaien, zou de toeschouwer zien dat de Soevereine Integraal niet is verbonden met het God Geest Ziel Complex en dat het GGZC iets is, dat in feite het zicht op de Soevereine Integraal wegneemt. Het is onmogelijk de lichtbundel op de Soevereine Integraal te richten zonder ook het onderdrukkingsmechanisme van het GGZC te verlichten, maar dit betekent niet dat degenen die het GGZC overbrengen worden misleid of niet oprecht zouden zijn. Het betekent alleen, dat in de diepere realiteit van de soevereine Integraal het GGZC wordt onthuld als een vorm van onderdrukking en dat het op geen enkele substantiële manier verbinding heeft met zowel de Soevereine Integraal als Eerste Bron.

Er worden bruggen gebouwd van het GGZC naar de Soevereine Integraal, omdat er individuen zijn die zich gewaar zijn van de Soeverein Integrale staat op onbewust niveau. Zij bouwen bruggen van het GGZC naar deze diepere realiteit zonder te weten wat de uiteindelijke bestemming is van hun brug.

Om terug te komen op je specifieke vraag komt hier het volgende. Degenen die channelen zijn zich niet bewust van de specifieke bron waaruit hun informatie voortkomt. Het vermogen om te channelen is een plug in het Menselijk Verstand Systeem, waarvan de oorspronkelijk bron onbekend of verhuld is of aan iemand anders wordt toegeschreven. Het channelen is niet afkomstig van de Soevereine Integraal of Eerste Bron, omdat die informatie niet in woorden of beelden zou worden overgebracht. Wanneer je woord en beeld ziet, moet je weten dat ze voortkomen uit het MVS – en ja, daartoe behoren ook deze woorden.

Degenen die bruggen proberen te bouwen van het MVS naar de Soeverein Integrale staat hebben geen andere keus dan woorden, geluiden, technieken, technologieën en beelden te gebruiken om mensen te inspireren dit nieuwe tijdperk van transparantie en expansie te omarmen. Omdat deze "bruggen" zich tot uitdrukking brengen met de gereedschappen van het MVS, zijn ze alleen in staat om algemene gedaanten en contouren aan te geven, zelfs wanneer ze trachten de "diepere objecten in de kamer" te onthullen. Dit is allemaal een onderdeel van het overgangsproces, maar zoals ik altijd heb gezegd, wees bereid je geloofsystemen op de helling te gooien – zie ze als misbaar – want ze zijn geen aanhangels van de Soevereine Integraal, omdat ieder geloof voortkomt uit het verstand en alleen uit het verstand.

________________

Vraag 21 van Project Camelot:

Hoewel u zegt dat er geen ascentie bestaat in de traditonele zin van het woord, zegt u echter wel dat we ons bewegen naar een tijdperk van transparantie en expansie waar de krachten van het Collectieve Systeem uit elkaar vallen... en waar het bewustzijn van de Soevereine Integraal beter toegankelijk is.

Wat veroorzaakt deze verandering in het tijdperk... waarin we, zoals u zegt, de top van de piramide van het gemanifesteerde leven hebben bereikt? Als het MVS een labyrint of een matrix van misleiding is – dat zich uitstrekt over het hele kenbare universum of multiversum... dat ook Spel genoemd kan worden – is zelfrealisatie van onze ware natuur als Soevereine Integraal of Eerste Bron dan in wezen geen kwestie van buiten-spel-gaan-staan, hetgeen leidt tot het spel-is-over, of eenheid?

Antwoord 21 van James:  Ascentie is geen individueel proces, omdat het individu niet van zijn wezenlijke essentie is gescheiden; het individu heeft ook geen intermediair nodig om het opnieuw met zijn essentie in verbinding te brengen, die ik in dit hele interview de Soevereine Integraal heb genoemd. Wat het individu wel nodig heeft is te worden losgemaakt van de kunstgreep van het Menselijk Verstand Systeem – en daarvoor is het evoluerende bewustzijn nodig dat wordt geboren en ondersteund tijdens de Quantum Pauze of zijn equivalent.

De oorzaak achter het tijdperk van transparantie en expansie is veelvoudig, maar laat ik eerst over het doel spreken, voordat ik iets zeg over de oorzaak, omdat ze altijd met elkaar zijn verweven. Het doel van dit nieuwe tijdperk is de overdracht van kennis, die zich verhoudt tot de Soevereine Integraal, zodat de mensheid door authentieke zelfexpressie kan beginnen de gedragingen van de Soevereine Integraal op Aarde tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden, de leugens die in deze wereld hebben voortbestaan, de doofpotten en de dekmantels, zullen geleidelijk worden opgeruimd en als dit megaproces zich parallel aan de individuele kennisoverdracht gaat ontplooien, kan Eerste Bron voor de Eerste Keer de dimensionele werelden bewonen.

Hiernaar is in diverse spirituele teksten verwezen als "Hemel op Aarde". In Lyricus noemen we dat het Grote Portaal, maar hoewel de preciese betekenis verschillend is, komt de gebeurtenis over het algmeen op hetzelfde neer.

Wat betreft de oorzaak, is het tijdperk van transparantie en expansie een gevolg van de aanwezigheid van de Soevereine Integraal; goedaardige interdimensionele Wezens; de transformatie van Aarde/Natuur met betrekking tot tijdruimte; en het portaal naar de interdimensionele gebieden, dat tien jaar geleden is geopend. Ik zal ze stuk voor stuk bespreken.

De Soevereine Integraal bestaat hier en nu, een oneindig Wezen verborgen in wat je kunt noemen het eindige, menselijke lichaamverstandsysteem of het menselijk instrument. In deze aanwezigheid, de Quantum Aanwezigheid, bestaat een verbinding op quantum niveau tussen alle levensvormen en door deze verbinding is transformatie – van het geheel – mogelijk. Naarmate meer individuele expressies op één lijn komen met Eerste Bron en hun zelfexpressie toewijden als een uitvloeisel van de Soevereine Integraal, springt deze nieuwe gewaarwording en dit vermogen over op al het leven. Met andere woorden, de Quantum Aanwezigheid draagt over en als deze overdraagt, transformeert deze het geheel. Dit is zeker een proces en het duurt eons lang, maar op dit moment bereikt het een kritieke massa in de Aarde, de Natuur en de mensheid.

Overeenkomstig is het gebruik van het Genetisch Manipulatie Systeem (GMS) door andere interdimensionele entiteiten, die in tegenstelling tot Anu een goedaardig doel beogen. Ik heb eerder in het interview gezegd dat het GMS een open systeem is en dat dit de reden was waarom andere interdimensionele wezens zo geïnteresseerd waren in de mensheid. De wezens die Grijzen worden genoemd is één voorbeeld. Binnen het gekende multiversum is het menselijk instrument uniek en dit is de reden dat andere rassen een obsessie hebben met zijn kwaliteiten en vermogens.

Deze interdimensionele rassen gebruiken ruimteschepen als middel om gebieden met frequenties over te steken. Met andere woorden, ze doorkruisen niet de ruimte, zoals wij over de ruimte denken; ze passeren trillende dichtheden waarvoor ze hun ruimteschepen gebruiken. Als ze langere tijd in ons trillingsveld verblijven, beginnen ze zich te manifesteren en worden ze voor onze zintuigen zichtbaar. En als ze nog langer blijven, zijn ze niet meer in staat naar hun eigen dimensie terug te keren. Dit komt door onze zwaartekrachtvelden en de subtiele verschillen tussen de twee bestaansgebieden.

Een aantal van deze interdimensionele wezens, die zijn gematerialiseerd, zijn naar ondergrondse bases vertrokken en in sommige gevallen hebben ze hun fysieke lichaam getransformeerd om redelijkerwijs te kunnen integreren in de mensenmaatschappij.

Nieuwsgierigheid naar de menselijke conditie is de belangrijkste reden dat hier UFOs en buitenaardse invloed en interactie bestaan. De mensheid is als geen ander ras beproefd en onderzocht, terwijl Anu er heel duidelijk over was, dat andere rassen wel mochten onderzoeken, maar geen invloed mochten uitoefenen. Er waren echter bepaalde wezens die zich van Anu niets aantrokken en onafhankelijk van de Anunnaki en hun bondgenoten te werk gingen – en hiermee verwijs ik rechtstreeks naar de WingMakers.

Het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) is verbonden met het onbewuste deel van het Menselijk Verstand Systeem. Als dus een rechtstreekse modificatie wordt aangebracht in een fractie van een percentage van de mensen, wordt dit naar de hele mensenfamilie getransporteerd via het onbewustzijn of het Genetisch Verstand. Het verhaal over de manier waarop de WingMakers het GMS hebben gebruikt om portalen te openen tussen het menselijke domein en de interdimensionele domeinen zou in dit interview te veel tijd vergen, maar ik kan wel zeggen, dat de WingMakers een paar implantaten in het GMS hebben bijgesteld om bepaalde individuen van de menselijke familie tot een nieuwe begripsvorming te laten komen en in sommige gevallen, heeft de menselijke ziel zich bevrijd van de blauwdrukken van het GGZC (God-Geest-Ziel Complex).

Aarde/Natuur ondergaat haar eigen transformatie gestimuleerd door haar resonantie met nieuwe ruimtelijke energieën en haar eigen ontwaken als gevolg van de menselijke conditie. Aarde/Natuur is zich goed bewust van de menselijke invloed op haar domein en deze invloed heeft haar verdedigingsstrategieën voor een gecontinueerd bestaan gestimuleerd. Het is misschien moeilijk te begrijpen, dat Aarde/Natuur zich gewaar is van het Menselijk Verstand Systeem, terwijl wijzelf grotendeels in onwetenheid van onze conditie blijven, maar toch is het waar. Aarde/Natuur realisereert zich dat de mensheid moet wakker worden voor haar ware essentie, anders zal Aarde/Natuur bestemd zijn als slaaf te blijven existeren van degenen die zelf slaaf zijn.

De portalen tussen de menselijke dimensie en die van interdimensionele gebieden werden voor het eerst in 1998 geopend. Deze portalen  onthulden de manier waarop Anu praktisch alle wezens had misleid door tussenliggende gebieden te creëren, die bestonden uit programma's in programma's in programma's met het doel om Anu de positie te geven van God van alles.

Er zijn in de geschiedenis zoveel gegevens beschikbaar van individuen die naar de Hemel zijn afgereisd om engelen en meesters te ontmoeten. Deze rapportages zijn zo talrijk, dat het lijkt alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Maar dat is niet het geval. Voordat de portalen in 1998 open gingen, hadden degenen die naar de Hemel reisden contact gehad met gebieden van het verstand/geest en/of de astrale gebieden. Het tijdperk van transparantie en expansie begon in 1998 en zal zich oneindig lang voortzetten in de uitgestrekte toekomst die de mensheid en haar interdimensionele bondgenoten te wachten staat.

________________

Vraag 22 van Project Camelot:

Is dit concept in zekere zin niets anders dan verlichting, dat traditioneel Rechtstreekse realisatie van onze godheid of goddelijkheid wordt genoemd, zoals dat bekend is in de oosterse filosofie... als herkenning dat we God of Eerste Bron zijn, altijd zijn geweest en altijd zullen zijn?

Antwoord 22 van James:  Anu heeft in het menselijk wezen een wens ingebouwd om te zoeken naar verlichting en heeft tegelijkertijd het God Geest Ziel Complex aangelegd om die zoektocht deels te bevredigen. Ik zeg "deels" omdat voor veel mensen de zoektocht begint op het ene pad, dan leidt naar het volgende pad en vervolgens naar weer een ander pad. In de loop van een leven heeft een gemiddeld persoon tientallen religieuze, wetenschappelijke, occulte en spirituele paden doorzocht, terwijl hun zoektocht nog steeds doorgaat. Dit komt omdat het programma, dat bij mensen zit ingebouwd, het MVS versterkt en de zoektoch naar God Geest en Ziel buiten het individu stimuleert, zelfs ondanks dat de leer verklaart dat het "Koninkrijk Gods" zich in onszelf bevindt.

Als jij nu de schepper van de mensheid zou zijn en je wilde het geheim dat alle vragen met betrekking tot het Zelf beantwoorden en daarmee de  zoektocht naar de waarheid overbodig maken, waar zou je dit wonderbaarlijke geheim dan verstoppen? Als je slim was, zou je het pal voor ieders neus zetten en tegelijkertijd zou je in je schepping het onuitputtelijke verlangen inbouwen naar waarheid uit boeken, lezingen, spirituele wijzen, heiligen, profeten, geestelijke technieken, sjamanen, heksen, antieke teksten, kerken, synagogen, moskeeën, ashrams, websites en honderden andere bronnen. Dat is de manier om het antwoord op alles voor iedereen te verbergen – en dat is precies wat Anu deed.

Het oosterse begrip van Rechtstreekse Realisatie of Zelfrealisatie of Godrealisatie is onderdeel van het bruggenwerk, dat ik eerder noemde in vraag 20, maar het is afgezien van een paar uitzonderingen via het verstand nog steeds verbonden aan de realisatie van het God Geest Ziel Complex. Er zijn enkelingen die een vluchtige blik hebben gehad op de staat van de Soevereine Integraal, maar dat is een heel klein percentage en dit magere percentage is tot op zekere hoogte te wijten aan het systeem van daksina, het donatiesysteem van de spirituele hiërarchie van de oosterse disciplines en hun neiging tot het creëren van afscheiding door middel van hun meester-leerling systeem.

Degenen die toegang hebben tot de staat van de Soevereine Integraal kunnen hun toegang uit vrije wil herhalen. Ze hebben toegang tot de interdimensionele gebieden buiten het MVS om en al zijn toegevoegde systemen van onderdrukking; ze weten hoe ze deze toegang tot de staat van Soevereine Integraal kunnen voeden en tevens hoe ze het raamwerk van onderdrukking kunnen uithongeren. Het is een uitermate klein aantal mensen, dat hiertoe in staat is.

Het boek Kosmisch Bewustzijn [Cosmic Consciousness] van Richard Maurice Bucke gaat over een paar van onze grootste spirituele onderzoekers uit de geschiedenis en beschrijft tot in details hoe ze doordrongen waren van een mysterieus niet-fysiek licht en een duidelijk gevoel van eenheid met al het leven. In praktisch alle gevallen was de ervaring van het kosmische bewustzijn een plotseling onverklaarbaar en diepgaand gevoel van eenheid met het universum, een gevoel dat een aantal dagen duurde en hen voor de rest van hun leven positief beïnvloedde. De meesten die deze ervaring hadden voelden dat ze een "kanaal" voor deze energie waren geworden in hun geschriften, hun kunstwerken en levenswerken.

Maar deze gebeurtenissen zijn niet herhaalbaar, de persoon is niet in staat om uit vrije wil naar het hemelse domein terug te gaan en ze hebben ook geen duidelijk idee wat echt is en wat begoocheling is. Dit is geen gebrek van de voorlopers van de mensheid, maar ik zeg hier alleen, dat het een andere ervaring is, en wat mij betreft is dit een ervaring binnen het MVS.

Eerste Bron is niet God, niet op de manier waarop mensen een idee over God hebben. God als entiteit, die onafhankelijk is van jou en mij, bestaat niet – niettemin zijn er figuren geweest (zoals Anu) die van zichzelf dachten dat ze God waren en zich ook als zodanig hebben opgesteld. Eerste Bron is het collectief van Soevereine Integralen in het hele multiversum, en datgene wat hen verbindt is Bron Intelligentie. Het hele GGZC, zoals dat door Anu werd begrepen, was gemodeleerd volgens deze realiteit:

 • God = Eerste Bron
 • Spirit/Geest = Bron Intelligentie
 • Ziel = Soevereine Integraal

Maar deze begrippen zijn niet hetzelfde. Als je zegt, "Ik ben zelfgerealiseerd en daarom verlicht", zijn ze dan verlicht in het GGZC? Of zijn ze een kenner van de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal achter het MVS? Als het de laatste betreft, zal je ze niet vinden op boekentournee's, benefietlezingen, het stichten van scholen of ashrams, als sprekers in het lezingencircuit, als stichters van spirituele wegen, als genezers voor geld, die van hun ervaringen profiteren of beweren dat ze bijzondere vermogens hebben die anderen ontberen.

Anu wilde er zeker van zijn dat spirituele en religieuze zoekers zich zouden verliezen in de hemelen van zijn schepping. Dit is de reden waarom de zoektocht buiten jezelf zo sterk is gecodeerd; waarom we de afscheiding voelen tussen lichaam en ziel, en ziel en God; waarom we ons zo hardvochtig vastbijten in de verwaterde, ontkrachte versies van Eerste Bron, Bron Intelligentie en Soevereine Integraal binnen het God Geest Ziel Complex; waarom onze gedachten en gebeden, die vol hoop zijn, worden uitgesproken tegen een masker van Eerste Bron, die niet één en gelijk is met onszelf.

De brandstof voor ons MVS (Menselijk Verstand Systeem) is woede, hebzucht, teleurstelling, irritatie, blaam, angst, wrok en andere zogenoemde negatieve emoties, die in grote mate worden aangewakkerd vanwege ons gebrek aan kennis over het feit dat we allemaal één en gelijk zijn en dat die waarheid de basis is van al het leven. Degenen die hebben rondgezwommen in de heldere wateren van de Soevereine Integraal hebben de verantwoording om het proces van het wegnemen van maskers en bedrog te delen met anderen en om in de wereld te leven maar er geen deel van uit te maken, en dit betekent dat ze niet geen deel nemen aan de leugens van het MVS.

Het proces is zo eenvoudig als de beoefening van de Quantum Pauze en de Zes Harte Deugden en er tot je laatste adem mee door te gaan. Niemand hoeft er iets voor te betalen. Er is geen meester of leraar. Er is geen school of mate van deskundigheid. Er is geen boek dat je ervoor moet lezen of lezing die je moet volgen. Het is simpel en gemakkelijk. Als deze benadering je aanspreekt, kun je het uitproberen en zien of het natuurlijk aanvoelt. Niemand zal je beoordelen, als je besluit er niet tot je laatste ademtocht mee door te gaan... behalve jijzelf.

________________

Vraag 23 van Project Camelot:

Op welke manier is de gewaarwording van jezelf als een Soevereine Integraal anders dan de zelfrealisatie via meditatie en kundalini? En is de ademtechniek beschreven in uw materiaal niet dezelfde als iedere andere ademtechniek die het oprijzen van de kundalini stimuleert en de chakra's met uiteindelijke verlichting verbindt?

Antwoord 23 van James:  Zoals je misschien reeds in mijn voorgaande antwoorden hebt opgemerkt, is de Soevereine Integraal opnieuw geconceptualiseerd als een uitdrukking van de menselijke ziel tijdens het tijdperk van transparantie en expansie. Dit tijdperk zal worden verankerd in de ervaring van het Grote Portaal, het bewustzijn van Eerste Bron – Soevereine Integralen verenigd en zelfbewust – dat op Aarde leeft. Dit is het tijdperk waarvan we juist de kusten hebben bereikt, terwijl de gereedschappen, technieken, mentale modellen en methoden van het voogaande tijdperk... welnu, deze zijn niet relevant, zoals het telraam niet meer relevant is in het computertijdperk.

Ja, ik weet dat ik hier heel direct ben, maar het is tijd om direct en waarachtig te zijn zonder je al te veel zorgen te maken over consequenties en hoe mensen erop kunnen reageren. Bekijk het van deze kant – en ik pin me niet vast op de oosterse spiritualiteit – maar je gaf me een vraag over kundalini en daarop zal ik een antwoord geven, maar wat ik ga zeggen is van toepassing op alle traditionele methoden en mentale modellen ongeacht hun culturele wortels.

Kundalini is een gecompliceerd systeem van energetische manipulatie in het menselijk instrument dat uitmondt in verlichting van het verstand, de geest. Het is een ascentiemethode waarbij een leraar, die weet hoe je de kundalini moet activeren, de student helpt zijn chakra's of energiesysteem te organiseren. Welnu, wat is energie? In de dimensie van de Soevereine Integraal is geen energie. Er is geen fluctuatie van energie. Er is geen yinyang van energie. Energie is een begrip van het verstand. Dus degenen die zich eindeloos lang wijden aan het werken met energie... waar heeft het hen gebracht?

Energie bestaat in het MVS. In de fysieke wereld is het reëel. Het is ontegenzeglijk een onderdeel van het menselijke instrument en toch, de Soevereine Integraal is constant, gewaar, wakker, hij observeert, is levend, oneindig – en hoe gek het ook klinkt, hij is geen energie. Hij bestaat niet uit energie. Hij heeft geen energie nodig. Hij bestaat niet vanwege energie. Voordat energie bestond was er de Soevereine Integraal. Voordat er een Menselijk Verstand Systeem bestond was er de Soevereine Integraal.

Je kunt zeggen, "Goed, maar versnelt de beoefening van kundalini (of iedere andere legitieme ascentiemethode) niet mijn vermogen om de Soevereine Integraal te begrijpen?" En mijn antwoord zou een volmondig "ja" zijn, maar alleen in zoverre, dat je bereid bent los te laten wat je hebt geleerd en een nieuw Aanvangspunt maakt dat geen afgescheidenheid en complexiteit bevat. Zodra je jezelf hebt ingenesteld in een mate van bekwaamheid en deskundigheid hebt opgedaan, ben je bezig een leraar te worden en loop je gevaar gehecht te raken aan onbelangrijke en achterhaalde zaken, want deze kunnen wurgplanten worden die je
flexibiliteit en bewegingsvrijheid in de weg zitten in het nieuwe tijdperk waarin we ons nu bewegen en waarin we Ons Wezen hebben gevestigd.

Laat me duidelijk zijn, degenen die geloven dat een geestelijk leermeester bepaalde woorden in hun oor kan fluisteren, zoals in het geval van diksha (gerelateerd aan kundalini), en dat ze door deze woorden op magnetische wijze naar verlichting worden toegetrokken, worden misleid. Iemand die gelooft dat hij wordt verlicht door een boek te lezen is misleid. Degenen die geloven dat ze door het repeteren van een mantra verlicht kunnen worden zijn misleid.

Ik probeer hier niemand te confronteren, maar het is een simpel feit, dat miljarden mensen op deze planeet worden misleid in hun beoefening van spiritualiteit, occultisme, religie en ja, zelfs wetenschap. Ze beoefenen iets, waarvan ze denken, dat het hen dichter bij de waarheid zal brengen, terwijl ze zelf waarheid zijn en hun beoefening alleen maar dikkere muren optrekt tussen waarheid en gewaar zijn. Het tijdperk van transparantie en expansie gaat alleen over het slechten van muren. Het gaat niet over het opnemen van meer kennis en informatie.

Quantum Pauze heeft niets te maken met kundalini of het geloofsysteem dat er omheen hangt. Met alle respect voor Gertrude Stein zou je kunnen zeggen dat een ademtechniek een ademtechniek en een ademtechniek is, maar dat is niet mijn ervaring. Terwijl Quantum Pauze inderdaad een ademtechniek is, is het ook een methode om het menselijk instrument te verlaten en de bewustzijnsstaat van Soevereine Integraal te ervaren. Dit komt omdat de adem de snelweg of het portaal is dat wegleidt uit het menselijk instrument, indien het wordt gedaan met het juiste Aanvangspunt.

Denk eraan, dat de astrale en mentale domeinen zich in het menselijk instrument bevinden, dus we zijn er niet in geïnteresseerd om daar naartoe te gaan, aangezien ze in het Menselijk Verstand Systeem zitten en daarom misleidend en begoochelend zijn. Quantum Pauze is een methode om los te raken van het Menselijk Verstand Systeem en te realiseren dat je zelfbeelden en identificaties met cultuur, familie, religie, spiritualiteit, materiële bezittingen, geld en betekenis zijn geprogrammeerd en niet zijn die je werkelijk bent.

Voor veel mensen is dit moeilijk te aanvaarden, maar dit is doel waarvoor Quantum Pauze is ontworpen en waartoe het zal leiden. De adem die door de Natuur wordt mogelijk gemaakt geeft leven aan het menselijk instrument en het menselijk instrument geeft leven aan de Soevereine Integraal binnen de gemanifesteerde, fysieke realiteit van de Aarde. Dus de adem is de koppeling en Quantum Pauze maakt het mogelijk deze koppeling te voeden, te expanderen, te versterken en te stabiliseren.

Het is ook goed te weten, dat alles wat ik naar voren breng dient te worden behandeld als een leidraad, niet als een voorschrift dat op rigide wijze moet worden gevolgd. Individuen moeten hun eigen verantwoording nemen om hun eigen onderzoekstechnieken te vestigen, alsmede methoden voor expansie en nieuwe gedragingen om los te komen van het MVS. Quantum Pauze is een raamwerk, geen specifiek systeem. Op het internet (analoog aan het Genetische Verstand) zijn manieren om je eigen aanpassingen, toevoegingen, wijzigingen en nieuwe technieken te delen en dit zou ik mensen willen aanraden te doen.

Nog een laatste opmerking over de toepassing van Quantum Pauze. Het grote "aha" moment is niet de vis die je probeert te vangen. Je probeert niets naar je toe te trekken; je probeert geen nieuwe informatie te krijgen of meer te weten te komen; je probeert geen energie door je lichaam te sturen; je probeert niet je lichaam te verlaten; en je probeert niet te communiceren met je hogere zelf of God. Je bedoeling bij de beoefening van Quantum Pauze is de muren neerhalen, die je afscheiden van het bewustzijn dat je bent en altijd zal zijn en altijd bent geweest. Quantum Pauze is ontworpen om je in overeenstemming te brengen met de transparantie en expansie van dit tijdperk waarvan we allemaal een onderdeel zijn.

________________

Vraag 24 van Project Camelot:

U zei dat de verlichting uit het verleden, die werd belichaamd in ervaringen van Samadhi en dergelijke door grote leraren zoals Christus en Buddha en anderen, de beoefenaars in feite niet echt in contact bracht met hun ware natuur buiten het MVS om en dat ze daarom de gevangenis van het MVS nooit zijn ontsnapt en dat ze deze staat van rechtstreeks weten van onze ware natuur als een god of Eerste Bron niet ervoeren.

Wie was het lid van de mensenfamilie die deze realisatie wel heeft bereikt?

Antwoord 24 van James:  De geestelijk leermeesters die de symbolische leiders van religieuze instituties zoals het Christendom en het Boeddhisme zijn geworden – om er twee te noemen – zijn de voorlopers van de mensheid. Ze waren spiritueel onderzoekers en de activisten van hun tijd en cultuur en waren, en zijn, diep verstrengeld met het spirituele leven en hebben de mensheid hun zwaarverdiende wijsheid gegeven. In hun tijdperk zijn ze tot de buitenste muren van de gevangenis (het Menselijk Verstand Systeem) gekomen en hebben doorbraken teweeg gebracht door de forten en afleidingsmanouevres heen, die hun medemensen in hun greep hielden.

Ze hadden de overtuiging van hun bestemming, hun blauwdruk, en ze waren voorbeelden van hun tijd. Hun motieven waren zuiver en ze brachten nieuwe perspectieven naar de menselijke conditie die het mogelijk maakten dat ze zich sneller in de richting van de Soevereine Integraal konden bewegen. Maar de afstand tussen mensen in het tijdperk van Jezus en Boeddha en de ervaring van de Soevereine Integraal waren onoverkomelijk. Het menselijk instrument was niet voorbereid voor deze interactie en ervaring. De richting echter kon wel worden vastgelegd, de hoofdweg kon worden ingeslagen en er werd een primitieve kaart ontwikkeld voor latere generaties onderzoekers.

Onthoud, dat we allemaal facetten zijn van de menselijke ervaring en leven na leven terugkeren om onze indoctrinatie in het Menselijk Verstand Systeem te vernieuwen, maar tegelijkertijd dringen een of twee van onze soort door tot verder gelegen gebieden van onze gezamenlijke gevangenis en komen terug om te schrijven of erover te spreken. Hun observaties en ervaringen worden een onderdeel van ons Genetisch Verstand of het onbewustzijn en deze ervaringen kunnen een diepgaande betekenis voor onze soort in het algemeen hebben, omdat de mensenfamilie – iedereen van ons – toegang heeft tot dit bewustzijnsveld.

Maar de stappen die we nemen in de richting van de Soevereine Integraal zijn klein, soms niet te onderscheiden in de context van een enkel leven. De tijdperken waarin we leven bepalen onze zelfexpressies, onze definities, en onze geloven. We zitten altijd in het proces van de volgende evolutie, zoals wordt bepaald door het Genetisch Verstand, het Aarde/Natuur element en de interdimensionele wezens die contact hebben met de mensheid. Achter dit alles bevindt zich Eerste Bron, die op meesterlijke wijze de mensheid naar zichzelf trekt, één voor één.

Met deze context hoop ik dat het duidelijk is, dat Jezus of Boeddha of Lao Tze of Mohammed of Saint Germaine of andere meesters van hun tijd zich bevonden in de spirituele voorhoede, diep in het territorium van de hogere Geest, die op zichzelf zo uitgestrekt is dat het fysieke universum in vergelijking daarmee lijkt op een korrel zand. De toegang tot niet-polaire gebieden is nooit zo toegankelijk geweest als in dit tijdperk. In het verleden waren er geen bruggen, geen portalen open en werkzaam; het was letterlijk een wildernis zonder paden en voetsporen.

Dus van deze spirituele onderzoekers, zo groot als ze waren en zo ver als ze naar de Hemelse oorden afreisden, hebben er weinigen de ware essentie van onze hoogste natuur bereikt – in dat leven waarin ze werden gekend als te zijn verbonden met een religie of spiritueel pad. Een parallel hiervoor bestaat ook in de wetenschap. Kijk naar Newton, de grootste wetenschappelijke onderzoeker van zijn tijd, en toch weten we vandaag de dag dat zijn werk ernstige tekorten vertoonde. Werd hij misleid? Nee, hij werkte in zijn tijd op het hoogste niveau gebaseerd op het Genetisch Verstand. Zelfs nu in onze tijd worden door natuurkundigen en
kosmologen van de 21ste eeuw vraagtekens gezet bij de bijdragen van Einstein.

Zoals de wetenschap het Universum constant opnieuw definieert, zo definiëren spirituele onderzoekers het God Geest Ziel Complex steeds opnieuw. De lagen van kennis zijn in beide gevallen bijna oneindig en hebben in hun kern wiskundige tegenpolen op een octaaf die de mensheid zich nog eerst eens moet voorstellen, laat staan ontdekken. Dus bij iedere suggestie, dat ik de resultaten en bijdragen van spirituele of wetenschappelijke onderzoekers van de mensheid zou beschouwen als gebrekkig of misleidend, is slechts het resultaat van gebrek aan begrip van de grotere context van de tijd en van de diepte van de "ui" die we gezamenlijk aan het "afpellen" zijn – zowel in wetenschappelijke als spirituele dimensies.

________________

Vraag 25 van Project Camelot:

Op welke wijze is deze realisatie anders dan die van Boeddha, Jezus of andere 'meesters' die de mensenfamilie op dit moment erkent? Als we zeggen dat we een Soevereine Integraal en daarom Eerste Bron zijn, is dat niet hetzelfde als zeggen dat we God zijn en 'ineens' verlicht zijn?

Antwoord 25 van James:  Terwijl ik deze vraag in een voorgaand antwoord heb behandeld vanuit een meer traditionele geometrie, zal ik deze keer een andere invalshoek nemen.

In de stilte, doelloosheid en leegheid van jezelf bestaat alles. En is dit niet precies hetgeen mensen het meest vrezen? In het absolute centrum van wat je bent, waar de leegte is, ben je daar niet bang? Misschien zou het juist zijn om te zeggen, dat dit de oorsprong van angst is. Je zou het wrang kunnen noemen, dat de Soevereine Integraal, datgene dat het beste jezelf omschrijft, door jezelf wordt gevreesd? Waarom denk je dat dit het geval is? Waarom zou je bang zijn voor de stilte en de leegheid die je bent? Waarom zou je weigeren om zonder hulp van het verstand door het portaal van je menselijk instrument te kijken?

Dit is nu precies waarom mensen zo verslaafd zijn aan spirituele propaganda. Ze zijn bang voor het stiltepunt waarin ze existeren, omdat ze door hun MVS zijn geprogrammeerd en het MVS als waarheid aanvaarden: want wat is de leegte – dood en niet-bestaan. Daarom gaan ze zoeken naar schoonheid, harmonieuze zaken, spirituele vergezichten van hogere werelden, beschrijvingen van vrede en liefde, engelachtige aanwezigheid, de ervaring van eenheid en schoonheid, maar ze willen niet door de poort van de leegte gaan om daar te komen, omdat leegte gelijk is aan dood en het niet-bestaan van het verstand. Ze zijn gaan geloven dat ze het verstand zijn.

Ik zeg niet, dat Jezus en Boeddha niet over dit inzicht beschikten. Dat deden en doen ze zeker wel. In zekere zin beschikt ieder van ons over dit inzicht door de Genetische Geest, maar slechts heel weinig personen die op deze planeet in een menselijk lichaam hebben gelopen hebben dit inzicht bereikt dat gebaseerd was op ervaring en niet eenvoudig op basis van verbale abstracties of symbolen uit de Genetische Geest. Jezus heeft zich op Aarde gemanifesteerd om de mensen van dit tijdperk te leren dat de dood niet echt was. Dat God niet daarginds is, maar in het individu aanwezig is – ieder individu was gelijk in zijn positie; hij zei dat het menselijk ras ten prooi was gevallen aan verslaving aan het Geld Macht Netwerk en dat tot het moment, dat de mensheid zou opstaan in de zelfexpressie van haar spirituele natuur, zij een marionet van de machthebbers zou blijven. En dat is gebleken.

Vanaf het eerste begin is het inzicht van de Soevereine Integraal een reflectie van het tijdperk waarin we leven. Als Eerste Wezens, hebben de Soevereinen een verstand gecreëerd – een voertuig waarin afgescheidenheid kon plaats vinden – en vanaf dat moment was individualiteit geboren. Na miljarden en miljaren jaren gingen de Soevereinen van de Geest het universum scheppen zoals we het kennen. Ze schiepen de dimensies van de hogere geest en deze schepping heeft de creatie van een lagere geest gecreëerd. In het frequentieveld van het lagere verstand zijn de Soevereinen het geheugen van hun bestaan als Eerste Wezens kwijt geraakt.

Ze keken naar de werelden in de schepping en vroegen zich af, "Wie heeft dit universum gemaakt? Wie zat er achter deze prachtige, magische wereld?" En het is nooit bij de Soevereinen opgekomen, dat zijzelf degenen waren die het universum hadden gecreëerd, waarvan de Natuur een spiegel is. En zo zijn de Soevereinen een God gaan creëren – altans het idee van een Allerhoogste Wezen – degene achter de schepping. God was de schepper van alles in de Natuur in het hele multiversum. De Soevereinen raakten hun macht kwijt, terwijl tevens hun gevoel van verantwoordelijkheid voor de Natuur werd gereduceerd.

Op die manier werd het idee van God buiten onszelf geboren. Als Soevereinen onderverdeeld in interdimensionele rassen hebben ze een bijna oneindige diversiteit aan creaties gemaakt, waarvan slechts een fractie door de mensheid wordt gekend via symbolen en fragmenten uit verhalen, waarvan de meesten, àls ze al worden herinnerd, niet meer worden geloofd, omdat het rationele verstand deze verhalen heeft afgevoerd naar de vuilnisbak van de mythologie. Toen verschenen de voorvaders van Anu en daarmee begon de creatie van het menselijk instrument. Hoewel dit instrument vergeleken met de moderne mens een ruwe versie was, hadden ze het menselijke instrument van dat tijdperk niettemin schitterend gemaakt.

Toen Anu de volgende evolutie van het menselijk instrument ging maken, realiseerde hij zich hoe Soevereinen in vergetelheid zijn van hun oorsprong en dat ze de schepping hadden toegeschreven aan een Allerhoogste Wezen. De Soevereinen, die interdimensionele wezens waren geworden en die wij kennen als de Atlantiërs, waren een perfecte keuze om het menselijk instrument, dat Anu aan het maken was, te animeren, want de Antlantiërs hadden ondanks hun spirituele bekwaamheid geen ervaring met bedrog. En dit zou ik kunnen toevoegen als een thema dat waard is op te merken: degenen die spiritueel zijn ingesteld, zijn dikwijls heel gemakkelijk te manipuleren vanwege hun aangeboren gevoel van vertrouwen.

Door de listen van Anu werden de Atlantiërs verleid om het menselijk instrument te gaan bewonen; en op die manier werden de Soevereinen mensen. Niet iedere Atlantiër echter werd gevangen genomen en onderworpen aan het proces van menselijke slavernij. Er was een aantal die het resultaat van het menselijke project van Anu voorspelden en zij zijn gevlucht in een dimensionele "stolp" op Aarde, diep in de Atlantische Oceaan.

Deze Atlantiërs raakten in mythologische termen bekend als de Elohim of Lichtwezens [Shining Ones] en zij zijn dezelfde wezens als die we tegenwoordig kennen als de WingMakers. Deze wezens hebben de mensenfamilie gedurende miljoenen jaren gade geslagen sinds haar eerste voetstappen op een verdichtende planeet genaamd Aarde. Zij zijn de goedwillende toevlucht voor de mensheid, omdat ze in ieder opzicht menselijk zijn, behalve dat ze ondergeschikt zijn aan het MVS programma en de systemen in het menselijk instrument, dat de Soevereinen in het menselijk instrument zodanig afleidt en verdeelt, dat ze zich niet realiseren dat dit instrumentarium aanwezig is.

En hoe zijn de Soevereinen aanwezig? In iedere ademhaling die leven brengt in het menselijk instrument. De aanwezigheid van de Soeverein bevindt zich in de adem. Er is een gezegde in Lyricus, Als je niet in je adem zit, zit je in je verstand. Het is duidelijk, dat dit een abstract begrip van het Menselijk Verstand Systeem geeft, maar de Soevereinen leven op het snijpunt van leven en Natuur, en dat is de adem.

De WingMakers zijn geen gidsen, engelen, geascendeerde meesters of goden die zich bevinden in de dimensies van het Menselijk Verstand Systeem. Ze leven in de interdimensionele velden van de hogere geest en als wijze ouderen van de mensenfamilie leveren ze de paradigmata aan van de Soevereine Integraal en het Grote Portaal. Ze richten hun aandacht uitsluitend op deze twee paradigmata, omdat hieruit het Aanvangspunt voortkomt, dat het individu in staat steld de programma's op te lossen, die de ene, de gelijke en de waarachtige voor zichzelf verborgen houdt.

De WingMakers hebben de naam Soevereine Integraal gekozen om de betekenis erin te leggen, dat datgene wat in je ademhalingskanalen bestaat meer is dan een fysiek lichaam samengesteld uit een circuit van gevoelens en gedachten. De grootste spirituele onderzoekers hebben dit begrepen en wisten dat de menselijke ziel in ieder tijdsgewricht opnieuw zou worden gedefineerd, en hoewel het lijkt, dat de ziel verandert, blijft zij altijd het constante bewustzijn van zowel de oneindige als de eindige en van het echte en het onechte.

Je kunt dit interview lezen en vervolgens doorlopen met het gevoel dat er een existentieel aura om je heen is gezet. Dat je idee van God, Geest, Ziel en alles dat daarmee samenhangt en alles dat je geleerd hebt of gewild hebt te geloven, wordt bedreigd. Zelfs degenen, die het materiaal van de WingMakers met toewijding hebben gevolgd, zullen denken dat ik de basis van dat materiaal in deze verklaring heb veranderd.

Als je ooit naar een exotisch oord bent afgereisd, dat cultureel totaal anders is dan dat van jezelf, dan weet je, dat je in het vliegtuig, wanneer je over je bestemming vliegt, nog geen ervaring hebt met de cultuur zelf ongeacht de hoeveelheid studie die je er van tevoren aan hebt gewijd. Als je in je hotel bent aangekomen, blijf je buitenstaander van de cultuur, hoewel je de verschillen in planten en dieren, architectuur en gebouwen en verschillen in de mensen op straat kunt waarnemen, maar toch blijf je als waarnemer en niet als participant nog buiten de cultuur staan.

Pas wanneer je de taal van de mensen kent en mensen in hun eigen huis,  winkel, café, stadion, school en kerk tegenkomt, begin je eigenlijk pas de cultuur te begrijpen. Dit is hetzelfde als met het bruggenwerk tussen het GGZC en de Soevereine Integraal. Er is niets exotischer of ongewoner dan de taal en de woonplaats van de Soevereine Integraal – en hoe dieper je dit land ingaat, hoe vreemder het lijkt te zijn.

Als ik alles zou onthullen wat er in 1998 is gebeurd, of zelfs vandaag, tien jaar later, gebeurt, zou de brug slechts een handvol mensen dragen. Het zou een gammele, gevaarlijke brug lijken om overheen te lopen en velen die nieuwsgierig waren zouden van dat plan worden afgepraat, omdat hij er zo vreemd uitzag. En daarom werd de brug gebouwd om bepaalde mensen te ontmoeten op de plek waar ze woonden en op de manier waarop ze geloofden. Degenen die resoneerden met de sleutelwoorden en de definities, of met een fragment uit een gedicht, muziek of kunstwerk, hebben een structuur gevonden die hen een gevoel van herkenning gaf,
een gevoel van nieuwsgierigheid, en dat was voldoende om ze over de brug te leiden.

Om mijn vorige beeldspraak te gebruiken, ze landen nu op het vliegveld. Ze zien het exotische land van de Soevereine Integraal vanuit hun vliegstuigstoel en kijken door een klein raampje naar een uitgestrekte nieuwe wereld. Houd in herinnering, dat het Aanvangspunt – wanneer je uit het vliegtuig komt – je ademhaling is, je hart en de deugden van zijn wijsheid, want dit is geen bestemming waar de taal meer is dan ademhaling en virtuoze zelfexpressie. Dit is simpel.

Ik weet, dat er mensen zijn die dit interview lezen en nog honderd andere vragen hebben, waarvan misschien maar één of twee of drie werkelijk ter zake doen op dit moment. Het verlangen naar meer informatie en kennis echter is een sterke verslaving van het MVS. Ik wil je daarom adviseren om aandacht van het verzamelen van informatie en kennis te verleggen naar de toepassing van de Harte Deugden naar jezelf en alle anderen in je lokale multiversum en dan eenvoudig naar je ademhaling te luisteren. En iedere keer dat je je aandacht op je adem vestigt, kom je een beetje dichter bij het Wezen in jezelf, in het meest centrale punt van je bestaan. Voel deze verbinding sterker worden en wees ervan overtuigd dat iedere muur die tussen je is ingezet, of tussen jezelf zal worden ingezet, geslecht zal worden.

Als je aandacht daar is, zal je tot alles toegang vinden, inclusief de taal van de Soevereine Integraal en hoe je deze cultuur in jezelf weer wakker kunt maken en hoe je tussen zijn verblijfplaatsen kunt leven.

Dit is het tijdperk van transparantie en expansie.

Nunti-Sunya.

Van mijn hart naar dat van jullie,

James

 

Klik hier voor een inleiding door Kerry Lynn Cassidy
Klik hier om het geschreven interview van James te downloaden als een PDF.
Om een symbolische afbeelding te zien van de Soevereine Integraal, ga naar: SovereignIntegral.org.

 

________________

Informatie auteursrechten:

Het is toegestaan:

• te Delen - te kopiëren, te verspreiden en het werk over te dragen
• te Bewerken - het werk aan te passen

Onder de volgende voorwaarden:

• Je moet het werk toeschrijven aan: © 2008 WingMakers.com, Lyricus.org, and EventTemples.org.
Bij hergebruik en verspreiding moet je anderen op de hoogte brengen met de auteursrechten en licentie van dit werk.
De bovenstaande voorwaarden gelden niet indien je toestemming krijgt van de houder van de auteursrechten.
Niets in deze licensie schaadt of beperkt de morele rechten van de auteur.


unieke bezoekers
Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

Bill Ryan

bill@projectavalon.net


unique visits